On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, full-time second-cycle studies

Polish philology, full-time second-cycle studies (S2-FP)

(in Polish: Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Celem studiów na kierunku filologia polska jest wykształcenie wykwalifikowanych absolwentów, którzy zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębią umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin w dalszych badaniach naukowych lub działalności zawodowej. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów obejmujących z jednej strony między innymi zagadnienia dotyczące najnowszej literatury polskiej, literatury popularnej, badań i metodologii teoretycznoliterackich, z drugiej zaś językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego i leksykografii. Program studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska wyróżnia koncepcja kształcenia zakładająca możliwość wyboru przez studenta jednego z trzech modułów: tradycja, nowoczesność, komparatystyka, a tym samym wyboru takiej ścieżki edukacji akademickiej, jaka w największym stopniu odpowiada jego potrzebom naukowym. W ramach każdego z modułów studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty konwersatoriów, które z jednej strony są kompatybilne z ich zainteresowaniami, z drugiej zaś – spójne z działalnością naukową prowadzoną (również w ramach grantów) przez wykładowców. Daje to studentom niepowtarzalną możliwość włączenia się badania naukowe związane z interesującą ich dziedziną wiedzy. Studenci mogą także współtworzyć liczne koła naukowe.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na pogłębienie kompetencji i umiejętności zawodowych zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Umożliwia to wybór specjalizacji (edytorstwo naukowe i redakcja tekstów, filologia dla mediów, glottodydaktyczna, nauczycielska). W odróżnieniu od studiów pierwszego stopnia wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy, a ich uruchomienie zależy od liczby chętnych zdecydowanych na ich realizację. Proponowane specjalizacje stanowią zasadniczo kontynuację specjalizacji prowadzonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku filologia polska i przygotowują studentów do pracy w różnych miejscach pracy (m.in. media, wydawnictwa, szkoły, instytucje kultury itd.). Wybór specjalizacji nauczycielskiej i glottodydaktycznej wiąże się z koniecznością realizacji praktyk zawodowych.

Wszystkie polonistyczne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne i prężnie działające koła naukowe.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „Studia”.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębioną wiedzę ogólnohumanistyczną, pozwalającą im kontynuować badania naukowe lub podjąć kształcenie w szkołach doktorskich. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować (również w ujęciu komparatystycznym) najważniejsze dzieła i zjawiska literatury polskiej XX i XXI wieku oraz literatury popularnej. Potrafią w stopniu zaawansowanym posługiwać się metodami badań historyczno-, teoretycznoliterackich i językoznawczych, przede wszystkim z zakresu językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego oraz leksykografii. Absolwenci potrafią także prowadzić samodzielne badania naukowe z wybranej przez siebie dziedziny, inicjować je lub włączać się w działalność większych zespołów badawczych. Mają umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie rozprawy naukowej wraz z wszystkimi etapami je poprzedzającymi (zgromadzenie materiału, wybór metody badawczej, postawienie i obrona tezy, selekcja bibliografii, krytyczne ustosunkowanie się do wiedzy na dany temat) i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami metodologicznymi z danego zakresu nauki.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska są także gotowi do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne. Ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (pod warunkiem ukończenia tej samej specjalizacji na studiach pierwszego stopnia) daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych, a ukończenie specjalizacji glottodydaktycznej – do pracy w charakterze lektorów i nauczycieli języka polskiego jako obcego w szkołach wymienionego poziomu.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Polish philology
Second cycle degree - magister - in Polish philology, speciality: Literary Studies and Linguistics
Second cycle degree - magister - in Polish philology, speciality: speech therapy
Second cycle degree - magister - in Polish Philology, specjality: Polish Literature and Culture in the European and Mundial Perspective
Second cycle degree – magister – in Polish philology, speciality: Language – Literature – Culture

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A GRADUATE
Possesses profound knowledge of culture-shaping role of literary and linguistic reflection, with particular reference to contemporary culture.
Possesses extended knowledge of the position and importance of Polish philology amidst other academic disciplines and of the recent subject matter and methodological specificity of the Polish philology.
Possesses comprehensive knowledge of literary and linguistic terminology in Polish, with particular reference to terminology applied in recent research papers of these disciplines.
Possesses comprehensive knowledge of interrelations between Polish philology and other academic fields and disciplines.
Can independently acquire extended knowledge and develop advanced research skills essential for participation in academic research under the supervision of a tutor.
Can make advanced use of theoretical background, research paradigms, and terms suitable for Polish philology in academic discourse.
Can choose advanced and innovative informative and communication techniques and use them to discuss his/her field of specialisation with a varied group of listeners.
Can define, both in writing and verbally, research questions characteristic of Polish philology, formulate theses and articulate his/her own opinions on social, literary and ideological matters.
Can conduct extended research work under the supervision of a tutor or head of a research team.
Can initiate teamwork, is open to new ideas and ready to change his/her opinion based on available data and arguments.
Can comprehensively apply innovative search tools suitable for Polish philology.
Is ready to recognize the importance of humanistic reflection in shaping social ties.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/