On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Management > Undergraduate Degree Programme in Management, ( first degree)

Undergraduate Degree Programme in Management, ( first degree) (S1-ZA)

(in Polish: Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w korporacji
 • Zarządzanie w e-gospodarce
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Nabór studentów do grup w ramach specjalności, będzie dokonywany na podstawie wyników nauki z pierwszego i drugiego roku studiów, obliczonych ze średniej, z uzyskanych ocen.

Uruchomienie w/w specjalności będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00, średnio do godziny 16.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających: ekonomii i finansach, naukach prawnych.
 • Ma wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami.
 • Ma wiedzę dotyczącą funkcji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem, w organizacji.
 • Zna i rozumie teorie i modele ekonomiczne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie regulacje prawne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.
 • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych, potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł w języku polskim i angielskim.
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania.
 • Posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach drugiego stopnia.
 • Posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in management
First cycle degree - licencjat - in management, speciality: corporate management
First cycle degree - licencjat - in management, speciality: management in the e-economy
First cycle degree - licencjat - in management, speciality: public management
First cycle degree - licencjat - in management, speciality: small business management

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

1. Educational outcomes
After graduating from the Bachelor’s degree programme in Management the graduate:

KNOWLEDGE

- has elementary knowledge of the place of management in the system of sciences as well as its subject matter and methodological relationships with other science disciplines. They perceive management as an interdisciplinary science

- has basic knowledge about the functioning of an organization, its various types, objectives, structures, operations (functions, activities), cultures as well as its relationships with the environment

- is familiar with methods and tools, including data (information) acquisition techniques needed for decision-making in organizations

- is familiar with the general principles for establishing and developing forms of individual entrepreneurship, using the knowledge gained from the fields of science and science disciplines relevant to the programme of study undertaken (Management)

SKILLS AND COMPETENCES

- is able to correctly interpret social, political, legal and economic phenomena and their impact on the functioning of businesses and the economy as a whole

- can independently analyse the actual decision-making situations and choose an appropriate decision

- is competent to organize activities and undertakings and carry out their economic analysis

- can use in practise their basic knowledge relating to the functioning of businesses

SOCIAL SKILLS AND COMPETENCES

- understands the need for continuing their professional and personal development and knows how to acquire further knowledge and extend it

- is able to think and act in an entrepreneurial manner

- correctly identifies and resolves dilemmas related to practicing the profession of a manager

2. Total number of ECTS-credits for the programme of study - 180,
Number of semesters – 6

3. In case the programme of study is based on standards (teacher education), it is required to provide the relevant regulation - NA

4. Number of ECTS-credits:

- which the student needs to obtain by completing courses in basis sciences, to which relate the educational outcomes for a particular major, level and profile of education - 108

- which the student needs to obtain by completing courses of practical nature, including laboratory and design classes - 51

- for elective modular courses - 54

5. Information on internships (if provided for in the programme of study) specifying the hours and number of ECTS-credits:

- the principles for internships for Bachelor's degree in Management were adopted by the Board of the Faculty of Management of the University of Warsaw on 18 April 2009. Internships at the Faculty of Management have been made compulsory since 1 June 2009.

- the duration of internships in Bachelor’s degree in Management is four weeks (in the programme of study 90 hours – 5 ECTS-credits). Each student must complete an internship and earn the required number of internship credits no later than by the end of the last semester of studies, prior to taking the final examination

- the process of earning credits for internships is supervised by the Faculty’s Representative for Internships acting on behalf of the Vice-Dean for Student Affairs. The work of the Faculty’s Representative for Internships is supported by an administrative assistant who handles students’ affairs and maintains records of internships.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kint - E-learning course
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/