Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Etnologia i antropologia kulturowa > Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia

Etnologia i antropologia kulturowa, stacjonarne I stopnia (S1-EAK)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia I stopnia na kierunku etnologia i antropologia to intensywny kurs dla osób zainteresowanych jakościowymi badaniami nad współczesnymi problemami i przemianami społeczeństwa i kultury. Podczas studiów studenci zapoznają się z szerokim i zróżnicowanym materiałem teoretycznym sytuującym się na granicy nauk humanistycznych i społecznych.

Program studiów na kierunku etnologia i antropologia obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin – nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne i elementy filozofii. Wykładowcy kładą nacisk nie tylko na znajomość kanonicznych tekstów i badań przełomowych dla etnologii i antropologii, lecz systematycznie aktualizują przekazywane treści i dostosowują ofertę przedmiotów do aktualnych zjawisk społeczno-kulturowych, takich jak migracje, procesy etniczne, globalizacja, przemiany polityczne, rozwój mediów, dylematy związane ze zdrowiem i opieką medyczną i wiele innych. Uczestnicy studiów zdobywają wiedzę nie tylko o rodzimym, „zachodnim” społeczeństwie i kulturze, ale także o kulturach i społeczeństwach pozaeuropejskich.

Studenci mają unikatową możliwość rozwijania własnego warsztatu badawczego dzięki obowiązkowym wyjazdom terenowym w ramach Laboratorium etnograficznego. W oparciu o samodzielnie zebrany i przeanalizowany materiał badawczy, studenci przygotowują oryginalne prace dyplomowe, a także nabywają kompetencji cenionych na rynku pracy, takich jak warsztat badawczy, umiejętność przygotowywania projektów badawczych, analiza oraz interpretacja materiałów pozyskiwanych ze zdywersyfikowanych źródeł.

Absolwenci studiów I stopnia przygotowani są do rozwijania warsztatu i wiedzy na studiach II stopnia. Potrafią samodzielnie projektować i prowadzić badania terenowe, mają także bogatą wiedzę dotyczącą szeroko rozumianych relacji pomiędzy kulturą i społeczeństwem. Są przygotowani do pracy w ośrodkach badawczych, instytucjach kultury, a także w podmiotach działających na rzecz rozwoju kultury i społeczności lokalnych.

Zajęcia odbywają się w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej przy ul. Żurawiej 4. Badania terenowe – od drugiego do piątego semestru studiów – odbywają się w lokalizacjach zgodnych z aktualną ofertą Laboratoriów etnograficznych, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku etnologia i antropologia kulturowa

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I. Absolwent kierunku etnologia i antropologia kulturowa, studia I stopnia:
• zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych;
• ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorię i metodologię oraz wiedzę szczegółową z zakresu etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• ma podstawową wiedzę o kierunkach rozwoju, teoriach i najnowszych pracach badawczych w zakresie etnologii i antropologii kulturowej oraz zna techniki i narzędzia pozyskiwania danych, właściwe dla nauk społecznych w zakresie metody etnograficznej;
• zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych wybranych kierunków, teorii i szkół badawczych w zakresie etnologii, antropologii kulturowej i społecznej;
• posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych;
• umie samodzielnie przygotować projekt badawczy dotyczący zjawisk kulturowo-społecznych, opracować literaturę przedmiotu badań oraz zrealizować projekt, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
• posiada umiejętność przygotowania akademickich prac pisemnych w języku polskim oraz obcym w zakresie wykorzystywanych przez studenta źródeł i literatury przedmiotu;
• potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów.

II. Uzyskanie kwalifikacji związanych z tytułem licencjata wymaga od studenta zebrania 180 punktów ECTS, liczba semestrów: 6.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
sem_lic - Seminarium licencjackie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Antropologia społeczna3 lub 43030zo
Laboratorium etnograficzne - ćwiczenia terenowe II rok12 lub 16z
Socjologia4 lub 5e
Technologie informacyjne2 lub 330zo
Teorie nowoczesności3 lub 430e
Razem:306030
Trzeci rok etnologii i antropologii kulturowejECTSwykćwkonkintsem_liczal
Seminarium licencjackie13 lub 1030z
Razem:30

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/