Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Energetyka i chemia jądrowa > Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia

Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ECHJ)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 6
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 180
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: licencjat
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki UW, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Energetyka i Chemia Jądrowa to kierunek studiów prowadzony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Fizyki UW. Studenci tego kierunku są formalnie studentami Wydziału Chemii, który zajmuje się rekrutacją i obsługą studiów od strony administracyjnej.

Absolwenci otrzymują dyplomy Wydziału Chemii z zaznaczeniem, że skończyli kierunek Energetyka i Chemia Jądrowa. Studia na tym kierunku przygotowują do zdania egzaminu państwowego na Inspektora Ochrony Radiologicznej bez konieczności przechodzenia dodatkowych szkoleń.

Program studiów I stopnia obejmuje następujące zagadnienia:

 • Matematyka, fizyka i chemia w zakresie podstawowym
 • Fizyka jądrowa, chemia jądrowa i radiochemia w zakresie rozszerzonym
 • Ochrona radiologiczna
 • Zastosowania technik jądrowych w medycynie i przemyśle
 • Wstęp do zagadnień energetyki jądrowej

Absolwent studiów I stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • ma rzetelną wiedzę w zakresie podstaw wyższej matematyki, oraz głównych działów fizyki i chemii;
 • potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się substancjami chemicznymi, w tym także promieniotwórczymi i postępowania z odpadami;
 • zna i rozumie zasady ochrony radiologicznej i obowiązujące w Polsce przepisy prawne
 • umie korzystać z literatury naukowej, gromadzić i krytycznie analizować dane, przygotowywać i prezentować referaty;
 • podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
 • potrafi przygotować i kontrolować w jednostce organizacyjnej procedury ochrony radiologicznej oraz prowadzić kontrolę dozymetryczną indywidualną oraz środowiska pracy
 • zna podstawy programowania i umie posługiwać się różnymi systemami komputerowymi;
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych w tym także radiochemicznych, oraz fizycznych;

Absolwent ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach II stopnia tego samego kierunku, lub na dowolnej specjalizacji kierunków chemia lub fizyka.

Absolwent po przystąpieniu do egzaminu państwowego może uzyskać uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i będzie posiadał kwalifikacje do pracy w instytutach oraz laboratoriach izotopowych, związanych z energetyką jądrową, chemią jądrową lub medycyną nuklearną.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z energetyki i chemii jądrowej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

I) 9 najważniejszych efektów kształcenia
1) Ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki i chemii.
2) Posiada znajomość matematyki wyższej w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności; wykorzystuje język matematyki do opisu prawidłowości, zjawisk i procesów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa.
3) Potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
4) Potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki.
5) Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, zwłaszcza seminarium, z zakresu fizyki, chemii i nauk o promieniotwórczości, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych.
6) Potrafi w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii oraz nauk o promieniotwórczości wraz ze sposobami jego rozwiązania.
7) Potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii oraz nauk o promieniotwórczości.
8) Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga związane z wykonywaniem zawodu dylematy, zarówno natury merytorycznej, jak i metodycznej, organizacyjnej oraz etycznej.
9) Posiada umiejętność skutecznego komunikowania się w zakładzie pracy.
II) Wymiar studiów w punktach ECTS: 180, liczba semestrów: 6.
III) Odniesienie do standardu kształcenie nauczycieli - nie dotyczy.
IV) Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych: 151 ECTS; zajęcia o charakterze praktycznym (w tym laboratoria, ćwiczenia rachunkowe i zajęcia projektowe): 84 ECTS; zajęcia modułowe do wyboru: 55,5 ECTS.
V) Informacja o praktykach - czas trwania praktyki: 3 tygodnie, 3 ECTS, praktyki są obowiązkowe.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
cww - Ćwiczenia wykładowe
lab - Laboratorium
prac_lic - Pracownia licencjacka
praktyka - Praktyka
psem - Proseminarium
sem_lic - Seminarium licencjackie
war - Warsztaty
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Trzeci semestr drugiego roku Energetyki i chemii jądrowejECTSwykćwcwwlabprac_licpraktykapsemsem_licwarzal
Elektrodynamika86060e
Metody numeryczne41545zo
Chemia fizyczna - ćwiczenia230zo
Chemia fizyczna - laboratorium4,560zo
Chemia fizyczna230e
Chemia organiczna z elementami biochemii - laboratorium790e
Razem:27,5105135150
Szósty semestr trzeciego roku energetyki i chemii jądrowejECTSwykćwcwwlabprac_licpraktykapsemsem_licwarzal
Pracownia licencjacka10120zo
Praktyki studenckie4120z
Seminarium licencjackie330zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim9
Energetyka i chemia jądrowa - przedmioty do wyboru w 6 semestrze9
Razem:3512012030

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/