Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PED)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności

  • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
  • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
  • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Absolwent posiada podstawową wiedzę o człowieku dorosłym funkcjonującym w kontekście życia społecznego, dążącym do rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwent ma wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, czynników determinujących ten proces, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), a także posiada wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji.

Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych, absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, w firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach HR, marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych oraz przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, orzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Andragogiki-organizacji edukacji dorosłych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Dalsze studia:

studia II stopnia

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w naukach pedagogicznych oraz w obszarze pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych;
• posiada uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na zrozumienie i wyjaśnienie problemów pedagogicznych oraz problemów pokrewnych dyscyplin naukowych;
• posiada wiedzę na temat relacji między różnymi subdyscyplinami pedagogicznymi, zna i rozumie zależności występujące między nimi oraz ich związki z naukami humanistyczno – społecznymi
• ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych; biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
• zna i rozumie teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej wynikające z elementarnej wiedzy na temat istniejących koncepcji człowieka w obszarze nauk filozoficznych, psychologicznych i społecznych;
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz jej subdyscyplin naukowych w celu analizowania, diagnozowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, doradczych, kulturalnych i społecznych;
• potrafi zastosować podejścia teoretyczne do obserwacji, analizy i interpretacji sytuacji oraz zjawisk mających miejsce w środowisku społecznym i edukacyjnym dzieci, młodzieży i dorosłych;
• potrafi współdziałać w zespołach wychowawczych, badawczych i interdyscyplinarnych przyjmując różne role i jest przygotowany do rozstrzygania szeroko rozumianych dylematów społecznych i pedagogicznych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 61 punkty ECTS
4. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
W ramach praktyk studenci kształtują kompetencje dydaktyczne poprzez poznanie specyfiki instytucji (organizacji, rodziny, środowiska). Oznacza to, że w szczególności kształtuje kompetencje poprzez poznanie:
- podstaw prawnych i organizacyjnych (miejsce w systemie opieki nad dziećmi, pomocy społecznej, edukacji), sposobów finansowania;
- celów, funkcji i zadań, programu pracy pedagogicznej i socjalnej;
- struktury i specyfiki zatrudnienia w instytucji, zadań poszczególnych pracowników, komunikacji i współdziałania w zespole;
- zasad współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku;
- charakterystyki osób, dla których działa instytucja, z uwzględnieniem: specyfiki ich potrzeb, sposobów „rekrutacji”, (w jaki sposób dzieci/rodziny trafiają w pole działania instytucji), ich praw i obowiązków;
- form pracy instytucji, realizowanych programów, sposobów zaspokajania potrzeb i realizacji praw osób, dla których powołana jest instytucja, zasadność i efektywność podejmowanych działań;
- opinii pracowników, osób zarządzających i osób korzystających z programów instytucji.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/