On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Geography (S1-GF)

(in Polish: Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Na kierunku geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów, a także decydujące o specyfice studiów geograficznych zajęcia terenowe.

Pierwsze 3 semestry są wspólne dla wszystkich studentów kierunku. Potem każdy student ma możliwość ubiegania się o przyjęcie na jedną z trzech specjalności: geografię fizyczną stosowaną, geografię społeczno-ekonomiczną stosowaną lub geoinformatykę. Zajęcia w ramach specjalności stanowią główny element programu studiów w semestrach IV-VI. W drugiej części studiów wzrasta udział przedmiotów samodzielnie wybieranych przez studenta. Składają się na nie przedmioty: z zakresu realizowanej przez niego specjalności, z zakresu innych specjalności, z puli zajęć opcjonalnych ogólnych na WGSR, z puli zajęć ogólnouczelnianych.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata w zakresie wybranej specjalności.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku geografia dysponuje wiedzą na temat funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji. W celu uzyskania wyższych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach II stopnia na kierunku geografia lub na kierunkach pokrewnych.

Na kierunku geografia realizowane jest – w ramach dodatkowych usług dydaktycznych – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwenci studiów uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: applied physical geography
First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: applied social-economic geography
First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: geoinformatics

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

Matura certificate (certificate of secondary education)

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kt - Field course
psem - Proseminar
sem - Seminar
sem_lic - BA seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Second semester, second year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Field study, Applied Social-Economic Geography440g
Physics and Chemistry of the Earth4g
Spatial economy at municipal level43015e
Methods of spatial analysis41530e
Basics of public administration21515g
Geographic Information Systems53030g
Total:23909040
First semester, third year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global networks of production and trade43015e
Creation of spatial order4 or 33015e
Location of economic activity230g
B. Sc. Proseminar (Applied Social-Economic Geography)215g
Spatial behaviour4 or 33015e
Total:890453015
Second semester, third year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Territorial Marketing230g
B. Sc. Seminar (Applied Social-Economic Geography)33030c
Total:5303030
Second semester, second year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Digital image processing53030g
Field study, Geoinformatics440g
Physics and Chemistry of the Earth4g
Geographic Information Systems53030g
Sources and methods of spatial data acquisition53030g
Total:23909040
First semester, third year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global networks of production and trade43015e
Geostatistics4 or 31530e
B. Sc. Proseminar (Geoinformatics)215g
Design and use of thematic maps4 or 33015e
Spatial reference systems21515g
Total:8907515
Second semester, third year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
B. Sc. Seminar (Geoinformatics)330c
Application of GIS to environmental modeling230g
Total:53030
Second semester, second year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Field study, Applied physical geography680g
Physics and Chemistry of the Earth4g
Applied geoecology21515e
Applied geomorphology21515e
Applied hydrology21515e
Applied climatology21515e
Geographic Information Systems53030g
Total:23909080
First semester, third year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
GIS in physical geography4 or 33015g
Global networks of production and trade43015e
Monitoring and environmental protection230g
Environmental Assessment4 or 31530e
B. Sc. Proseminar (Applied Physical Geography)215g
Total:875603015
Second semester, third year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global changes of the Earth230e
B. Sc. Seminar (Applied Physical Geography)330*c
Total:53030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/