Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 10 (w tym: 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników ze studiów oraz 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu).

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Na studiach licencjackich otrzymasz solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od teorii obliczeń i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Program studiów magisterskich z kolei jest niezwykle elastyczny, żeby umożliwić Ci pogłębienie wiedzy w najbardziej interesujących Cię obszarach bioinformatyki.

Absolwenci bioinformatyki mają wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma wiedzę o technologiach zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi
• zna podstawy współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych
• ma wiedzę o zaawansowanymi metodach stosowanych w genomice porównawczej
• zna podstawowe teorie oraz technologie systemów wirtualnej rzeczywistości
• zna podstawowe zagadnienia medycyny molekularnej
• zna typowe problemy projektowania leków
• zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy i metody wnioskowania ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania w warunkach niepełnej informacji
• potrafi zastosować poznane narzędzia statystycznej analizy danych do analizy wielkoskalowych eksperymentów molekularnych
• potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych genomicznych i proteomicznych oraz analizy otrzymanych danych
• potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie bioinformatyki i jej zastosowań

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 114
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 41
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 42

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/