On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Baltic Philology > Baltic Philology, full-time first-cycle studies

Baltic Philology, full-time first-cycle studies (S1-FLBA)

(in Polish: Filologia bałtycka, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Lithuanian, Latvian, Polish
  • Nazwa kierunku: filologia bałtycka
  • Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie”, określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski oraz łotewski – i to właśnie im poświęcone są studia na kierunku filologia bałtycka.

Program kształcenia na studiach bałtystycznych pierwszego stopnia obejmuje przede wszystkim intensywną naukę – od podstaw – języka litewskiego (zaczyna się w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) oraz łotewskiego (zaczyna się w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), translatoria litewsko-polskie oraz naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2. Poza nauką języków studenci bałtystyki zapoznają się z historią, kulturą oraz literaturą Litwy i Łotwy. W programie studiów bałtystycznych znajdują się także ważne dla każdego filologa przedmioty ogólnohumanistyczne, takie jak: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, antropologia kultury, łacina, filozofia, metodyka nauczania języków obcych, a także tematyczne konwersatoria specjalizacyjne (studenci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą). Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie www.baltystyka.uw.edu.pl, w zakładce: Dla studentów / program studiów.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób. Zajęcia lektoratowe odbywają się w grupach maksymalnie kilkunastoosobowych (zwykle w 7,8-osobowych), seminaria i konwersatoria – ze względu na podział na specjalizacje – w kilkuosobowych (2–7 osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej 5 osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 3 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 180 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Preferowane są formy zajęć wymagające aktywności studentów, głównie lektoraty, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria. Zajęcia specjalizacyjne mają często charakter indywidualnych konsultacji.

W uzasadnionych przypadkach metody pracy i weryfikacji efektów kształcenia dostosowywane są do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Tradycją na bałtystyce są także przyjazdy specjalistów z Litwy i Łotwy z gościnnymi wykładami, prelekcjami i warsztatami. Studentów regularnie odwiedzają również znane postacie litewskiej i łotewskiej kultury – pisarze, poeci, tłumacze.

Kompetencje absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka umożliwiają im podjęcie pracy w dwujęzycznym środowisku, w zakresie np. upowszechniania kultury, turystyki, organizacji wypoczynku, a także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach (także państwowych). Absolwenci studiów bałtystycznych pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy. Studia bałtystyczne przygotowują ich także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań na studiach drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Baltic Philology
First cycle degree - licencjat - in Baltic Philology, specjality: Lithuanian studies and Latvian studies

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A graduate has achieved learning outcomes that are defined in the study programme.

In the category Knowledge, a graduate has knowledge and understanding of:

– the structure of contemporary Baltic languages, according to the Common European Framework of Reference for Languages (B2+ for the Lithuanian language and B1 for the Latvian language);
– the terminology, theories, and methodologies used in linguistics;
– the terminology, theories, and methodologies used in literary studies;
– the literary themes and ideas present in the selected works of Lithuanian and Latvian literatures, as well as of the development of the historical-literary process in these literatures;
– the basics of the practical translation from Baltic languages into Polish;
– the sources of Lithuanian and Latvian ethnic tradition and the basic concepts used in cultural studies;
– the history and the contemporary political, economic, and socio-cultural situation in Lithuania and Latvia.

In the category Skills, a graduate is able to:
– communicate in Lithuanian at B2+ level and in Latvian at B1 level, according to the Common European Framework of Reference for Languages;
– translate and interpret from Baltic languages into Polish and from Polish into Baltic languages, according to requirements specified for the levels of study.

In the category Social competence, a graduate is ready to:
– perform a future job in a responsible manner, to engage in social dialogue, to communicate with people from other cultural areas.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/