Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-FP)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach trzech specjalizacji. Są to specjalizacje: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów, filologia dla mediów i dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej specjalizacja nauczycielska. Spośród tych trzech specjalizacji uruchamiane są dwie: obligatoryjnie nauczycielska oraz edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów lub filologia dla mediów. Studenci na początku drugiego semestru pierwszego roku wybierają jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Wiążą się z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

Wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w soboty i niedziele na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „Studia”.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mają wiedzę ogólnohumanistyczną i szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą im podjąć studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury (również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych czy religijnych), rozumieją istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniają i potrafią definiować historyczne style i poetyki, umieją pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Potrafią również zgłębiać najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonywać analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Umieją samodzielnie oceniać wartość artystyczną, językową i poznawczą dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Ponadto absolwenci specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich i innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych oraz portalach internetowych.

Absolwenci specjalizacji filologia dla mediów są gotowi do podjęcia pracy na rynku medialnym, a zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą pracować w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w charakterze nauczyciela języka polskiego, Dzięki realizacji programu studiów drugiego stopnia mogą zdobyć uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia polska
Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:
- rolę refleksji literaturoznawczej (historycznoliterackiej, teoretycznoliterackiej, komparatystycznej) w kształtowaniu kultury
- rolę refleksji językoznawczej (synchronicznej i diachronicznej) w kształtowaniu kultury
- historyczne i współczesne terminologie, teorie i metodologie z zakresu historii literatury polskiej, teorii literatury, poetyki i komparatystyki
- historyczne i współczesne terminologie, teorie i metodologie z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego

Umiejętności: absolwent potrafi:
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze przygotowujące do podjęcia badań naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych pracach badawczych z zakresu historii literatury polskiej, poetyki, teorii literatury, komparatystyki
- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze przygotowujące do podjęcia badań naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować, integrować informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych i wykorzystywać je we własnych pracach badawczych z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego
- pisać prace z zakresu historii literatury polskiej, poetyki z elementami teorii literatury i komparatystyki oraz samodzielnie dobrać do nich literaturę przedmiotu
- pisać prace z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, kultury języka polskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, językoznawstwa diachronicznego i synchronicznego oraz samodzielnie dobrać do nich literaturę przedmiotu
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego
- dokonać edycji naukowej i redakcji językowej tekstów pisanych

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotowy do:
- uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/