Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Bioinformatyka i biologia systemów > Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne drugiego stopnia (S2-BIOINF)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 12 , w tym: 6miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz 6 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin: matematyka, informatyka, nauki biologiczne i nauki fizyczne. Studia mają charakter interdyscyplinarny. Zajęcia są prowadzone przez pracowników Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Zdecydowana większość zajęć odbywa się na Kampusie Ochota.

Program studiów drugiego stopnia na bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. Umożliwia pogłębienie wiedzy i umiejętności w wybranych obszarach bioinformatyki, biologii, informatyki lub fizyki. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Absolwenci bioinformatyki i biologii systemów znajdują zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym. Wielu z nich kontynuuje też naukę na studiach doktoranckich w kraju i zagranicą.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium z bioinformatyki

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów absolwent:
• ma wiedzę o technologiach zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym i danymi biologicznymi
• zna podstawy współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych
• ma wiedzę o zaawansowanymi metodach stosowanych w genomice porównawczej
• zna podstawowe teorie oraz technologie systemów wirtualnej rzeczywistości
• zna podstawowe zagadnienia medycyny molekularnej
• zna typowe problemy projektowania leków
• zna podstawowe metody reprezentacji wiedzy i metody wnioskowania ze szczególnym uwzględnieniem wnioskowania w warunkach niepełnej informacji
• potrafi zastosować poznane narzędzia statystycznej analizy danych do analizy wielkoskalowych eksperymentów molekularnych
• potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych genomicznych i proteomicznych oraz analizy otrzymanych danych
• potrafi pracować zespołowo, w tym w zespołach interdyscyplinarnych; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
• posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie bioinformatyki i jej zastosowań

Liczba punktów ECTS: 120
Liczba semestrów: 4

Liczba punktów ECTS z zakresu nauk podstawowych: 114
Liczba punktów ECTS z zajęć o charakterze praktycznym: 41
Liczba punktów ECTS z przedmiotów do wyboru: 42

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
lab - Laboratorium
sem - Seminarium
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/