Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia bałtycka > Filologia bałtycka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia bałtycka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLBA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: litewski, łotewski, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 8

Program kształcenia na studiach I stopnia (licencjackich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języka litewskiego (zaczyna się od podstaw w I semestrze studiów i kończy się na poziomie B2+) i łotewskiego (od podstaw w III semestrze studiów i kończy się na poziomie B1), także naukę innego języka nowożytnego na poziomie B2+ i translatoria litewsko-polskie. W ofercie programu studiów są moduły przedmiotów ogólnohumanistycznych, w tym propedeutyka dyscyplin filologicznych: wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa, propedeutyka języka łacińskiego, wiedza o kulturze, historia filozofii, także przedmiotów kierunkowych, m. in. moduł historycznoliteracki, gramatyka opisowa i porównawcza języków bałtyckich, jak i ogólnohumanistycznych: historia i współczesność krajów bałtyckich, moduły specjalizacyjne językoznawczy i literaturoznawczo-translatorski. Studenci mają możliwość zaliczenia w ramach ECTS przedmiotów ugólnouniwersyteckich. Program studiów przewiduje również praktyki kierunkowe. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do kontynuacji studiów kierunkowych, jak również do studiowania na innych kierunkach z obszaru nauk humanistycznych oraz odnalezienia się na rynku pracy w instytucjach kulturalnych i firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (j. litewskiego B2+, j. łotewskiego B1) i nowożytnego niekierunkowego języka obcego na poziomie B2, pozwalającą na posługiwanie się tymi językami w wielu dziedzinach życia zawodowego, np. w działalności gospodarczej, turystycznej, kulturalnej. Posiada podstawowe umiejętności w zakresie przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, na określonym poziomie kształcenia językowego. Absolwent ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w relacji do innych nauk humanistycznych i umie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii, ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski, ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, filozofii, języka łacińskiego, a także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej, historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy, ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację w współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy. Absolwent ma świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych, znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych. Absolwent potrafi efektywnie organizować własną pracę, a także ma wykształcone nawyki pracy zespołowej, w szczególności porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego, jest otwarty na dialog społeczny.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Warunki przyjęcia

matura

Efekty kształcenia

Kierunek studiów: filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, studia I stopnia (stacjonarne)

Efekty kształcenia:

Absolwent:

ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz B1 dla języka łotewskiego;

czyta, interpretuje i analizuje teksty o charakterze naukowym i poprawnie stosuje poznaną terminologię językoznawczą i literaturoznawczą;

ma świadomość kompleksowej natury języków bałtyckich oraz ich złożoności i zmienności historycznej;

zna podstawową terminologię językoznawczą i literaturoznawczą w języku polskim i w językach bałtyckich;

ma elementarną wiedzę z zakresu praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski;

ma elementarną wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, w tym także źródeł tradycji etnicznej litewskiej i łotewskiej;

ma podstawową wiedzę z zakresu historii i współczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturalnej Litwy i Łotwy;

ma umiejętność krytycznego spojrzenia na proces historycznoliteracki i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych z obszaru Litwy i Łotwy;

ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa;

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: I stopień 180 ECTS, 6 semestrów;

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych: 63 ECTS

Liczba punktów w ramach zajęć o charakterze praktycznym: 62 ECTS.

Oferta dydaktyczna zawiera przedmioty oferowane do wyboru studenta w ramach 54 ECTS.

Informacja o praktykach:

Obowiązkowe praktyki studenckie, co najmniej 40 godzin (1 miesiąc), 4 punkty ECTS.

Podczas praktyk kierunkowych student zdobywa następujące kompetencje:

wykorzystuje w praktyce znajomość języków bałtyckich: litewski, łotewski (sytuacje komunikacyjne, prace translatorskie);

zdobywa doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym (głównie z partnerami z Litwy oraz Łotwy);

wzbogaca wiedzę z zakresu kultury, historii, geografii, gospodarki krajów bałtyckich o informacje praktyczne;

zapoznaje się ze specyfiką działania różnych instytucji (NGO, urzędy państwowe, placówki edukacyjne) oraz firm;

doskonali nawyki pracy w zespole oraz zyskuje umiejętności interpersonalne związane z organizacją pracy w różnych instytucjach oraz firmach (m.in. relacje zwierzchnik-podwładny, relacje w grupie).

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
lek - Lektorat
praktyka - Praktyka
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/