On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (NZ1-PED)

(in Polish: Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności

  • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
  • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
  • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Absolwent posiada podstawową wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii oraz roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności. Ma również wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących ten proces czynników, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) oraz wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji.

Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych, będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych oraz przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, orzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Adult education- Organizing Teaching for Adults
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Culture animation and non-formal education
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Socio-educational child and family assistance
First cycle degree – licencjat - in education, speciality:Support and Therapy of People with Disability. Studies in Special Education

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Learning outcomes:
On completion of the programme of study the graduate:
• has a thorough basic knowledge in the field of humanities and social sciences, which enables understanding and explaining pedagogical problems and problems from related disciplines
• has knowledge of the relations between different pedagogical sub-disciplines, knows and understands the interdependencies between them and their relations with humanities and social sciences
• has a structured knowledge of education as well as its philosophical, socio-cultural, historical, biological, psychological and medical background
• knows and understands the theoretical foundations of pedagogical work resulting from elementary knowledge of existing concepts of man in the field of philosophy, psychology and social sciences
• is able to use basic theoretical knowledge of pedagogy and its sub-disciplines in order to analyse, diagnose, interpret and solve problems related to education, upbringing, care, counselling, culture and society
• is able to apply theoretical approaches to the observation, analysis and interpretation of situations and phenomena occurring in the social and educational environment of children, young people and adults
• can cooperate in education, research and interdisciplinary teams taking on different roles and is prepared to solve widely understood social and pedagogical issues.
2. Studies in ECTS credits and the number of semesters: 180 credits, 6 semesters
3. Number of ECTS credits attributable to:
- fundamental courses: 60 ECTS;
- practical courses, including laboratories and projects: min. 10 ECTS
- elective courses - 61 ECTS
4. teaching practice: 150 hours, 10 ECTS within individual modules
Competences:
Specialisation: Social and cultural animation
Students of social and cultural animation undertake their practice at institutions engaged in education and animation activities in the local community, as well as at other institutions, associations, foundations operating in the field of animation, education and culture. During practice, students shape their educational competence by:
1) getting acquainted with the specificity of the institution where the practice is taking place, including: getting to know the tasks carried out (e.g. the educational ones), the functioning of the institution, the process of fundraising, the organization of work of the participants and the employees of the institution, as well as the records kept;
2) observation of the actions taken by the tutor and other employees of the institution, the course of activity taken by the institution, the methods and forms of work, and processes of interpersonal and social communication;
3) participation in current activities of the institution, with particular emphasis on actions related to the organization of work, planning and carrying out of the activities, preparation of resources and materials;
4) analysis and interpretation of observed or experienced situations and events, with particular emphasis on keeping record of the course of practice, discussing the experience gained with other students, consultations with the tutor and the implementation of assigned tasks (e.g. making a diagnosis of the institution).

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/