Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FZ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnej fizyki oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie, związana z poszerzaniem znajomości jej aparatu pojęciowego oraz stosowanych metod teoretycznych i doświadczalnych.

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne
 • specjalności do wyboru: fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych, metody jądrowe fizyki ciała stałego, fotonika, metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka), nauczanie i popularyzacja fizyki,
 • wybór specjalności pod koniec pierwszego semestru studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od drugiego semestru studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach specjalności nauczanie i popularyzacja fizyki lub w ramach zajęć ponadplanowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Charakterystyka specjalności:

Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych:
Celem specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych jest kształcenie fizyków w jednej z następujących specjalizacji: fizyka jądrowa i fizyka cząstek elementarnych. Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy o oddziaływaniach fundamentalnych i własnościach jąder atomowych. Oprócz przekazanej wiedzy teoretycznej w ramach szeregu pracowni absolwent zdobędzie umiejętności prowadzenia badań naukowych – od planowania i przeprowadzenia eksperymentów, opracowania uzyskanych danych do przedstawienia wyników i wniosków w naukowej publikacji. Ponadto absolwent będzie miał wiedzę dotyczącą możliwości zastosowań metod fizyki jądrowej w różnych dziedzinach życia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał głęboką wiedzę w swojej specjalizacji oraz szeroką znajomość specjalizacji wchodzącej w tworzoną specjalność. Absolwent specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych posiada poszerzoną wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent potrafi definiować i rozwiązywać problemy fizyczne – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami. Absolwent ma podstawową wiedzę o problemach energetyki jądrowej, zastosowaniach izotopów promieniotwórczych w biologii, medycynie, rolnictwie itp., zastosowaniach promieniowania w materiałoznawstwie, a także zdobywa wiedzę z obszaru ochrony środowiska w zakresie zagrożeń powodowanych przez naturalne i sztuczne źródła promieniowania. Wiedza i umiejętności absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w: jednostkach badawczych, laboratoriach przemysłowych i laboratoriach diagnostycznych.

Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych:
Celem specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów potrafiących badać doświadczalnie i interpretować zjawiska fizyczne zachodzące w półprzewodnikach, strukturach półprzewodnikowych i innych układach wykorzystujących elementy wytwarzane na bazie materii skondensowanej, a w szczególności rozumiejących fizyczne podstawy funkcjonowania urządzeń wytwarzanych w oparciu o takie materiały. Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na prowadzenie prac eksperymentalnych i charakteryzacyjnych, opracowywanie danych doświadczalnych i ich interpretację opartą na zdobytej wiedzy o kwantowej strukturze materii, a także na prowadzenie prac w zakresie szeroko rozumianej nowoczesnej technologii półprzewodników i nanostruktur półprzewodnikowych oraz ich zastosowań.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, badawczych ośrodkach przemysłowych, instytutach badawczo-rozwojowych, przemyśle high-tech itp.

Metody jądrowe fizyki ciała stałego:
Specjalność ta ma na celu kształcenie specjalistów w dziedzinie nowoczesnych metod badawczych służących do określania struktury krystalicznej i magnetycznej materiałów, szczególnie materiałów stosowanych w technice. Przedmiotem badań są również oddziaływania międzyatomowe, bowiem one determinują unikalne cechy nowych materiałów. Specjaliści znający nowe metody badawcze, metody jądrowe, szczególnie te uprawiane przy dużych urządzeniach (reaktorach, źródłach spallacyjnych, synchrotronach) są niezbędni w nowoczesnych zespołach badawczych a także zespołach badających nowe materiały przydatne w przemyśle. Przedmiotem tej specjalności są również badania podstawowe dotyczące mikroskopowego opisu stanu i oddziaływań w materii skondensowanej. Zagadnienia omawiane w ramach tej specjalności dotyczą materiałów istotnych w innych naukach przyrodniczych jak chemia, biologia i geologia.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, badawczych ośrodkach przemysłowych, instytutach badawczo-rozwojowych, przemyśle high-tech itp.

Fotonika:
Celem tej specjalności jest kształcenie fizyków w dziedzinie optyki kryształów fotonicznych, optyki dyfrakcyjnej i plazmoniki, przy dobrej znajomości optyki informacyjnej. Specjalność ma charakter stosowany i obejmuje wiedzę potrzebną do rozumienia działania, umiejętności wykorzystania, a także do projektowania i modelowania układów fotonicznych. Fotonika, a szczególnie jej część dotycząca układów opartych na kryształach fotonicznych i elementach plazmonicznych będzie w coraz większym stopniu wykorzystywana jako element uzupełniający lub zamienny wobec elektroniki, wykraczając poza - z fizycznego punktu widzenia proste - zastosowania telekomunikacyjne, czujniki i wyświetlacze. Optyka informacyjna dostarcza aparatu matematycznego i metodyki do funkcjonalnego opisu układów fotonicznych, co podkreśla stosowany charakter specjalności.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Fotonika będzie przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach naukowo-badawczych ośrodków przemysłowych związanych z optyką, fotoniką, telekomunikacją, lub naukami materiałowymi (szczególnie w odniesieniu do własności elektromagnetycznych nanomateriałów). Absolwent posiada poszerzoną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia -wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu specjalności. Absolwent posiada wiedzę praktyczną dotyczącą technik modelowania i projektowania układów fotonicznych, znajomości budowy i działania elementów optoelektronicznych, technik pomiarowych i technik optycznego przetwarzania informacji.

Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka):
Celem kształcenia w ramach tej specjalności jest stworzenie studentom fizyki możliwości poznania idei, koncepcji, metodologii, metod, modeli i teorii opracowanych w ramach szeroko rozumianej fizyki, które są obecnie wykorzystywane do analizy zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych. Oczywiście, wskazywane są związki z ilościowymi metodami ekonomii, matematyką finansową a nawet wybranymi ilościowymi metodami socjologii. Chodzi o to, aby absolwent w efekcie uzyskał wykształcenie interdyscyplinarne i wielokierunkowe, a także kompetencje i umiejętności dostosowane do potrzeb, zmieniającego się dynamicznie, rynku pracy jak też umożliwiające prowadzenie szeroko zakrojonych (całościowych a nie tylko wycinkowych) badań naukowych. Ponadto, celem specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) jest umożliwienie wybitnie zdolnym studentom realizacji programu studiów II stopnia w rozszerzonym i pogłębionym zakresie oraz umożliwienie pracy w grupach badawczych nad zagadnieniami będącymi aktualnymi problemami naukowymi. Pozwoli to na przygotowanie studentów w/w studiów do pracy badawczej m.in. do podjęcia studiów doktoranckich z zamiarem rozpoczęcia kariery naukowej, bądź do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości metod rozwiązywania problemów na bardzo wysokim poziomie. Praca magisterska przygotowana w ramach tej specjalności powinna reprezentować poziom pracy naukowej nadającej się do publikacji.

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka) posiada poszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w wybranej specjalności. Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych (zarówno rutynowych jak i niestandardowych). Absolwent posiada następujące umiejętności, kwalifikacje i kompetencje:

 • umiejętność dostrzegania zarówno zjawisk i procesów fizycznych jak też ekonomicznych a także socjologicznych;
 • umiejętność pozyskiwania i opracowywania danych empirycznych, zwłaszcza dużych rekordów danych;
 • umiejętność wizualizacji danych empirycznych;
 • umiejętność interpretacji danych oraz analizy danych (zwłaszcza empirycznych) oraz ich analizy matematycznej i numerycznej a także ich algorytmizowanie i modelowanie;
 • umiejętność modelowania numerycznego i komputerowego a w tym zwłaszcza umiejętność projektowania i prowadzenia symulacji komputerowych oraz porównywania uzyskanych wyników z danymi empirycznymi;
 • znajomość metod prognozowania i umiejętność ich praktycznego wykorzystywania;
 • umiejętność pracy w zespołach interdyscyplinarnych (np. składających się z ekonomistów, socjologów, psychologów, matematyków finansowych i ekonofizyków);
 • kwalifikacje do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wielokierunkowych.

Nauczanie i popularyzacja fizyki:
Celem kształcenia na tej specjalności jest uzyskanie szerokiej wiedzy w zakresie wszystkich gałęzi fizyki, umożliwiającej śledzenie prowadzonych współcześnie badań oraz rozumienie najważniejszych odkryć naukowych. Nabycie umiejętności przekazywania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych z uwzględnieniem możliwości poznawczych młodzieży szkolnej i osób dorosłych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada poszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę ogólną z zakresu nauk fizycznych oraz wiedzę specjalistyczną w zakresie dydaktyki fizyki i matematyki. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na definiowanie oraz rozwiązywanie problemów fizycznych – zarówno rutynowych jak i niestandardowych. Potrafi korzystać z literatury naukowej oraz prowadzić dyskusje fachowe zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także przystępnie objaśniać szerokiej publiczności sens prowadzonych obecnie badań oraz dokonanych odkryć w zakresie nauk ścisłych. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w instytucjach zajmujących się popularyzacją osiągnięć nauki, a także w jednostkach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, gospodarce. Absolwent spełnia wymagania stawiane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nauczycielom fizyki. Absolwent ma nawyk ustawicznego kształcenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

Fizyka Reaktorów Jądrowych

Celem specjalności jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów w zakresie energetyki jądrowej, fizyki jądrowej, ochrony radiologiczne i dozymetrii. Osoby o wykształceniu ukierunkowanym w tej dziedzinie, znające zarówno technologie reaktorów jądrowych, jak i obeznane z praktycznymi zagadnieniami bezpiecznej eksploatacji takich obiektów mogą stanowić kadrę w sektorze energetyki jądrowej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności zdobędą głęboką wiedzę z zakresu energetyki jądrowej oraz fizyki jądrowej; będą przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem i ochroną radiologiczną. Uzyskają wiedzę w zakresie modelowania pracy w elektrowni jądrowej oraz identyfikowania problemów w systemach energetycznych. Dodatkowo, zdobędą umiejętności wymagane do prowadzenia pracy naukowo-badawczej w ośrodkach akademickich, instytutach naukowych, ośrodkach przemysłowych w sektorze energetyki jądrowej.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z fizyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym efekty uczenia się zdefiniowane dla obowiązkowej specjalności fizyka jądrowa i cząstek elementarnych. Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
- zna i rozumie w stopniu rozszerzonym wybrany obszar nauk fizycznych, szczególnie w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowaną matematykę, metody matematyczne oraz techniki - informatyczne konieczne do rozwiązywania problemów fizycznych w wybranym obszarze nauk fizycznych lub w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- zna i rozumie zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny
- zna i rozumie teoretyczne zasady działania układów pomiarowych i aparatury badawczej, specyficznych w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- zna i rozumie w stopniu szczegółowym nauki fizyczne w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju fizyki, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych
- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z fizyki
Umiejętności: absolwent potrafi
- potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- potrafi planować i przeprowadzać zaawansowane eksperymenty, symulacje lub obserwacje, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, działając indywidualnie lub w zespole, także przyjmując funkcję lidera
- potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych wraz z oceną dokładności wyników, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych
- potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, zarówno z baz danych jak i innych źródeł; potrafi odtworzyć tok rozumowania lub przebieg eksperymentu opisanego w literaturze z uwzględnieniem poczynionych założeń i przybliżeń
- potrafi łączyć metody i idee z różnych obszarów fizyki, zauważając, że odległe nieraz zjawiska opisane są przy użyciu podobnego modelu
- potrafi zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do pokrewnych dyscyplin naukowych
- potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub numerycznych) w formie pisemnej (w języku polskim i angielskim), ustnej (w języku polskim i angielskim), prezentacji multimedialnej lub plakatu
- potrafi skutecznie komunikować się zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami w zakresie problematyki właściwej dla studiowanego obszaru fizyki oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
- potrafi określić kierunki dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności (w tym samokształcenia) w zakresie wybranej specjalności oraz poza nią
- potrafi posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na samodzielne uzupełnianie wykształcenia oraz komunikację ze specjalistami w zakresie tej samej lub pokrewnej specjalności, zgodnie z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
- potrafi zastosować technologie informacyjne i komunikacyjne, w szczególności do pozyskania i przekazania rzetelnej wiedzy.
Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
- jest gotów do uczenia się przez całe życie oraz do inspirowania i organizowania procesu uczenia się innych osób
- jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, w różnych rolach
- jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
- jest gotów do stosowania i propagowania zasad uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób, do rozstrzygania problemów etycznych w kontekście rzetelności badawczej, do propagowania rozstrzygającej roli eksperymentu w weryfikacji teorii fizycznych, do stosowania metody naukowej w gromadzeniu wiedzy
- jest gotów do zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową w celu pogłębiania i poszerzania wiedzy, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, z uwzględnieniem zagrożeń przy pozyskiwaniu informacji z niezweryfikowanych źródeł, w tym z Internetu
- jest gotów do podjęcia odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji, w szczególności w zakresie fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, oraz do uwzględnienia społecznych aspektów praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związanej z tym odpowiedzialności
- jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
prac_mgr - Pracownia magisterska
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, fizyka biomedycznaECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemzal
Seminarium fizyki biomedycznej Zzo
Razem:
Pierwszy rok, fizyka jądrowa i cząstek elementarnychECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemzal
Własność intelektualna i przedsiębiorczość230zo
Statistical analysis of experimental data445e
Praktyki zawodowe II stopień480z
Pracownia fizyczna II stopnia A11545zo
Pracownia fizyczna II stopnia B1545zo
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I430e
Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki cząstek elementarnych440zo
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych II430e
Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych330zo
Specjalistyczne laboratorium fizyczne II fizyki cząstek elementarnych550zo
Fizyka statystyczna A263030e
Razem:46165301808030
Drugi rok, geofizykaECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemzal
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:6

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/