On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Astronomy > Astronomy, second cycle programme

Astronomy, second cycle programme (S2-AS)

(in Polish: Astronomia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Celem kształcenia jest wszechstronne wykształcenie absolwenta w zakresie obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii oraz poznanie współczesnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie. Kierunek ma charakter kształcenia w dziedzinie podstawowej i obejmuje wiedzę potrzebną dla opisu i zrozumienia fizycznych mechanizmów stojących u podstaw zjawisk oraz budowy i ewolucji obiektów astronomicznych. Celem kształcenia jest też poznanie metod matematycznego modelowania i statystycznej weryfikacji tych modeli mogących też mieć szersze zastosowanie, a szerzej, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych absolwentów.

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2+ lub wyższym,
 • posiada umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych programów badawczych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze role; dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in astronomy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

University of Warsaw

Second cycle programme completion diploma

Field of study: Astronomy
Speciality: Astronomy

Duration of programme: 4 semesters
ECTS credits obtained: 120
including:
fundamental sciences courses 111
practical (labs and workshops) 34
modular courses 47
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates deepened knowledge of advanced mathematics, mathematical methods and information technology essential to solve problems in the selected areas of physical science or in the chosen speciality of study;

• Demonstrates an ability to use advanced observational and numerical analysis to design and conduct complex astronomical observations and to obtain models of the observed phenomena; understands theoretical principles of operation of research equipment;

• Demonstrates knowledge of current developments in astronomy and physics;

• Demonstrates an understanding of basic concepts and principles of protection of industrial property rights and copyrights as well as the management of intellectual property capital; demonstrates an ability to make use of patent information resources.

SKILLS

• Integrates the scientific method into problem-solving, experimentation and drawing conclusions;

• Demonstrates an ability to design and conduct complex astronomical observations; incorporates the methodology into other areas of physical science;

• Applies knowledge, methodology and methods of astronomy and physics to related fields of study.

SOCIAL COMPETENCIES

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Accepts responsibilities for initiating scientific research, experiments or observations; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and assumes the responsibility for the outcome; develops entrepreneurial skills.

PROFESSINAL PRACTICE

The practice encompasses a project carried out in a research institution or a laboratory affiliated with the industry. The practice assignments differ depending on the venue. They include taking part in a scientific research project related to the chosen field of study, numerical analysis of scientific problems and developing computer applications based on the knowledge of information technology methods. At all times, however, the students are required to fully cooperate and be prepared to complete the tasks assigned by the practice host institution. The practice programme is custom designed for each student with the collaboration of the host institution representative and the approval of the Faculty coordinator.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/