On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Astronomy > Astronomy, second cycle programme

Astronomy, second cycle programme (S2-AS)

(in Polish: Astronomia, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • kształcenie na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Celem kształcenia jest wszechstronne wykształcenie absolwenta w zakresie obserwacyjnych i teoretycznych metod badawczych astronomii oraz poznanie współczesnego stanu wiedzy w tej dyscyplinie. Kierunek ma charakter kształcenia w dziedzinie podstawowej i obejmuje wiedzę potrzebną dla opisu i zrozumienia fizycznych mechanizmów stojących u podstaw zjawisk oraz budowy i ewolucji obiektów astronomicznych. Celem kształcenia jest też poznanie metod matematycznego modelowania i statystycznej weryfikacji tych modeli mogących też mieć szersze zastosowanie, a szerzej, rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych absolwentów.

Sylwetka absolwenta

W zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent kierunku:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • potrafi posługiwać się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • posiada wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2+ lub wyższym,
 • posiada umiejętność twórczego wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych programów badawczych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

W zakresie kompetencji społecznych, absolwent potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne, również kierownicze role; dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in astronomy

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:

Regarding knowledge, the graduate
- knows and understands the laws and postulates of the discipline of astronomy at the extended level, and in the selected area of research - at the detailed level
- knows and understands at an extended level the laws and postulates of physical sciences.
- knows and understands the computational methods necessary to solve problems in the selected area of research in astronomy
- knows and understands advanced observational and numerical techniques allowing to plan and execute a complex observation program
- knows and understands the theoretical principles of operation of measurement systems and research apparatus specific to astronomy, related to the selected area of research
- knows and understands the current trends in the development of astronomy, in particular in the selected area of research
- knows and understands the principles of occupational health and safety to a degree that allows independent work in a selected area of research.
- knows and understands the basic legal and ethical conditions related to research and teaching
- knows and understands the basic concepts and principles of industrial property and copyright protection and the need to manage intellectual property resources; can use patent information resources
- knows and understands the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship.
Regarding skills, the graduate:
- is able to apply the scientific method in solving problems, executing observations and making conclusions
- is able to independently formulate the basic postulates and laws of astronomy.
- is able to independently formulate the basic postulates and laws of physical sciences
- is able to plan and carry out advanced observation programs or numerical simulations in specific areas of astronomy, individually and in a team
- is able to make a critical analysis of the results of observations or theoretical calculations in astronomy along with the assessment of the accuracy of the results
- is able to find the necessary information in professional literature, both from databases and other sources; can recreate the reasoning or the essence of the observation program described in the literature, taking into account the assumptions and approximations made
- is able to combine methods and ideas from various research fields; is able to see that sometimes distant phenomena are described using a similar model
- is able to adapt the knowledge and methodology of astronomy, as well as the applied experimental and theoretical methods to related scientific disciplines
- is able to present the results of research (experimental, theoretical or numerical) in writing (in Polish and English), orally (in Polish and English), multimedia presentation or poster
- is able to communicate effectively with both specialists and non-specialists in the issues relevant to the studied area of physical sciences and in the areas lying on the border of related scientific disciplines
- is able to determine the directions of further development of knowledge and skills (including self-education) in the selected area of research and beyond
- can use the English language to a degree that allows them to complete their education independently and to communicate with specialists in the same or related specialty, in accordance with the requirements set out for the B2+ level of the Common European Framework of Reference for Languages
- can use information and communication technologies, in particular to acquire and transfer reliable knowledge.
Regarding social skills, the graduate:
- is ready for lifelong learning and for inspiring and organizing the learning process of others
- is ready to cooperate and work in a group - in various roles.
- is ready to properly define priorities in order to achieve the task set by himself or others
- is ready to apply and promote the principles of intellectual honesty in the activities of his own and others, to solve ethical problems in the context of research integrity, to promote the decisive role of the experiment in the verification of physical theories, to use the scientific method in gathering knowledge
- is ready to systematically read basic scientific and popular science journals in a selected area of physical sciences or astronomy in order to broaden and deepen knowledge, to counteract threats when obtaining information from unverified sources.
- is ready to take responsibility for the undertaken research, experiment or observation initiatives, to take into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills.
- is ready to think and act in an entrepreneurial way

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/