Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia bałtycka > Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia bałtycka, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLBA)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: litewski, łotewski, polski
  • Nazwa kierunku: filologia bałtycka
  • Poziom studiów: studia drugiego stopnia
  • Forma studiów: stacjonarne
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • Dyscyplina wiodąca: językoznawstwo

Program kształcenia na studiach bałtystycznych drugiego stopnia obejmuje intensywną naukę języków litewskiego (od poziomu B2+ do C2) i łotewskiego (od poziomu B1 do C1) oraz translatoria litewskie i łotewskie. Przewiduje również pogłębienie i rozszerzenie wiedzy filologicznej – kierunkowej i specjalizacyjnej (w ramach specjalizacji językoznawczej lub literaturoznawczej) – z myślą o odnalezieniu się absolwentów na rynku pracy lub kontynuacji nauki na studiach III stopnia. Szczegółowy program studiów można znaleźć na stronie www.baltystyka.uw.edu.pl, w zakładce: Dla studentów / program studiów.

Lektoraty, seminaria i konwersatoria odbywają w grupach kilkuosobowych (zwykle od 2–7 osób). Nawet przy bardzo małych grupach (poniżej 5 osób) studenci filologii bałtyckiej mają prawo do wyboru zajęć specjalizacyjnych zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia odbywają się na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w większości w budynku Wydziału Polonistyki.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka trwają 2 lata i wymagają od studentów nakładu pracy równego 120 punkom ECTS. Struktura programu studiów określona jest w taki sposób, aby w każdym roku studiów student musiał uzyskać zaliczenia przedmiotów mających łączną wartość 60 punktów ECTS, co oznacza, że realizacja treści programowych rozłożona jest w czasie trwania studiów w sposób równomierny i umożliwia studentowi rozłożenie nakładu pracy również w sposób równomierny pomiędzy poszczególne cykle i okresy nauki.

Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia bałtycka są nakierowane na studenta, uwzględniają samodzielne uczenie się studentów i pozostają zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi w procesie przekazywania wiedzy i wyrabiania umiejętności badawczych oraz kompetencji społecznych. Najczęściej stosowanymi metodami dydaktycznymi są: analiza i interpretacja tekstów źródłowych, problemowa dyskusja, prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych (lub bez), omawianie projektów prac oraz samych prac zaliczeniowych/semestralnych/rocznych i dyplomowych. Ważnym elementem kształcenia na studiach magisterskich, umożliwiającym studentom prowadzenie badań, jest współpraca promotorów prac dyplomowych ze studentami, która w przypadku filologii bałtyckiej – z racji niewielkiej liczby seminarzystów – ma często charakter indywidualnych konsultacji. Kluczowe treści kształcenia powiązane są z prowadzonymi przez wykładowców badaniami naukowymi oraz uwzględniają najnowszy stan badań z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa.

Metody kształcenia i metody weryfikacji efektów kształcenia są w indywidualnych wypadkach dostosowywane do potrzeb studentów niepełnosprawnych, którzy znajdują się pod opieką Biura Osób Niepełnosprawnych UW (BON).

Studenci bałtystyki korzystają z szerokiej oferty staży i stypendiów wyjazdowych – zarówno rządowych, jak i w ramach programu Erasmus+, a także innych projektów. Co roku kilkoro bałtystów ma okazję wyjechać na studia częściowe lub doskonalące kursy językowe na Uniwersytecie Wileńskim, Uniwersytecie Łotewskim w Rydze oraz w innych uczelniach.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku filologia bałtycka ma umiejętności językowe, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego dla języka litewskiego oraz C1 dla języka łotewskiego, posiada umiejętności w zakresie praktyki przekładu pisemnego (również literackiego) i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, a także integrowania w oparciu o wiedzę humanistyczną wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych. Ma również głęboką świadomość wartości dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, jest przygotowany do porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego i otwarty na dialog. Jest gotowy do podjęcia pracy jako tłumacz lub konsultant w firmach działających na rynku polskim, litewskim i łotewskim, także w instytucjach państwowych i unijnych.

Studia bałtystyczne przygotowują także do specjalizacji w zakresie krajów bałtyckich na innym kierunku studiów (kulturoznawstwo, dziennikarstwo, prawo, ekonomia, handel, zarządzanie, nauki polityczne, historia i inne) oraz do prowadzenia badań w szkołach doktorskich.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia bałtycka
Magisterium na kierunku filologia bałtycka, specjalność lituanistyka i lettonistyka

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów, w tym:

Z kategorii Wiedza – absolwent zna i rozumie

– w pogłębionym stopniu strukturę współczesnych języków bałtyckich, zgodnie z wymaganiami określonymi dla odpowiednich poziomów Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego (C2 dla języka litewskiego i C1 dla języka łotewskiego);
– w poszerzonym zakresie terminologię, teorie i metodologie badań właściwe dla językoznawstwa;
– w poszerzonym zakresie terminologię, teorie i metodologie badań właściwe dla literaturoznawstwa;
– w pogłębionym stopniu tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatur litewskiej i łotewskiej oraz dynamikę rozwoju procesu historycznoliterackiego w obrębie obu tych literatur;
– w poszerzonym zakresie teorię oraz zasady dotyczące praktyki przekładu
z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie;
– w pogłębionym stopniu wybrane zagadnienia dotyczące kultury Litwy i Łotwy.

Z kategorii Umiejętności – absolwent potrafi

– posługiwać się językiem litewskim na poziomie C2 oraz językiem łotewskim na poziomie C1, zgodnie z wymaganiami określonymi dla tych poziomów przez Europejski System Kształcenia Językowego;
– integrować wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych oraz stosować ją w sytuacjach profesjonalnych;
– dokonać przekładu pisemnego i ustnego z języków bałtyckich na język polski i odwrotnie, w oparciu o wiedzę z różnych dyscyplin humanistycznych.

Z kategorii Kompetencje społeczne – absolwent jest gotów do

– podjęcia w sposób odpowiedzialny przyszłej pracy, włączenia się w dialog społeczny, porozumiewania się z osobami z innego obszaru kulturowego.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/