Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia bałtycka > Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLBA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: litewski, łotewski, polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 2

Oferta dydaktyczna na studiach II stopnia (magisterskich) obejmuje intensywną praktyczną naukę języków: litewskiego do poziomu C2 i łotewskiego do poziomu C1 oraz translatoria litewskie i łotewskie. Program studiów przewiduje pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej kierunkowej i specjalizacyjnej z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach doktoranckich III stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętność w zakresie praktyki przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie. Podejmuje samodzielne decyzje, samodzielne rozwiązuje proste problemy badawcze, integruje wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz potrafi ją zastosować w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Potrafi nie tylko uczestniczyć w pracy zespołu, ale również organizować pracę zespołową. Absolwent ma głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki tak w pracy badawczej, jak i w środowisku zawodowym. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności bałtystyka na kierunku filologia jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w instytucjach kultury, firmach działających przede wszystkim na rynku polskim, litewskim i łotewskim, jest także przygotowany do kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Kierunek studiów: filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka, studia II stopnia (stacjonarne)

Efekty kształcenia:

Absolwent:

ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego;

czyta, interpretuje i analizuje teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy, oraz teksty o charakterze naukowym w językach kierunkowych;

ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o kompleksowej naturze języków bałtyckich, ich złożoności i historycznej zmienności historycznej;

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię językoznawczą i literaturoznawczą w języku polskim i językach bałtyckich;

ma pogłębioną wiedzę z zakresu teorii i praktyki przekładu z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie

ma pogłębioną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień kultury Litwy i Łotwy;

ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym Litwy i Łotwy;

ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię językoznawczą i literaturoznawczą w wybranym języku obcym.

Wymiar studiów w punktach ECTS i liczba semestrów: 120 ECTS, 4 semestry;

Liczba punktów ECTS w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 60 ECTS

Liczba punktów w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 44 ECTS.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 45 ECTS.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/