Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. W swojej dwustuletniej historii UW wykształcił wiele osób zasłużonych nie tylko dla nauki, lecz także kultury, sztuki i polityki. Uczelnię ukończyło m.in. 5 laureatów Nagrody Nobla. Cele strategiczne UW to umocnienie swojej pozycji jako najlepszego ośrodka badawczego w kraju, utrzymanie wysokiego miejsca wśród uczelni Europy Środkowej i dołączenie do czołówki szkół wyższych kontynentu, międzynarodowa rozpoznawalność oraz oddziaływanie na otoczenie.

Społeczność
Na uniwersytecie pracuje 7,3 tys. osób. Kształci się 42,5tys. studentów na studiach I i II stopnia, 2,9 tys. na studiach doktoranckich oraz 2,7 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,9 tys. obcokrajowców. Studia oraz badania naukowe są prowadzone na 21 wydziałach i w 4 szkołach doktorskich, a także w blisko 30 kolegiach, centrach i ośrodkach naukowo-dydaktycznych.

Kształcenie
Oferta kształcenia obejmuje studia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, w tym indywidualne studia międzyobszarowe, 27 programów w języku angielskim, 29 programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami.
Według międzynarodowych rankingów szkół wyższych uniwersytet znajduje się w 3% najlepszych uczelni świata. Około 20 programów studiów z UW jest co roku uwzględnianych na listach najlepszych kierunków, takich jak QS World University Ranking czy Eduniversal Best Masters and MBA Ranking. W zestawieniu Shanghai Ranking of Academic Subjects 2019 najwyżej sklasyfikowane zostały fizyka z astronomią oraz matematyka – na miejscu 51-75 na świecie.
Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczęła systematyczne badania karier zawodowych swoich studentów. Ich wyniki dowodzą, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w ciągu roku od uzyskaniu dyplomu UW.

Nauka
Obecnie uniwersytet koncentruje się na rozwoju badań, szczególnie projektów interdyscyplinarnych, o zasięgu międzynarodowym, dotyczących tematów ważnych społecznie. Blisko 1/3 budżetu uczelni, wynoszącego 1,5miliarda zł, stanowią środki pozyskane na działalność naukową. Ich źródłem są m.in. granty przyznawane w konkursach krajowych oraz europejskich. Pracownicy uniwersytetu zdobyli 14 z 34 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych – Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). W obecnej perspektywie finansowej UE (2014-2020) naukowcy z UW otrzymali ponad 50 grantów z programu Horyzont 2020.
Naukowcy z UW prowadzą badania dotyczące ważnych społecznie tematów we współpracy z ośrodkami naukowymi z całego świata. Oprócz programów flagowych sojuszu 4EU+ przykładem takich projektów są przedsięwzięcia realizowane w ramach EIT Food – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności, która jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. UW należy do EIT Food od 2016 roku. W 2018 roku UW rozpoczął także realizację projektu w ramach innej unijnej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji – EIT Climate, której celem jest łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja do nich.
Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem HR Excellence in Research przyznawanym przez Komisję Europejską, potwierdzającym, że uczelnia spełnia standardy Europejskiej Karty Naukowca.

Współpraca
Uniwersytet współpracuje z 1000 partnerów zagranicznych, jest wśród nich 530 instytucji z 73 krajów, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. Uczelnia aktywnie działa w
międzynarodowych stowarzyszeniach na rzecz integracji i rozwoju szkolnictwa wyższego, należy do 100 globalnych sieci naukowych oraz wielu konsorcjów powołanych do realizacji konkretnych projektów badawczych.
UW należy do sojuszu sześciu europejskich uniwersytetów badawczych 4EU+ Alliance, który w czerwcu 2019 roku otrzymał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Sojusz opiera się na wspólnej dla wszystkich członków wizji uniwersytetu europejskiego – promującego wartości akademickie, zapewniającego równy dostęp do edukacji, kształtującego otwartych i krytycznie myślących obywateli. Uniwersytety rozwijają wspólne badania i projekty edukacyjne, a także inicjatywy związane z innowacyjnością i transferem technologii. Razem z partnerami spoza świata akademickiego chcą realizować trzecią – społeczną misję uniwersytetów oraz rozwiązywać globalne wyzwania.

 Rozwój
Strategicznym celem UW jest dobra pozycja w europejskiej czołówce uczelni badawczych oraz międzynarodowa rozpoznawalność. Lepszemu wykorzystaniu potencjału uczelni służy m.in. wieloletni program rozwoju, który potrwa do roku 2025. Ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy między wydziałami, ułatwienie współdziałania z otoczeniem społecznym i gospodarczym oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej. Program przewiduje budowę nowych gmachów oraz wyremontowanie istniejących. W 2018 roku rozpoczęła się realizacja czteroletniego Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP), który obejmuje: tworzenie nowych kierunków studiów i modyfikację istniejących programów; wzbogacenie oferty programów kształcenia, zajęć i programów stypendialnych dla doktorantów; organizację zajęć i szkoleń podnoszących kompetencje studentów i pracowników; rozwój narzędzi informatycznych do zarządzania uczelnią.

oprac.: Biuro Prasowe UW, 08.2019

Przydatne linki

Poniżej wymieniamy parę odnośników do stron, które mogą Cię zainteresować.