Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Geografia > Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia

Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-GF)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Na kierunku geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe.

Pierwsze 3 semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Potem każdy student ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na jedną z trzech specjalności: geografię fizyczną stosowaną, geografię społeczno-ekonomiczną stosowaną lub geoinformatykę. Zajęcia w ramach specjalności stanowią główny element programu studiów w semestrach IV-VI. W drugiej części studiów wzrasta udział przedmiotów samodzielnie wybieranych przez studenta. Składają się na nie przedmioty: z zakresu realizowanej przez niego specjalności, z zakresu innych specjalności, z puli zajęć opcjonalnych ogólnych na WGSR, z puli zajęć ogólnouczelnianych.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku geografia dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. W celu uzyskania wyższych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku geografia lub na kierunkach pokrewnych.

Na kierunku geografia realizowane jest – w ramach dodatkowych usług dydaktycznych – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa).

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku geografia w zakresie geografii fizycznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej stosowanej
Licencjat na kierunku geografia w zakresie geoinformatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Geografia fizyczna stosowana - efekty dla specjalności
W zakresie wiedzy
• Zna i rozumie współzależności między środowiskiem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym.
• Ma wiedzę na temat aplikacyjnych aspektów wiedzy teoretycznej z zakresu geografii fizycznej, społeczno-ekonomicznej oraz geoinformatyki.
• Ma podstawową wiedzę o najważniejszych współczesnych problemach przyrodniczych i społecznych w skali lokalnej, regionalnej, globalnej.
• Zna podstawowe zagadnienia z zakresu teorii informacji geograficznej.
• Zna podstawy matematyki i statystyki oraz metody analizy przestrzennej na poziomie pozwalającym opisać zjawiska przyrodnicze i społeczne w przestrzeni geograficznej.
W zakresie umiejętności
• Wybiera i stosuje optymalne metody pozyskiwania, analizy i prezentacji danych przestrzennych.
• Umie zaplanować i przeprowadzić proste badanie naukowe lub ekspertyzę.
• Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać relacje między zjawiskami i procesami społecznymi oraz przyrodniczymi.
W zakresie kompetencji społecznych
• Rozumie wartość różnorodności geosfery oraz postępuje z poczuciem odpowiedzialności za stan ekosystemów i zasobów Ziemi.
• Potrafi działać w sposób przedsiębiorczy w przygotowywaniu i realizacji projektów ekologicznych, społecznych i gospodarczych.

Wymiar studiów: 180 ECTS, 6 semestrów

Liczba ECTS przypadająca na zajęcia:
• z zakresu nauk podstawowych: 61,
• zajęcia o charakterze praktycznym (ćwiczenia i konwersatoria): 99,5,
• zajęcia modułowe do wyboru (moduły: zajęcia ogólnouczelniane lub na innym kierunku studiów, zajęcia zewnętrzne, zajęcia ogólne WGSR, zajęcia do wyboru z zakresu realizowanej specjalności, zajęcia do wyboru z zakresu innych specjalności): 71,

Praktyki zawodowe: opcjonalne, 120 godzin, 3 ECTS
Praktyki mają w szczególności na celu:
- poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
- poznanie przez studentów zasad funkcjonowania różnych instytucji oraz poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach,
- kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole,
- przygotowanie studenta do samodzielnej pracy oraz odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
- poznanie przez studentów własnych możliwości na rynku pracy,
- stworzenie warunków do aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kt - Kurs terenowy
psem - Proseminarium
sem - Seminarium
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr pierwszego roku geografiiECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Szkolenia terenowe - SE116zo
Szkolenia terenowe - FIZ224zo
Gleboznawstwo i geografia gleb53030e
Geografia ekonomiczna3 lub 43015zo
Geomorfologia53030e
Geografia polityczna43015e
Hydrologia i oceanografia53030e
Podstawy ekonomii3 lub 230e
Topografia - szkolenia terenowe224zo
Razem:2418012064
Drugi semestr drugiego roku, geografia społeczno-ekonomiczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana440zo
Fizyka i chemia Ziemi4zo
Gospodarka przestrzenna w gminie43015e
Metody analizy przestrzennej41530e
Podstawy administracji publicznej21515zo
Systemy Informacji Geograficznej51530zo
Razem:23759040
Pierwszy semestr trzeciego roku, geografia społeczno-ekonomiczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Globalne sieci produkcji i wymiany43015e
Kształtowanie ładu przestrzennego4 lub 33015e
Lokalizacja działalności gospodarczej230zo
Proseminarium licencjackie (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana)215zo
Zachowania przestrzenne4 lub 33015e
Razem:890453015
Drugi semestr trzeciego roku, geografia społeczno-ekonomiczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Marketing terytorialny230zo
Seminarium licencjackie (Geografia społeczno-ekonomiczna stosowana)33030z
Razem:5303030
Pierwszy semestr trzeciego roku, geoinformatykaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Globalne sieci produkcji i wymiany43015e
Geostatystyka4 lub 31530e
Proseminarium licencjackie (Geoinformatyka)215zo
Projektowanie i użytkowanie map tematycznych4 lub 33015e
Systemy odniesień przestrzennych21515zo
Razem:8907515
Drugi semestr trzeciego roku, geoinformatykaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Seminarium licencjackie (Geoinformatyka)330z
Zastosowania GIS w modelowaniu środowiska230zo
Razem:53030
Drugi semestr drugiego roku, geografia fizyczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Ćwiczenia terenowe specjalności Geografia fizyczna stosowana680zo
Fizyka i chemia Ziemi4zo
Geoekologia stosowana21515e
Geomorfologia stosowana21515e
Hydrologia stosowana21515e
Klimatologia stosowana21515e
Systemy Informacji Geograficznej51530zo
Razem:23759080
Pierwszy semestr trzeciego roku, geografia fizyczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
GIS w geografii fizycznej4 lub 33015zo
Globalne sieci produkcji i wymiany43015e
Monitoring i ochrona środowiska230zo
Oceny oddziaływania na środowisko4 lub 31530e
Proseminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)215zo
Razem:875603015
Drugi semestr trzeciego roku, geografia fizyczna stosowanaECTSwykćwkonktpsemsemsem_liczal
Globalne zmiany Ziemi230e
Seminarium licencjackie (Geografia fizyczna stosowana)33030z
Razem:5303030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/