Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

 • Zna podstawowe technologie zarządzania danymi biologicznymi oraz zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym.
 • Zna podstawy systemów do tworzenia procedur bioinformatycznych.
 • Potrafi tworzyć zaawansowane procedury analizy danych.
 • Zna zaawansowane metody genomiki porównawczej.
 • Potrafi wykonywać obliczenia związane z porównywaniem genomów i interpretować ich wyniki.
 • Ma wiedzę na temat podstaw współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych.
 • Potrafi przetwarzać dane eksperymentalne w celu wyznaczania istotnych strukturalnych i fizykochemicznych cech badanych układów (bio)molekularnych.
 • Zna podstawowe teorie i technologie systemów wirtualnej rzeczywistości.
 • Potrafi stosować techniki VR w badaniach struktury funkcji układów (bio)molekularnych oraz w innych zastosowaniach, istotnych z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych metod bioinformatyki i biologii systemów.
 • Potrafi modelować złożone systemy na poziomie sieci, komórki, organizmu i meta genomów.
 • Ma wiedzę o aktualnych zagadnieniach medycyny molekularnej.
 • Potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi i wykorzystać tę umiejętność w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów.
 • Potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek, jak i receptora.
 • Ma wiedzę o typowych problemach projektowania leków i potrafi dobrać metodę projektowania w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje.
 • Zna techniki konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników oraz potrafi wykorzystać je w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych.
 • Potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych, genomicznych i proteomicznych oraz analizować otrzymane dane.
 • Potrafi pracować zespołowo.
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma wiedzę o technologiach zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi
• zna podstawy współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych
• ma wiedzę o zaawansowanymi metodach stosowanych w genomice porównawczej
• zna podstawowe teorie oraz technologie systemów wirtualnej rzeczywistości
• zna podstawowe zagadnienia medycyny molekularnej
• zna typowe problemy projektowania leków
• zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy i metody wnioskowania ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania w warunkach niepełnej informacji
• potrafi zastosować poznane narzędzia statystycznej analizy danych do analizy wielkoskalowych eksperymentów molekularnych
• potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych genomicznych i proteomicznych oraz analizy otrzymanych danych
• potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie bioinformatyki i jej zastosowań

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 114
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 41
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 42

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/