Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Informacje o uczelni

Informacje ogólne

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski to największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,5 tys. pracowników, 2,5 tys. doktorantów, 40,5 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 2,1 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,8 tys. obcokrajowców.

Oprócz 24 wydziałów i 4 szkół doktorskich na UW działa blisko 30 centrów naukowo-dydaktycznych. Oferta kształcenia obejmuje studia z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ścisłych i przyrodniczych, w tym indywidualne studia międzyobszarowe, 27 programów w języku angielskim, 22 programów prowadzonych wspólnie z zagranicznymi uczelniami.

Uniwersytet jako pierwsza polska uczelnia rozpoczął systematyczne badania karier zawodowych absolwentów. Ich wyniki pokazują, że ponad 90% ankietowanych znajduje pracę w ciągu roku od uzyskania dyplomu UW.

Środki na działalność badawczą pochodzą z subwencji MNiSW oraz grantów zdobywanych w konkursach krajowych i europejskich. Uniwersytet jest liderem wśród polskich beneficjentów programu ramowego UE Horyzont 2020 pod kątem liczby uczestnictw w projektach (97) oraz koordynacji (19).W latach 2007-2019 pracownicy uniwersytetu zdobyli 16 z 37 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych –Europejskiej Rady ds. Badań (ERC).

W 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości –uczelnia badawcza”, zdobywając status uczelni badawczej na lata 2020-2026.Uczelnia otrzymuje zwiększoną o 10% kwotę subwencji (ok. 70 mln zł rocznie). Ze środków tych finansowane są przedsięwzięcia w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań obejmujących m.in. programy wspierające rozwój pracowników, doktorantów i studentów uczelni.

Od 2016 roku UW ma prawo posługiwać się wyróżnieniem HR Excellence in Research przyznawanym przez Komisję Europejską, potwierdzającym, że uczelnia spełnia standardy Europejskiej Karty Naukowca.

Uniwersytet współpracuje z 800 partnerami zagranicznymi, jest wśród nich 680 instytucji, które podpisały z UW umowę o bezpośredniej współpracy. UW jest członkiem sojuszu sześciu europejskich uniwersytetów badawczych 4EU+ Alliance, który w czerwcu 2019 roku otrzymał status uniwersytetu europejskiego w konkursie Komisji Europejskiej „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Uczelnie rozwijają współpracę w zakresie badań, kształcenia oraz inicjatyw związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki. UW realizuje projekty w ramach trzech unijnych Wspólnot Wiedzy i Innowacji –EIT Food (projekty w obszarze żywności), EIT Climate (przedsięwzięcia mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatu i adaptacja do nich) oraz EIT Raw Materials (projekty w obszarze surowców).

Strategicznym celem uniwersytetu jest dobra pozycja w europejskiej czołówce uczelni badawczych oraz międzynarodowa rozpoznawalność. Lepszemu wykorzystaniu potencjału uczelni służy m.in. wieloletni program rozwoju, który potrwa do roku 2025. Ma na celu wzmocnienie nauk humanistycznych i społecznych, zacieśnianie współpracy z otoczeniem oraz sprzyjanie międzynarodowej wymianie akademickiej.

Działania na rzecz podniesienia jakości nauczania, wzbogacenia oferty studiów i rozwoju kompetencji studentów i pracowników na UW prowadzone są w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP).

oprac.: Biuro Prasowe UW, 07.2020

Przydatne linki

Poniżej wymieniamy parę odnośników do stron, które mogą Cię zainteresować.