Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Energetyka i chemia jądrowa > Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ECHJ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 6
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki UW, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki UW. Studenci tego kierunku są formalnie studentami Wydziału Chemii, który zajmuje się rekrutacją i obsługą studiów od strony administracyjnej.

Absolwenci otrzymują dyplomy Wydziału Chemii z zaznaczeniem, że skończyli kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa. Studia na tym kierunku przygotowują do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Matematyka, fizyka i chemia w zakresie podstawowym
 • Fizyka jądrowa, chemia jądrowa i radiochemia w zakresie rozszerzonym
 • Ochrona radiologiczna
 • Zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle
 • Wstęp do zagadnień energetyki jądrowej

Absolwent studiów I stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • ma rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki, oraz głównych działów fizyki i chemii;
 • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi, w tym także promieniotwórczymi i postępowania z odpadami;
 • zna i rozumie zasady ochrony radiologicznej i obowiązujące w Polsce przepisy prawne
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • potrafi przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej oraz prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych w tym także radiochemicznych, oraz fizycznych;

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku, lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu państwowego może uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i będzie posiadał kwalifikacje do pracy w instytutach oraz laboratoriach izotopowych, związanych z energetyką jądrową, chemią jądrową lub medycyną nuklearną.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z energetyki i chemii jądrowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów Energetyka i Chemia Jądrowa I stopień.
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na analizę zagadnień z zakresu fizyki, chemii i nauk
o promieniotwórczości. Potrafi określić zależności pomiędzy fizycznymi i chemicznymi właściwościami pierwiastków i związków chemicznych, położeniem pierwiastka w układzie okresowym a strukturą elektronową atomów i cząsteczek. Zna przyjęte w naukach przyrodniczych standardy wyznaczania niepewności pomiarów. Potrafi ocenić tę wiedzę korzystając z literatury fachowej oraz w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i piśmie z użyciem specjalistycznej terminologii.

Wiedza, absolwent zna i rozumie:
- rolę i miejsce chemii w strukturze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz jej wkład w rozwój naszej cywilizacji. Zna podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, zna symbolikę, nomenklaturę i notację chemiczną, zna i rozumie zapis reakcji chemicznych;
- podstawowe pojęcia z matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności;
- podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii
- podstawy teoretyczne różnych spektroskopii molekularnych. Zna zastosowania różnych spektroskopii molekularnych;
- podstawowe pojęcia z fizyki jądrowej i cząstek elementarnych, reakcji jądrowych i zjawisk promieniotwórczości;
- podstawowe właściwości promieniowania jądrowego i jego oddziaływania z materią;
- zasady ochrony radiologicznej i obowiązujące w Polsce przepisy prawne;
- zastosowanie technik jądrowych w medycynie i przemyśle. Rozumie działanie reaktora i elektrowni jądrowej oraz zna kierunki rozwoju energetyki jądrowej.

Umiejętności, absolwent potrafi:
- planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe;
- planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki;
- w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii oraz nauk o promieniotwórczości wraz ze sposobami jego rozwiązania;
- zapisać algorytmy numeryczne w postaci programów komputerowych;
- przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej oraz prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy;
- ocenić zagrożenie związane ze stosowaniem promieniowania jonizującego i radionuklidów;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:
- ciągłego dokształcania się oraz samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze, także obcojęzycznej;
- krytycznej oceny stopnia zaawansowania swojej wiedzy (w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii ekspertów). Jest gotów do samodzielnego podejmowania i inicjowania prostych działań badawczych;
- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych (mając przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny);
- do określenia zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz do podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
- wypełniania zobowiązań społecznych i zawodowych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego;
- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/