Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia (S1-EAK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Studia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa umieszczone są na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki szerokiej interdyscyplinarnej perspektywie teoretycznej student zdobywa wiedzę pozwalającą na rozumienie i krytyczną analizę zjawisk zachodzących we współczesnym świecie.

Ważnym i nieodłącznym elementem procesu kształcenia na kierunku etnologia i antropologia kulturowa są etnograficzne badania terenowe realizowane w ramach grupy laboratoryjnej prowadzonej od I do III roku. Badania opierają się one na bezpośrednim doświadczeniu studenta zdobytym w kontakcie z innymi ludźmi. Pozwalają na rozwinięcie wrażliwości i otwartości na odmienność.

Absolwenci etnologii i antropologii kulturowej w trakcie studiów nabywają:

 • wiedzę dotyczącą specyfiki kulturowo-społecznej wybranych grup i regionów w Polsce, Europie i na Świecie;
 • umiejętność prowadzenia i projektowania badań jakościowych, stanowiących podstawę nauk humanistycznych i społecznych;
 • umiejętność przygotowania i realizacji projektów wykorzystywanych w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych oraz w biznesie;
 • rozumieją mechanizmy powstawania zjawisk wykluczenia i dyskryminacji oraz potrafią opracowywać i realizować programy zapobiegające uprzedzeniom i marginalizacji;
 • umiejętność przygotowania i opracowania tekstów naukowych.

Wiedza

Absolwent studiów:

 • ma wiedzę o miejscu i znaczeniu etnologii i antropologii kulturowej w systemie nauk humanistycznych i społecznych oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej;
 • ma uporządkowaną wiedzę, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie zastosowania metody etnograficznej;

Umiejętności

Absolwent studiów:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska o charakterze społecznym i kulturowym w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
 • potrafi korzystać ze źródeł zastanych i wywołanych, analizować i przetwarzać pozyskane z nich informacje;
 • posiada wiedzę i umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
 • umie samodzielnie przygotować projekt badawczy, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
 • posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych i ustnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych źródeł i literatury przedmiotu;

Kompetencje społeczne

Absolwent studiów:

 • potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników i odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego projektu badawczego i aktywizującego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I. Absolwent kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia:
• zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię oraz wiedzę szczegółową z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie metody etnograficznej;
• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
• umie samodzielnie przygotować projekt badawczy dotyczący zjawisk kulturowo-społecznych, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
• posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu;
• potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów.

II. Uzyskanie kwalifikacji związanych z tytułem licencjata wymaga od studenta zebrania 180 punktów ECTS, liczba semestrów: 6.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Antropologia społeczna3 lub 430zo
Laboratorium etnograficzne - ćwiczenia terenowe II rok12 lub 16z
Socjologia4 lub 5e
Technologie informacyjne2 lub 330zo
Teorie nowoczesności3 lub 430e
Razem:3060
Trzeci rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Seminarium licencjackie13 lub 1030z
Razem:30

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/