On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, full-time second-cycle studies

Polish philology, full-time second-cycle studies (S2-FP)

(in Polish: Filologia polska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz pogłębienie umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin w dalszych badaniach naukowych lub w działalności zawodowej.

Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom na podjęcie specjalistycznych studiów obejmujących z jednej strony zagadnienia dotyczące m. in. najnowszej literatury polskiej, literatury popularnej, badań i metodologii teoretycznoliterackich, z drugiej zaś językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego i leksykografii. Na studiach drugiego stopnia studenci wybierają jeden z dwóch modułów: tradycja i nowoczesność lubkomparatystyka, dzięki czemu mają możliwość takiego wyprofilowania własnej ścieżki edukacji akademickiej, aby w jak największym stopniu odpowiadała ona ich potrzebom naukowym. W ramach każdego z modułów studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty konwersatoriów, które są zgodne z ich zainteresowaniami i spójne z działalnością naukową prowadzoną (również w ramach grantów) przez wykładowców. Daje to studentom możliwość włączenia się w badania naukowe związane z interesującą ich dziedziną wiedzy. Na studiach magisterskich studenci nabywają umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie rozprawy naukowej, obejmujące zgromadzenie materiału, wybór metody badawczej, postawienie i obronę tezy, selekcję bibliografii, a także krytyczne ustosunkowanie się do wiedzy na dany temat. Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska są gotowi do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach doktorskich oraz do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne.

Studia na kierunku filologia polska pozwalają także na pogłębienie kompetencji i umiejętności zawodowych zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia, jednak w odróżnieniu od studiów licencjackich wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy. Na studiach drugiego stopnia przewidziana jest kontynuacja specjalizacji nauczycielskiej, która pozwala uzyskać pełne uprawnienia pedagogiczne, pozwalające na podjęcie pracy w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Od roku akademickiego 2024/2025 studenci mają możliwość wyboru specjalizacji prosty język i przyjazna komunikacja, w programie której dominują zajęcia praktyczne – warsztaty z pisania i redagowania tekstów zgodnych z zasadami prostego języka i przyjaznej komunikacji oraz tekstów dostosowanych do osób z ograniczeniami komunikacyjnymi. Na specjalizację zostanie przyjętych 40 osób, które napiszą test z kultury języka polskiego i zdobędą najwyższe wyniki.

Wszystkie polonistyczne zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie Wydziału Polonistyki, w zakładce „Studia”.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Polish philology
Second cycle degree - magister - in Polish philology, speciality: Literary Studies and Linguistics
Second cycle degree - magister - in Polish philology, speciality: speech therapy
Second cycle degree - magister - in Polish Philology, specjality: Polish Literature and Culture in the European and Mundial Perspective
Second cycle degree – magister – in Polish philology, speciality: Language – Literature – Culture

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

A GRADUATE
Possesses profound knowledge of culture-shaping role of literary and linguistic reflection, with particular reference to contemporary culture.
Possesses extended knowledge of the position and importance of Polish philology amidst other academic disciplines and of the recent subject matter and methodological specificity of the Polish philology.
Possesses comprehensive knowledge of literary and linguistic terminology in Polish, with particular reference to terminology applied in recent research papers of these disciplines.
Possesses comprehensive knowledge of interrelations between Polish philology and other academic fields and disciplines.
Can independently acquire extended knowledge and develop advanced research skills essential for participation in academic research under the supervision of a tutor.
Can make advanced use of theoretical background, research paradigms, and terms suitable for Polish philology in academic discourse.
Can choose advanced and innovative informative and communication techniques and use them to discuss his/her field of specialisation with a varied group of listeners.
Can define, both in writing and verbally, research questions characteristic of Polish philology, formulate theses and articulate his/her own opinions on social, literary and ideological matters.
Can conduct extended research work under the supervision of a tutor or head of a research team.
Can initiate teamwork, is open to new ideas and ready to change his/her opinion based on available data and arguments.
Can comprehensively apply innovative search tools suitable for Polish philology.
Is ready to recognize the importance of humanistic reflection in shaping social ties.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/