Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów w załączniku nr 11 (załączniki II st.) do Uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)

Absolwent pogłębił wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. Zna technologie zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi. Potrafi modelować złożone systemy biologiczne, a także projektować eksperymenty z wykorzystaniem wielkoskalowych technologii genomicznych, analizować otrzymane z nich dane i interpretować wyniki tych analiz. Zna typowe problemy i metody projektowania leków oraz zaawansowane metody obliczeniowe stosowane w genomice porównawczej. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych6z
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające48e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2630zo
Razem:6030

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin.

2 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Drugi rok, bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych6z
Praca magisterska20
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające1, 2, 334e
Razem:60

1 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe (patrz tabela poniżej).

2 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 22 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej).

3 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 24 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające.

Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Głębokie sieci neuronowe (wspólne z 1000-317bDNN)e
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych64545e
Metagenomikae
Symulacje stochastyczne63030e
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych63030e
Reprezentacja wiedzye
Chemia medyczna330e
Visual recognition53030e
Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe63060e
Metody biologii strukturalneje
Proteomics990e
Sztuczna inteligencja i systemy doradcze63030e
Metagenomika i filogenetyka molekularna690e
Rozpoznawanie obrazów: sieci neuronowe (wspólnie z 1000-318bVR)e
Uczenie maszynowe5,53030zo
Interdyscyplinarny projekt zespołowy61545e
Deep learning in life science63030e
Modele matematyczne biologii i medycyny63030e
Podstawy medycyny molekularnej63030e
Analiza i wizualizacja danych63030e
Głębokie sieci neuronowe63030e
Molecular modeling and computational structural biology 261545e
Chromatyna i epigenetyka230e
Białka i kwasy nukleinowe690e
Wstęp do biologii obliczeniowej63030e

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/