Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc:  , w tym:  miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma wiedzę o technologiach zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi
• zna podstawy współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych
• ma wiedzę o zaawansowanymi metodach stosowanych w genomice porównawczej
• zna podstawowe teorie oraz technologie systemów wirtualnej rzeczywistości
• zna podstawowe zagadnienia medycyny molekularnej
• zna typowe problemy projektowania leków
• zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy i metody wnioskowania ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania w warunkach niepełnej informacji
• potrafi zastosować poznane narzędzia statystycznej analizy danych do analizy wielkoskalowych eksperymentów molekularnych
• potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych genomicznych i proteomicznych oraz analizy otrzymanych danych
• potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie bioinformatyki i jej zastosowań

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 114
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 41
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 42

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, bioinformatykaECTSwykćwlabsem_mgrzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych660z
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające48e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2630zo
Razem:603060

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin.

2 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Drugi rok, bioinformatykaECTSwykćwlabsem_mgrzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych660z
Praca magisterska20
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające1, 2, 334e
Razem:6060

1 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe (patrz tabela poniżej).

2 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 22 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej).

3 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 24 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające.

Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatykaECTSwykćwlabsem_mgrzal
Technologie w skali genomowej 263030e
Architektura dużych projektów bioinformatycznych63030e
Modelowanie złożonych systemów biologicznych63030e
Statystyczna analiza danych 263030e
Projektowanie leków63030e
Genomika porównawcza63030e

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/