On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in

Education (NZ1-PED)

(in Polish: Pedagogika, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 2-year studies
Language: Polish

Dziedzina nauk społecznych; dyscyplina: Pedagogika

Charakterystyka programu

Kierunek Pedagogika na studiach pierwszego stopnia obejmuje różne specjalności z zakresu pedagogiki zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Organizacja tych specjalności ma strukturę modułową, co sprzyja wdrażaniu założeń misji i strategii. Taka konstrukcja programowa ma bowiem z jednej strony sprzyjać integrowaniu wiedzy i podnoszeniu jakości kształcenia w zgodzie z ideą interdyscyplinarności, z drugiej zaś – stwarzać dogodne warunki dla dostosowywania treści kształcenia do potrzeb i zainteresowań studentów, także tych potrzeb, które wynikają ze zmieniającego się rynku pracy.

Lista specjalności

  • Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych;
  • Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna;
  • Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie.

Zasady kwalifikacji na specjalności

W trakcie składania dokumentów o przyjęcie na studia, kandydat składa deklaracje wyboru specjalności: deklaruje równorzędnie dwie specjalności. Dana specjalność powstanie jeśli zgłosi się minimum 20 osób.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Wydziału (ul. Mokotowska 16/20 w soboty i niedziele (zjazdy odbywają się najczęściej co dwa tygodnie).

Praktyki studenckie organizowane są w placówkach na terenie Warszawy i pod opieką pracownika naukowo-dydaktycznego. W sytuacjach indywidualnych praktyki można zrealizować w miejscu swojego zamieszkania również pod nadzorem opiekuna z Wydziału.

Wszystkie informacje dotyczące programu studiów znajdują się na stronie internetowej Wydziału: www.pedagog.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Andragogika-Organizacja i edukacja dorosłych

Absolwent posiada podstawową wiedzę o człowieku dorosłym funkcjonującym w kontekście życia społecznego, dążącym do rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwent ma wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, czynników determinujących ten proces, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej), a także posiada wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji.

Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych, absolwent będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, w firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach HR, marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Animacja kultury i edukacja nieformalna, pozaformalna i alternatywna

Celem specjalności jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodnych obszarów kultury i edukacji nieformalnej, pozaformalnej i alternatywnej oraz animacji społeczno-kulturalnej w Polsce i na świecie. Program studiów harmonijnie łączy wiedzę teoretyczną z działaniami praktycznymi. W trakcie studiów studentki i studenci mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych warsztatach i projektach animacyjnych w obszarze społeczno - kulturalnym oraz odbycia praktyk w instytucjach kultury i organizacjach społecznych.

Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu Pedagoga animacji kulturalnej oraz Animatora kultury. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach społecznych i instytucjach samorządowych oraz przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.

Pomoc społeczno-wychowawcza dziecku i rodzinie

Absolwent posiada podstawową wiedzę dotyczącą polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, orzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.

Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów na kierunku Pedagogika uprawnia do podjęcia studiów drugiego stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Adult education- Organizing Teaching for Adults
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Culture animation and non-formal education
First cycle degree – licencjat - in education, speciality: Socio-educational child and family assistance
First cycle degree – licencjat - in education, speciality:Support and Therapy of People with Disability. Studies in Special Education

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

1. Learning outcomes for the programme:
The graduate:
• knows and understands the history of pedagogy as a scientific discipline, its key paradigms and core terminology;
• knows and understands the interdisciplinary nature of pedagogy, its applied character, the division into sub-disciplines and its relationship with other disciplines of science: philosophy, psychology, sociology and medicine;
• knows and understands the logic of research procedures in pedagogy, methods of research specific to pedagogy as well as those borrowed from other disciplines of social sciences and humanities, the principles of presentation and critical analysis of research findings;
• knows and understands the patterns of biological and psychological development of the human being and the methods of supporting this development;
• knows and understands the history, structure, functions and principles of care and education institutions as well as the methods of their design, reform and evaluation;
• is able to conceptualise pedagogical problems using known theories within the social sciences and humanities;
• can critically use a variety of sources of pedagogical knowledge, present various perspectives and compare them critically;
• can design and conduct a simple applied research study ( diagnosis, evaluation or action research) and communicatively present its results using information and communication techniques.
Competences:
Specialisation: Social and cultural animation
Students of social and cultural animation undertake their practice at institutions engaged in education and animation activities in the local community, as well as at other institutions, associations, foundations operating in the field of animation, education and culture. During practice, students shape their educational competence by:
1) getting acquainted with the specificity of the institution where the practice is taking place, including: getting to know the tasks carried out (e.g. the educational ones), the functioning of the institution, the process of fundraising, the organization of work of the participants and the employees of the institution, as well as the records kept;
2) observation of the actions taken by the tutor and other employees of the institution, the course of activity taken by the institution, the methods and forms of work, and processes of interpersonal and social communication;
3) participation in current activities of the institution, with particular emphasis on actions related to the organization of work, planning and carrying out of the activities, preparation of resources and materials;
4) analysis and interpretation of observed or experienced situations and events, with particular emphasis on keeping record of the course of practice, discussing the experience gained with other students, consultations with the tutor and the implementation of assigned tasks (e.g. making a diagnosis of the institution).

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/