Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia (S1-EAK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia na etnologii pozwalają na wyjątkowe uczenie w działaniu: nie tylko wyposażają w narzędzia do analizy i interpretacji otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej, ale są również niezwykłym doświadczeniem, zmieniającym sposób patrzenia na świat.

Realizowana przez nas etnologia/antropologia kulturowa to nauka żywa, zaangażowana w badanie bieżących problemów społeczno-kulturowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, filozofia). Obie te dziedziny splatają się nierozdzielnie w dydaktyce i w pracach naukowych, prowadzonych w naszym Instytucie. Przedmiot „antropologia kulturowa” bywa realizowany także na innych kierunkach studiów, będąc tam bardziej gabinetową, teoretyczną refleksją nad zjawiskami kultury. Natomiast dla nas etnologia/antropologia jest przygodą – oczywiście akademicką, intelektualną, ale też życiową.

Polem dla tej przygody są zawsze badania terenowe, zwane nadal etnograficznymi. Jest to intensywne, dogłębne poznawanie danej grupy, wszystko jedno – odległej czy bliskiej. Prowadzimy je poprzez „zanurzenie się” w terenie, przez pobyt wśród ludzi, z którymi wchodzimy w osobisty kontakt. Nie tylko poznajemy treści kulturowe i rekonstruujemy panujące tam mechanizmy społeczne, ale też dowiadujemy się, w jaki sposób myślą Oni, jak widzą świat, w którym żyją. A z takiej umiejętności patrzenia oczami Innych wynika też zdolność do rozumniejszego, refleksyjnego spojrzenia na siebie samych.

Na studiach I stopnia osoby prowadzące zajęcia kładą nacisk nie tylko na znajomość kanonicznych tekstów i badań przełomowych dla etnologii i antropologii, lecz systematycznie aktualizują przekazywane treści i dostosowują ofertę przedmiotów do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak migracje, procesy etniczne, globalizacja, przemiany polityczne, rozwój mediów, dylematy związane ze zdrowiem i opieką medyczną i wiele innych. Osoby studiujące zdobywają wiedzę nie tylko o rodzimym, „zachodnim” społeczeństwie i kulturze, ale także o kulturach i społeczeństwach pozaeuropejskich.

Studenci i studentki mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki obowiązkowym wyjazdom terenowym w ramach Laboratorium etnograficznego. Laboratorium etnograficzne to zajęcia charakterystyczne dla naszego instytutu, pozwalające na wyjątkowe uczenie się w działaniu. Jest to specyficzna, intensywna i długotrwała forma zajęć, skoncentrowana wokół konkretnego problemu badawczego, trwająca od połowy pierwszego do połowy trzeciego roku studiów licencjackich.

W oparciu o samodzielnie zebrany i przeanalizowany materiał badawczy, osoby studiujące przygotowują oryginalne prace dyplomowe, a także nabywają kompetencji cenionych na rynku pracy, takich jak warsztat badań jakościowych, umiejętność przygotowywania projektów badawczych, analiza oraz interpretacja materiałów pozyskiwanych ze zdywersyfikowanych źródeł.

Absolwentki i absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach II stopnia. Potrafią samodzielnie prowadzić badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4. Badania terenowe – od drugiego do piątego semestru studiów – odbywają się w lokalizacjach zgodnych z aktualną ofertą Laboratoriów etnograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwenci i absolwentki osiągają efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

znają i rozumieją [wiedza]:
• założenia teoretyczne oraz podstawowe pojęcia charakterystyczne dla głównych kierunków i szkół w etnografii, etnologii i antropologii kulturowej/społecznej;
• złożoność procesów społecznych i kulturowych zachodzących w różnych typach społeczeństw;
• metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• podstawowe antropologiczne pojęcia i koncepcje dotyczące życia społecznego.
potrafią [umiejętności]:
• posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi i paradygmatami badawczymi oraz pojęciami do diagnozowania procesów i zjawisk społeczno-kulturowych;
• merytorycznie argumentować, z wykorzystaniem poglądów innych autorów, a także formułować wnioski i dobierać optymalne narzędzia do analizy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-kulturowych;
• sformułować problem badawczy, stworzyć projekt badań etnograficznych, i postawić kluczowe pytania badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
• przeprowadzić wywiad etnograficzny (namówić ludzi do rozmowy; przeprowadzić ją w taki sposób, by dotyczyła tematu badań, w czasie rozmowy – akceptować odmienny punkt widzenia i wykazywać zrozumienie dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej); przeprowadzić obserwację, sporządzić notatkę terenową, prowadzić dziennik badań; współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników.
są gotowi i gotowe do [kompetencje społeczne]:
• oceny przydatności etnologii i antropologii kulturowej dla innych dziedzin humanistyki i nauk społecznych oraz dla służby publicznej;
• wykazywania zrozumienia dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Antropologia społeczna430zo
Laboratorium etnograficzne - ćwiczenia terenowe II rokz
Socjologiae
Technologie informacyjne230zo
Teorie nowoczesności430e
Razem:10303030
Trzeci rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Seminarium licencjackie1030z
Razem:1030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/