On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Geography (S1-GF)

(in Polish: Geografia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Kierunek GEOGRAFIA przyporządkowany jest do dziedziny nauk społecznych a także dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o polityce i administracji, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczn.
Dyscypliną wiodącą jest geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Geografia jest dyscypliną naukową o charakterze syntetyzującym, badającą organizację przestrzenną i relacje między komponentami przyrody, systemu społeczno-ekonomicznego oraz między tymi dwoma systemami w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów. O specyfice studiów decydują również zajęcia terenowe.

Cechą charakterystyczną studiów na WGSR, jest łączenie dydaktyki z badaniami naukowymi. Współpraca nauczyciel – student realizowana jest przez udział studentów w różnorodnych projektach naukowych, co przyczynia się do podnoszenia jakości kształcenia i przygotowania studentów do samodzielnej pracy badawczej.

W ramach kierunku realizowane są trzy ścieżki dydaktyczne (od czwartego semestru):

  1. społeczno-ekonomiczna,
  2. fizycznogeograficzna,
  3. geoinformatyczna.

Nabór na nie odbywa się pod koniec 3. semestru, poprzez zadeklarowanie wyboru jednej ze ścieżek. W przypadku zbyt dużej liczby deklaracji na daną ścieżkę, sporządzany będzie ranking, stworzony na podstawie średnich ocen z wybranych przedmiotów (osobno na każdą ścieżkę), obowiązujących studenta w trakcie 1 roku studiów. Zajęcia w ramach ścieżki stanowią ok. 30% element programu studiów.

http://wgsr.uw.edu.pl/wgsr/index.php/pl/studenci/programy-studiow/

WGSR na kierunku Geografia prowadzi kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela dwóch przedmiotów: przyroda, geografia. Kurs pedagogiczny jest ofertą dodatkową.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego), absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata na kierunku geografia.

Większość zajęć kierunku odbywa się w Kampusie Centralnym UW. Wydział dysponuje pomieszczeniami w dwóch budynkach położonych w bliskim sąsiedztwie (ul. Krakowskie Przedmieście 30 i ul. Karowa 20). Łącznie WGSR posiada 20 sal dydaktycznych, w tym 3 sale komputerowe i jedną pracownię geochemiczną.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku (na ćwiczeniach terenowych od poniedziałku do soboty). Student w trakcie rejestracji sam ustala plan swoich zajęć (zgodnie z ramowym planem zajęć).

Zajęcia terenowe odbywają się częściowo na stacji terenowej Wydziału, w Murzynowie koło Płocka, a także w innych regionach Polski, np. w Tatrach, na Suwalszczyźnie i Podlasiu.

Absolwent studiów dysponuje podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych ścieżek dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Absolwent potrafi analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie, przestrzeni i dotyczące innych elementów) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Ma kompetencje społeczne umożliwiające pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Po ukończeniu studiów można kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia (magisterskich) lub podyplomowych na kierunku GEOGRAFIA lub kierunkach pokrewnych, np.: gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, urbanistyka, studia nad rozwojem, studia miejskie.

Absolwent ma przygotowanie do pracy w zespołach wykonujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; na poziomie elementarnym – w instytucjach i przedsiębiorstwach specjalizujących się w monitoringu środowiska przyrodniczego; w jednostkach administracji samorządowej i rządowej; w instytucjach planistycznych; w agencjach rozwoju; w firmach konsultingowych i doradczych; w agencjach promocji oraz w organizacjach pomocowych.
Absolwenci znajdują również zatrudnienie w pracowniach zagospodarowania przestrzennego, w firmach stosujących oprogramowanie systemów informacji geograficznej, wykorzystujących obrazy satelitarne i zdjęcia lotnicze (w tym nawigacji satelitarnej i usług lokalizacji), firmach i wydawnictwach kartograficznych, jak również instytucjach statystyki publicznej, badania opinii publicznej oraz działach analitycznych i planistycznych firm komercyjnych, gdzie bardzo przydatne są ich kwalifikacje związane z obsługą i zarządzaniem bazami danych, w tym umiejętności analizy i geowizualizacji danych przestrzennych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in geography
First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: applied physical geography
First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: applied social-economic geography
First cycle degree - licencjat - in geography, speciality: geoinformatics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kon - Seminar
kt - Field course
psem - Proseminar
sem - Seminar
sem_lic - BA seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Second semester, second year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Field study, Applied Social-Economic Geography440g
Physics and Chemistry of the Earthg
Spatial economy at municipal level43015e
Methods of spatial analysis41530e
Basics of public administration21515g
Geographic Information Systems41530g
Total:18759040
First semester, third year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global networks of production and trade33015e
Creation of spatial order3.53015e
Location of economic activityg
B. Sc. Proseminar (Applied Social-Economic Geography)215g
Spatial behaviour3.53015e
Total:12904515
Second semester, third year in applied social-economic geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Territorial Marketing230g
B. Sc. Seminar (Applied Social-Economic Geography)33030c
Total:5303030
Second semester, second year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Digital image processing53030g
Field study, Geoinformatics440g
Physics and Chemistry of the Earthg
Geographic Information Systems41530g
Sources and methods of spatial data acquisition53030g
Total:18759040
First semester, third year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global networks of production and trade33015e
Geostatistics31530e
B. Sc. Proseminar (Geoinformatics)215g
Design and use of thematic maps31530e
Spatial reference systems21515g
Total:13759015
Second semester, third year in geoinformaticsECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
B. Sc. Seminar (Geoinformatics)330c
Application of GIS to environmental modeling230g
Total:53030
Second semester, second year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Field study, Applied physical geography680g
Physics and Chemistry of the Earthg
Applied geoecology21515e
Applied geomorphology21515e
Applied hydrology21515e
Applied climatology21515e
Geographic Information Systems41530g
Total:18759080
First semester, third year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
GIS in physical geography31530g
Global networks of production and trade33015e
Monitoring and environmental protectiong
Environmental Assessmente
B. Sc. Proseminar (Applied Physical Geography)215g
Total:8454515
Second semester, third year in applied physical geographyECTSlectclkonktpsemsemsem_licexam
Global changes of the Earth230e
B. Sc. Seminar (Applied Physical Geography)33030c
Total:5303030

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/