Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-PED)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Andragogiki-organizacji edukacji dorosłych
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Animacja kultury i edukacja nieformalna
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pedagogika rewalidacyjna: Studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej
Licencjat na kierunku pedagogika, w zakresie Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Dalsze studia:

studia II stopnia

Warunki przyjęcia

konkurs świadectw

Efekty kształcenia

1. Efekty kształcenia dla programu:
Absolwent:
• posiada podstawową wiedzę z zakresu terminologii stosowanej w naukach pedagogicznych oraz w obszarze pokrewnych dyscyplin i subdyscyplin naukowych;
• posiada uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu nauk humanistycznych i społecznych pozwalającą na zrozumienie i wyjaśnienie problemów pedagogicznych oraz problemów pokrewnych dyscyplin naukowych;
• posiada wiedzę na temat relacji między różnymi subdyscyplinami pedagogicznymi, zna i rozumie zależności występujące między nimi oraz ich związki z naukami humanistyczno – społecznymi
• ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych; biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw
• zna i rozumie teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej wynikające z elementarnej wiedzy na temat istniejących koncepcji człowieka w obszarze nauk filozoficznych, psychologicznych i społecznych;
• potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz jej subdyscyplin naukowych w celu analizowania, diagnozowania, interpretowania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, doradczych, kulturalnych i społecznych;
• potrafi zastosować podejścia teoretyczne do obserwacji, analizy i interpretacji sytuacji oraz zjawisk mających miejsce w środowisku społecznym i edukacyjnym dzieci, młodzieży i dorosłych;
• potrafi współdziałać w zespołach wychowawczych, badawczych i interdyscyplinarnych przyjmując różne role i jest przygotowany do rozstrzygania szeroko rozumianych dylematów społecznych i pedagogicznych.
2. Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 180 punktów, 6 semestrów
3. liczba punktów ECTS przypadająca z zakresu:
- nauk podstawowych: 60 ECTS;
- zajęć o charakterze praktycznym w tym laboratoria i zaj. projektowe: min. 10 ECTS
- zajęcia do wyboru - 61 punkty ECTS
4. praktyki pedagogiczne: min. 150 godzin, min. 10 ECTS w ramach poszczególnych modułów
W ramach praktyk studenci kształtują kompetencje dydaktyczne poprzez poznanie specyfiki instytucji (organizacji, rodziny, środowiska). Oznacza to, że w szczególności kształtuje kompetencje poprzez poznanie:
- podstaw prawnych i organizacyjnych (miejsce w systemie opieki nad dziećmi, pomocy społecznej, edukacji), sposobów finansowania;
- celów, funkcji i zadań, programu pracy pedagogicznej i socjalnej;
- struktury i specyfiki zatrudnienia w instytucji, zadań poszczególnych pracowników, komunikacji i współdziałania w zespole;
- zasad współpracy z innymi instytucjami i organizacjami w środowisku;
- charakterystyki osób, dla których działa instytucja, z uwzględnieniem: specyfiki ich potrzeb, sposobów „rekrutacji”, (w jaki sposób dzieci/rodziny trafiają w pole działania instytucji), ich praw i obowiązków;
- form pracy instytucji, realizowanych programów, sposobów zaspokajania potrzeb i realizacji praw osób, dla których powołana jest instytucja, zasadność i efektywność podejmowanych działań;
- opinii pracowników, osób zarządzających i osób korzystających z programów instytucji.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/