Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia bałtycka > Filologia bałtycka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia bałtycka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLBA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: litewski, łotewski, polski
  • Nazwa kierunku: filologia bałtycka
  • Poziom studiów: studia pierwszego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Nazwa kierunku pochodzi od terminu „języki bałtyckie”, określającego grupę języków indoeuropejskich, którymi posługiwały się plemiona Bałtów. Do dnia dzisiejszego przetrwały jedynie dwa języki z tej grupy: język litewski oraz łotewski – i to właśnie im poświęcone są studia na kierunku filologia bałtycka.

Program kształcenia na studiach bałtystycznych pierwszego stopnia obejmuje przede wszystkim intensywną naukę – od podstaw – języka litewskiego (zaczyna się w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) oraz łotewskiego (zaczyna się w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), translatoria litewsko-polskie oraz naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2. Poza nauką języków studenci bałtystyki zapoznają się z historią, kulturą oraz literaturą Litwy i Łotwy. W programie studiów bałtystycznych znajdują się także ważne dla każdego filologa przedmioty ogólnohumanistyczne, takie jak: wstęp do językoznawstwa, wstęp do literaturoznawstwa, antropologia kultury, łacina, filozofia, metodyka nauczania języków obcych, a także tematyczne konwersatoria specjalizacyjne (studenci mogą wybrać specjalizację językoznawczą lub literaturoznawczą). Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie www.baltystyka.uw.edu.pl, w zakładce: Dla studentów / program studiów.

Studia odbywają się w kameralnej atmosferze, na pierwszy rok przyjmowanych jest zwykle około 25 osób. Zajęcia lektoratowe odbywają się w grupach maksymalnie kilkunastoosobowych (zwykle 7-8 osób), seminaria i konwersatoria – ze względu na podział na specjalizacje – w kilkuosobowych (2–7 osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej 5 osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają̨ 3 lata i wymagają̨ od studentów nakładu pracy równego 180 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Preferowane są formy zajęć wymagające aktywności studentów, głównie lektoraty, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria. Zajęcia specjalizacyjne mają często charakter indywidualnych konsultacji.

W uzasadnionych przypadkach metody pracy i weryfikacji efektów kształcenia dostosowywane są do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Tradycją na bałtystyce są także przyjazdy specjalistów z Litwy i Łotwy z gościnnymi wykładami, prelekcjami i warsztatami. Studentów regularnie odwiedzają również znane postacie litewskiej i łotewskiej kultury – pisarze, poeci, tłumacze.

Kompetencje absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka umożliwiają im podjęcie pracy w dwujęzycznym środowisku, w zakresie np. upowszechniania kultury, turystyki, organizacji wypoczynku, a także w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach (także państwowych). Absolwenci studiów bałtystycznych pracują jako tłumacze oraz konsultanci w instytucjach i firmach działających w Polsce, na Litwie i Łotwie. Znajomość dwóch mało Polakom znanych języków, a także kontekstu społeczno-kulturowego naszych północno-wschodnich sąsiadów stanowi niewątpliwy atut wyróżniający bałtystów na rynku pracy. Studia bałtystyczne przygotowują ich także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innych kierunkach studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań na studiach drugiego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia bałtycka
Licencjat na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym:

Z kategorii Wiedza – absolwent zna i rozumie

– strukturę współczesnych języków bałtyckich, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (B2+ dla języka litewskiego i B1 dla języka łotewskiego);
– terminologię, teorie i metodologie badań z zakresu językoznawstwa;
– terminologię, teorie i metodologie badań z zakresu literaturoznawstwa;
– tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatur litewskiej
i łotewskiej oraz dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego
w obrębie obu tych literatur;
– podstawowe zasady dotyczące praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski;
– źródła tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej oraz podstawowe pojęcia
z zakresu kulturoznawstwa;
– historię i współczesną sytuację polityczną, gospodarczą oraz społeczno-kulturalną Litwy i Łotwy.

Z kategorii Umiejętności – absolwent potrafi
– posługiwać się językiem litewskim na poziomie B2+ oraz językiem łotewskim na poziomie B1, zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych poziomów przez Europejski System Kształcenia Językowego;
– dokonać przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski
i odwrotnie, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomów kształcenia.

Z kategorii Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do
– podjęcia w sposób odpowiedzialny przyszłej pracy, włączenia się w dialog społeczny, porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/