Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent osiągnął efekty uczenia się zdefiniowane dla programu studiów drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów w załączniku nr 11 (załączniki II st.) do Uchwały nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019r., poz. 128 z późn. zm.)

Absolwent pogłębił wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. Zna technologie zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi. Potrafi modelować złożone systemy biologiczne, a także projektować eksperymenty z wykorzystaniem wielkoskalowych technologii genomicznych, analizować otrzymane z nich dane i interpretować wyniki tych analiz. Zna typowe problemy i metody projektowania leków oraz zaawansowane metody obliczeniowe stosowane w genomice porównawczej. Potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych.

Więcej szczegółów w programie studiów dostępnym na stronach: https://monitor.uw.edu.pl oraz www.mimuw.edu.pl

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab - Laboratorium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok, bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych6z
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające48e
Przedmioty ogólnouniwersyteckie1, 2630zo
Razem:6030

1 - Zaliczenie na ocenę lub Egzamin.

2 - Łącznie w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich należy zdobyć co najmniej 5 ECTS z przedmiotów humanistycznych lub społecznych.

Drugi rok, bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Bioinformatyka i analiza danych biomedycznych6z
Praca magisterska20
Przedmioty obowiązkowe i kierunkowe, obieralne i uzupełniające1, 2, 334e
Razem:60

1 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 36 punktów ECTS powinno pochodzić za przedmioty obowiązkowe (patrz tabela poniżej).

2 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 22 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty kierunkowe (patrz tabela poniżej).

3 - W ramach 120 punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów, 24 punkty ECTS powinny pochodzić za przedmioty obieralne i uzupełniające.

Przedmioty obowiązkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Technologie w skali genomowej 263030e
Architektura dużych projektów bioinformatycznych63030e
Modelowanie złożonych systemów biologicznych6303030e
Statystyczna analiza danych 263030e
Projektowanie leków63030e
Genomika porównawcza63030e
Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatykaECTSwykćwkonlabzal
Głębokie sieci neuronowe (wspólne z 1000-317bDNN)63030e
Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych64545e
Metagenomikae
Symulacje stochastyczne63030e
Procesy stochastyczne w biologii i naukach społecznych63030e
Reprezentacja wiedzye
Chemia medyczna330e
Visual recognition53030e
Mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe63060e
Metody biologii strukturalneje
Sztuczna inteligencja i systemy doradcze63030e
Metagenomika i filogenetyka molekularna690e
Rozpoznawanie obrazów: sieci neuronowe (wspólnie z 1000-318bVR)e
Uczenie maszynowe5,53030zo
Interdyscyplinarny projekt zespołowy61545e
Wybrane zagadnienia genomiki funkcjonalnej41530e
Modele matematyczne biologii i medycyny63030e
Podstawy medycyny molekularnej63030e
Analiza i wizualizacja danych63030e
Białka i kwasy nukleinowe690e
Molecular modeling and computational structural biology 261545e
Chromatyna i epigenetyka230e
Wstęp do biologii obliczeniowej63030e
Proteomika690e

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/