Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Matematyka > Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-MAT)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia pierwszego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów na kierunku matematyka studenci zdobywają wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki wyższej: teorii mnogości i logiki, analizy rzeczywistej (w tym rachunku różniczkowego i całkowego jednej i wielu zmiennych), geometrii z algebrą liniową, algebry, topologii, teorii miary i rachunku prawdopodobieństwa z elementami statystyki, równań różniczkowych zwyczajnych.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Studenci uczą się niestandardowego podejścia do rozwiązywania różnych praktycznych problemów, wymagających stworzenia albo zaadaptowania modelu matematycznego.

Pracodawcy uważają, że matematyk, z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

Na kierunku są oferowane dwie specjalności: matematyka ogólna oraz międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne.

Matematyka ogólna to ścieżka prowadząca do uzyskania standardowego dyplomu licencjata matematyki.

Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne (MSEM) to specjalność prowadzona wspólnie z Wydziałem Nauk Ekonomicznych. Studia na tej specjalności mogą podjąć jedynie studenci przyjęci zarówno na matematykę, jak i na ekonomię, którzy w rekrutacji na matematykę uzyskali co najmniej 80 punktów rekrutacyjnych. To wymagająca ścieżka, dająca możliwość uzyskania dyplomów zarówno z matematyki, jak i ekonomii. Treści programowe z zakresu matematyki nie ograniczają się jedynie do jej zastosowań w ekonomii – studenci osiągają wszystkie kierunkowe efekty uczenia się, określone dla kierunku matematyka.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z matematyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
• dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
• rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauki
• zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
• zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania
• umie ułożyć i analizować algorytm zgodny ze specyfikacją i zapisać go w wybranym języku programowania
• potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
• rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
• rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań
• potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

Liczba punktów ECTS: 180
Liczba semestrów: 6

Liczba ECTS z zakresu nauk podstawowych: 167
Liczba punktów z zajęć o charakterze praktycznym: 20,5
Liczba punktów z przedmiotów do wyboru: 55

Praktyki: 60 godz, 2 ECTS
Studenckie praktyki mają na celu:
• poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
• zapoznanie studenta ze specyfiką środowiska zawodowego,
• kształtowanie konkretnych umiejętności zawodowych związanych bezpośrednio z miejscem odbywania praktyki,
• kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się w organizacji,
• poznanie funkcjonowania struktury organizacyjnej, zasad organizacji pracy i podziału kompetencji, procedur, procesu planowania pracy, kontroli,
• doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego zarządzania czasem, sumienności, odpowiedzialności za powierzone zadania,
• doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym w sytuacjach zawodowych.

Dzięki odbyciu praktyk student uzyskuje następujące kompetencje:
• potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
• rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie
• rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej
• orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi semestr matematyki pierwszego rokuECTSwykćwkintlabsemzal
Analiza matematyczna I.2 (potok I)106060e
Geometria z algebrą liniową II (potok I)106060e
Wstęp do informatyki II (potok I)63030e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2330zo
Razem:29180150

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Przedmioty ogólnouniwersyteckie

Drugi rok matematykiECTSwykćwkintlabsemzal
Analiza matematyczna II.1 (potok 1)106060e
Algebra I (potok 1)7,53045e
Topologia I (potok 1)7,53045e
Analiza matematyczna II.2 (potok 1)7,53045e
Matematyka obliczeniowa (potok 1)7,5303015e
Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1)7,53045e
Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1)7,53045e
Wychowanie fizyczne060z
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2660zo
Razem:6130037515

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin

2 - Łącznie po 2 roku w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS-ów z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Trzeci rok matematykiECTSwykćwkintlabsemzal
Statystyczna analiza danych16301530e
Funkcje analityczne63030e
Przedmioty fakultatywne236180180e
Proseminarium3260z
Praca licencjacka83030
Egzamin z języka obcego (B2)2e
Razem:602702553060

1 - lub Statystyka

2 - Sześć przedmiotów z grupy fakultatywne, każdy po 6 ECTS.

3 - Proseminaria na matematyce

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/