Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Geografia > Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczne.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. O specyfice studiów decydują również zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania studentów do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy ścieżki dydaktyczne (od czwartego semestru):

  1. społeczno-ekonomiczna,
  2. fizycznogeograficzna,
  3. geoinformatyczna.

Nabór na nie odbywa się pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej ze ścieżek. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany będzie ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących studenta w trakcie 1 roku studiów. Zajęcia w ramach ścieżki stanowią ok. 30% element programu studiów.

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR na kierunku Geografia prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Kurs pedagogiczny jest ofertą dodatkową.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku geografia.

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty). Student w trakcie rejestracji sam ustala plan swoich zajęć (zgodnie z ramowym planem zajęć).

Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku GEOGRAFIA lub kierunkach pokrewnych, np.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwent ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych.
Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego, w firmach stosujących oprogramowanie systemów informacji geograficznej, wykorzystujących obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (w tym nawigacji satelitarnej i usług lokalizacji), firmach i wydawnictwach kartograficznych, jak również instytucjach statystyki publicznej, badania opinii publicznej oraz działach analitycznych i planistycznych firm komercyjnych, gdzie bardzo przydatne są ich kwalifikacje związane z obsługą i zarządzaniem bazami danych, w tym umiejętności analizy i geowizualizacji danych przestrzennych.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geografia
Licencjat na kierunku geografia w zakresie geografii fizycznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty uczenia się

Wiedza: absolwent zna i rozumie
- podstawowe nurty badawcze współczesnej geografii oraz związki między dyscyplinami: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku;
- procesy przyrodnicze, teorie tłumaczące ich rozwój, czynniki je kształtujące oraz główne kierunki ich przeobrażeń;
- znaczenie antropopresji w środowisku przyrodniczym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej;
- zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu geografii oraz geoinformatyki;
- przyczyny zróżnicowania rozwoju przestrzennego oraz znaczenie globalizacji i integracji gospodarczej;
- potrzebę ochrony środowiska i zna sposoby działań w tym zakresie;
- podstawowe metody i techniki służące do badania zjawisk i procesów w geosystemach oraz metod inwentaryzacji i waloryzacji zasobów środowiska;
- podstawowe zasady kształtowania przestrzeni w skali lokalnej i regionalnej;
- fachową terminologię z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i geoinformatyki;
- podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej, podstawy działania infrastruktur informacji przestrzennej oraz zastosowania narzędzi geoinformatycznych;
- podstawy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska w przestrzeni geograficznej;
- podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej, zasady tworzenia form indywidualnej przedsiębiorczości, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
- rolę teorii ekonomicznych przydatną w rozwiązywaniu praktycznych problemów społeczno-gospodarczych, służących zarządzaniu strategicznemu w organizacjach publicznych;
- podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia w zakresie rozwoju i funkcjonowania administracji publicznej w opracowywaniu analiz społeczno-gospodarczych;
- podstawowe teorie biogeografii oraz podziały typologiczne i zróżnicowanie przestrzenne roślinności.

Umiejętności: absolwent potrafi
- wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego;
- wykorzystywać literaturę naukową i inne źródła, także w języku obcym;
- wybrać i zastosować optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych;
- zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub projekty;
- prowadzić badania terenowe i laboratoryjne z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technik;
- stosować narzędzia geoinformatyczne do monitoringu środowiska i analizy przestrzennej, wykonać prezentację kartograficzną i wizualizację danych przestrzennych;
- prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi;
- uczestniczyć w debacie geograficznej, dyskutować, zajmować stanowisko;
- współdziałać, zorganizować pracę w grupie, pełniąc w niej różne role i przewidywać skutki swojej działalności;
- komunikować się z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednich technik informacyjno-komunikacyjnych;
- posługiwać się językiem obcym na poziomie B2;
- samodzielnie podnosić swój poziom wiedzy i umiejętności.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- krytycznej oceny posiadanej wiedzy geograficznej i poszerzania kompetencji zawodowych;
- odpowiedzialności za realizację podjętych zobowiązań, bezpieczeństwo pracy własnej i innych oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej;
- podjęcia działań związanych z upowszechnianiem dokonań naukowych;
- do wypełniania oraz współorganizowania działań na rzecz środowiska z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi;
- do propagowania wartości wynikających z różnorodności kulturowej świata i przestrzegania zasad wynikających z szacunku wobec przedstawicieli innych kultur;
- działania w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kt - Kurs terenowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr trzeciego roku, geografia społeczno-ekonomiczna stosowanaECTSwykćwktzal
Marketing terytorialnyzo
Seminarium licencjackie (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana)z
Razem:
Drugi semestr trzeciego roku, geoinformatykaECTSwykćwktzal
Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)z
Zastosowania GIS w modelowaniu środowiskazo
Razem:
Drugi semestr trzeciego roku, geografia fizyczna stosowanaECTSwykćwktzal
Globalne zmiany Ziemie
Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)z
Razem:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/