Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia I stopnia > Matematyka > Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MAT)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów na kierunku matematyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki wyższej: teorii mnogości i logiki, analizy rzeczywistej (w tym rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych), geometrii z algebrą liniową, algebry, topologii, teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Studenci uczą się niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Pracodawcy uważają, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Na kierunku są oferowane dwie specjalności: matematyka ogólna oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Matematyka ogólna to ścieżka prowadząca do uzyskania standardowego dyplomu licencjata matematyki.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to studia na dwóch kierunkach w ramach specjalności prowadzonych wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studia te mogą podjąć jedynie studenci zakwalifikowani zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w przy rekrutacji na każdym z kierunków (ekonomia i matematyka) uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii.

Studenci specjalności uczestniczą w zajęciach na obu kierunkach studiów i zaliczają (niemal) wszystkie przedmioty z programów studiów I stopnia na matematyce i ekonomii. Więcej szczegółów (w tym siatki zajęć) na stronach obu wydziałów.

Kierunek matematyka jest prowadzony przez Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, a kierunek ekonomia przez Wydział Nauk Ekonomicznych. Oba kierunki:

  • posiadają certyfikat “Doskonały kierunek - doskonałość w kształceniu” przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną;
  • zajęły w 2022 r w swoich kategoriach I miejsce w kraju w rankingu magazynu Perspektywy.

Liczba miejsc na specjalizacji jest ograniczona.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z matematyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka w załączniku nr 84 (załączniki I st.) do uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)
Został wprowadzony w kluczowe działy matematyki: logikę i teorię mnogości, algebrę liniową, analizę matematyczną (w tym podstawy teorii miary i analizy zespolonej), równania różniczkowe, topologię, teorię grup, pierścieni i modułów, rachunek prawdopodobieństwa, statystykę. Potrafi posługiwać się obiektami i konstrukcjami abstrakcyjnymi, prowadzić ścisłe rozumowania, formułować i weryfikować hipotezy oraz komunikatywnie, logicznie i precyzyjnie formułować i redagować treści naukowe i popularne w języku polskim i obcym. Posługuje się wybranym językiem programowania, zna podstawowe konstrukcje programistyczne, algorytmy i struktury danych.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy semestr matematyki pierwszego rokuECTSwykćwkintlabsemzal
Analiza matematyczna I.1 (potok I)106060zo
Geometria z algebrą liniową I (potok I)1030 lub 6060zo
Wstęp do matematyki (potok I)93030 lub 60e
Wstęp do informatyki (potok I)5,53030e
Podstawy ochrony własności intelektualnej0,54z
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Wychowanie fizyczne030z
Razem:35,51241804
Drugi semestr matematyki pierwszego rokuECTSwykćwkintlabsemzal
Analiza matematyczna I.2 (potok I)106060e
Geometria z algebrą liniową II (potok I)106060e
Wstęp do informatyki II (potok I)e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:23150120

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Drugi rok matematykiECTSwykćwkintlabsemzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)106060e
Algebra I (potok 1)7,53045e
Topologia I (potok 1)7,53045e
Analiza matematyczna II.2 (potok 1)7,53045e
Matematyka obliczeniowa (potok 1)7,5303015e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)7,53045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)7,53045e
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2660zo
Razem:6130037515

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 2 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS-ów z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok matematykiECTSwykćwkintlabsemzal
Statystyczna analiza danych16301530e
Funkcje analityczne63030e
Przedmioty fakultatywne236180180e
Proseminarium3260z
Praca licencjacka83030
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Razem:602702553060

1 - lub Statystyka

2 - Sześć przedmiotów z grupy fakultatywne, każdy po 6 ECTS.

3 - Proseminaria na matematyce

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/