Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (NZ1-FP)

Pierwszego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Współcześnie studia na kierunku filologia polska przyjęły atrakcyjną formułę kształcenia filologicznego dostępną dla wszystkich absolwentów szkół średnich. Kształcą specjalistów w zakresie literaturoznawstwa polskiego oraz językoznawstwa. W czasie studiów można realizować różne specjalizacje zawodowe, które uwzględniają aktualne wymogi rynku pracy. Dyplom uzyskany na kierunku filologia polska umożliwia podjęcie pracy nauczycielskiej w szkołach różnego typu oraz w zawodach związanych z mediami elektronicznymi. Cele kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, nakierowane są na wiedzę ogólnohumanistyczną i podstawową wiedzę z zakresu nauki o literaturze oraz z zakresu nauki o języku. Student w trakcie sześciu semestrów studiów uczy się rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury, także w perspektywie komparatystycznej, rozumieć istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniać i definiować historyczne style i poetyki, pisać rozprawki naukowe, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Podczas studiów licencjackich studenci zgłębiają również najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, uczą się dokonywać analizy gramatycznej i leksykalnej tekstów należących do różnych odmian współczesnej polszczyzny, uczą się kultury języka polskiego oraz nabywają umiejętność samodzielnej oceny wartości artystycznej, językowej i poznawczej dzieła literackiego. Studia pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, dają także wiedzę, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje z zasobów bibliotecznych i sieci internetowej oraz interpretować dane z poszanowaniem etyki badań naukowych. Kształcenie na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej ma również na celu zaznajomienie studentów z językiem łaciński, tak by posiadali orientację w zakresie gramatyki i słownictwa tego języka, oraz opanowanie przez studentów wybranego nowożytnego języka obcego na poziomie B2. Na tym kierunku zostaną uruchomione tylko dwie specjalizacje: nauczycielska oraz redaktorsko - wydawnicza.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Kierunek studiów: Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne), specjalizacja glottodydaktyczna

Efekty kształcenia dla programu:

Absolwent:

zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji literaturoznawczej (historycznoliterackiej, teoretycznoliterackiej, komparatystycznej) i językoznawczej (synchronicznej i diachronicznej) w kształtowaniu kultury

zna podstawową terminologię literaturoznawczą (z zakresu historii literatury, teorii literatury, poetyki, komparatystyki) i językoznawczą (diachroniczną i synchroniczną) w języku polskim

zna tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatury polskiej od średniowiecza po współczesność oraz orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego

ma świadomość kompleksowej natury języka polskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności znaczeń

wyszukuje w źródłach pisanych i elektronicznych, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa

samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego

ma umiejętność krytycznego ujęcia procesu historycznoliterackiego i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych

ma podstawowe umiejętności z zakresu:
a) prowadzenia lekcji języka polskiego w szkole podstawowej
b) nauczania języka polskiego jako języka obcego

rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za trafność przekazywanej wiedzy, z uczciwością naukową oraz rzetelnością i uczciwością w sytuacji prowadzenia sporów naukowych i ideowych

ma pogłębione kompetencje w zakresie języka polskiego i literatury polskiej, czyniące go świadomym uczestnikiem życia kulturalnego regionu, kraju i Europy

Wymiar studiów w punktach ECTS: 180, liczba semestrów: 6.

Standardy kształcenia nauczycieli oparte na Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, wynosi 111 punktów ECTS, zaś dla studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza wynosi 112 punktów ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, wynosi 31 punktów ECTS. Są to punkty przypisane do specjalizacji zawodowej.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów stacjonarnych wynosi 61 ECTS.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów niestacjonarnych wynosi 59 ECTS.

Student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązany jest do odbycia w trakcie studiów praktyki wynikającej ze standardów kształcenia lub z odrębnych przepisów dla poszczególnych uprawnień zawodowych w wymiarze nie krótszym niż: 4 tygodnie, tj. 40 godzin, za co otrzymuje 4 punkty ECTS i zaliczenie.

Praktyki dydaktyczne realizowane w ramach specjalizacji glottodydaktycznej:

Praktyki nauczycielskie obejmują praktyki dydaktyczne w szkołach podstawowych (II etap edukacyjny, klasy IV-VI) w wymiarze 120 godzin (4 ECST) oraz praktyki z zakresu przygotowania pedagogiczno-psychologicznego w wymiarze 40 godzin (4 ECTS) – realizowane w ramach praktyk kierunkowych. Wymiar i charakter praktyk jest zgodny z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. Praktyki glottodydaktyczne mają wymiar 40 godzin w ramach przedmiotu Metodyka języka polskiego jako obcego (wspólna liczba punktów 2 ECTS).

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/