Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Fizyka > Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Fizyka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FZ)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Limit miejsc 28  w tym:  24- kwalifikacja na podstawie ocen ze studiów, 4 - kwalifikacja na podstawie egzaminu.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy fizycznej oraz specjalizacja w wybranej dziedzinie fizyki związana z rozszerzonym poznaniem aparatu pojęciowego oraz metod teoretycznych i doświadczalnych w niej stosowanych.

Kwalifikacja na wszystkie specjalności w ramach kierunku prowadzona jest wspólnie, a wybór jednej z nich następuje po pierwszym semestrze pierwszego roku. Miejsca na każdej z tych specjalności przydzielane są do wyczerpania limitu ustalanego przez kierowników specjalności. Kandydaci, dla których zabraknie miejsc na wybranej specjalności kierowani są na specjalność na której są wolne miejsca.

Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z poniższych specjalności:

 • Biofizyka;
 • Fizyka biomedyczna;
 • Fizyka jądrowa i cząstek elementarnych;
 • Fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowych;
 • Fizyka teoretyczna;
 • Fotonika;
 • Geofizyka;
 • Metody fizyki w ekonomii (ekonofizyka);
 • Matematyczne i komputerowe modelowanie procesów fizycznych;
 • Metody jądrowe fizyki ciała stałego;
 • Nauczanie i popularyzacja fizyki;
 • Optyka;
 • Metody rentgenowskie w fizyce materii skondensowanej.

Absolwenci studiów II stopnia posiadają rozszerzoną – w stosunku do poziomu licencjata – wiedzę w dziedzinie fizyki i matematyki. Wykazują się umiejętnością formułowania i samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu swojej specjalizacji. Potrafią także samodzielnie analizować problemy z różnych dziedzin. Posiadają umiejętność pracy w zespole naukowym, również o charakterze międzynarodowym i interdyscyplinarnym. Są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia studiów III stopnia (doktoranckich). Mają także przygotowanie do pracy popularyzatorskiej, a po spełnieniu dodatkowych wymogów do pracy w szkolnictwie.

Szczegółowe informacje o studiach można znaleźć na stronie:

http://www.fuw.edu.pl/informator.html

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z fizyki

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

ranking według wyników uzyskanych na wcześniejszym etapie studiów lub egzaminu wstępnego

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Uniwersytet Warszawski
Dyplom ukończenia studiów II stopnia

Kierunek: Fizyka
Specjalność: Biofizyka

Czas trwania studiów: 4 semestry

Liczba uzyskanych punktów ECTS: 120
w tym za zajęcia:
w zakresie nauk podstawowych 57
praktyczne (laboratoria i warsztaty) 56
zajęcia modułowe do wyboru 84
Odbyte praktyki: 2

Najważniejsze efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas studiów w ramach specjalności:

WIEDZA
• posiada rozszerzoną wiedzę ogólną w wybranych obszarach nauk fizycznych, chemicznych i biologicznych a także w zakresie ich historycznego rozwoju, wzajemnego powiązania i znaczenie dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody; rozumie złożone zjawiska i procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne w zakresie specjalności przewidzianej programem studiów; rozumie istotę i znaczenie interdyscyplinarnego podejścia w naukach ścisłych i przyrodniczych oraz możliwości jego szerokiego wykorzystania;
• posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zaawansowanej matematyki, metod matematycznych oraz technik obliczeniowych, numerycznych i informatycznych, konieczną do rozwiązywania i modelowania problemów fizycznych w wybranym ze względu na specjalność w obszarze nauk fizycznych i w zakresie innych dziedzin naukowych przewidzianych programem studiów;
• zna zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne pozwalające zaplanować i wykonać złożony eksperyment fizyczny, chemiczny i biologiczny;
• posiada wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych i medycznych, w obrębie obranej specjalności, a w szczególności zna terminologię z zakresu tych dyscyplin;
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowych.

UMIEJĘTNOŚCI
• potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu;
• potrafi dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności wyników oraz posiada umiejętność interpretacji danych doświadczalnych na gruncie teorii i modeli teoretycznych;
• potrafi przedstawić wyniki badań (eksperymentalnych, teoretycznych lub obliczeniowych) w formie pisemnego raportu (w języku polskim i angielskim), w formie ustnej (w języku polskim i angielskim), w formie prezentacji multimedialnej, plakatu konferencyjnego; posiada umiejętności niezbędne do opracowania materiału badawczego w formie pracy magisterskiej oraz podstawowe umiejętności przygotowania publikacji naukowej (w języku polskim i angielskim) pod kierunkiem opiekuna naukowego.
• potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych; jest świadoma własnych ograniczeń i wie, kiedy zwrócić się do ekspertów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
• ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialności.

PRAKTYKI ZAWODOWE
Odbyte praktyki: dwa tygodnie po pierwszym roku studiów (2 ECTS) w instytutach PAN oraz ośrodkach uniwersyteckich krajowych lub zagranicznych, o szerokim, zróżnicowanym profilu badań: biofizyka, chemia, biologia, nauki medyczne. Studenci wybierają miejsca praktyk i opiekunów z zaproponowanej listy (różnej w kolejnych latach) najbardziej efektywnych naukowo grup badawczych. Mają także możliwość samodzielnego wyboru miejsca odbycia praktyk spoza listy. Temat praktyk musi wtedy zostać zaakceptowany przez opiekuna specjalności. Studenci włączają się w aktualnie prowadzone badania naukowe w wybranej grupie, poznają różnorodne techniki eksperymentalne stosowane w naukach biomedycznych, uczą się planowania, wykonywania i opracowywania eksperymentów, uczestniczą w seminariach i roboczych spotkaniach grupy. Po zakończeniu praktyki przedstawiają opiekunowi specjalności raport, zaakceptowany przez bezpośredniego opiekuna praktyki. Uzyskane doświadczenie stanowi podstawę wyboru tematyki pracy magisterskiej, wykonywanej w Zakładzie Biofizyki IFD (Wydziale Fizyki) lub grupie badawczej współpracujacej z Zakładem Biofizyki.

Efekty kształcenia osiągnięte przez studenta podczas praktyk zawodowych:
• potrafi zastosować metodę naukową w rozwiązywaniu problemów, realizacji eksperymentów i wnioskowaniu;
• potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonych zadań i przedsięwzięć o zróżnicowanym, interdyscyplinarnym charakterze;
• potrafi współdziałać i pracować w grupach, w tym interdyscyplinarnych zespołach zrzeszających pracowników różnych dziedzin i dyscyplin badawczych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
prac_mgr - Pracownia magisterska
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
sem - Seminarium
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, optykaECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemwarzal
Praktyki zawodowe II stopień390z
Pracownia specjalistyczna II w tym praca magisterska20240z
Pracownia specjalistyczna I z optyki20 lub 19210zo
Seminarium optyczne2,5 lub 3 lub 230zo
Razem:232102409030
Drugi rok, fizyka biomedycznaECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemwarzal
Seminarium fizyki biomedycznej Z230zo
Razem:230
Pierwszy rok, fizyka jądrowa i cząstek elementarnychECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemwarzal
Własność intelektualna i przedsiębiorczość1 lub 230zo
Analiza statystyczna wyników doświadczenia445e
Praktyki zawodowe II stopień390z
Pracownia fizyczna II stopnia A11545zo
Pracownia fizyczna II stopnia B1545zo
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych I430e
Specjalistyczne laboratorium fizyczne I fizyki cząstek elementarnych440zo
Wstęp do fizyki cząstek elementarnych II430e
Proseminarium fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych330zo
Specjalistyczne laboratorium fizyczne II fizyki cząstek elementarnych10 lub 9 lub 550zo
Fizyka statystyczna A263030e
Razem:38165301809030
Pierwszy rok, fizyka materii skondensowanej i nanostruktur półprzewodnikowychECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemwarzal
Własność intelektualna i przedsiębiorczość1 lub 230zo
Pracownia fizyczna II stopnia A11545zo
Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki63030e
Pracownia fizyczna II stopnia B1545zo
Narzędzia obliczeniowe w analizie danych eksperymentalnych fizyki materii skondensowanej660zo
Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych5 lub 63030e
III Pracownia półprzewodnikowa5 lub 11 lub 12120zo
Proseminarium fizyki półprzewodników2,5 lub 330zo
Fizyka statystyczna A263030e
Razem:2812015021030
Drugi rok, geofizykaECTSwykćwlabprac_mgrpraktykapsemsemwarzal
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim6
Razem:6

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/