On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Social Prevention and Rehabilitation > Social Prevention and Resocialisation, day MA studies

Social Prevention and Resocialisation, day MA studies (S2-PRO)

(in Polish: Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Oferujemy bardzo ciekawe, interdyscyplinarne studia umożliwiające zdobycie zaawansowanej wiedzy pozwalającej zrozumieć szeroko rozumiane zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Program studiów koncentruje się na uczeniu umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia o problemach społecznych i formach ich rozwiązywania. W trakcie studiów uzyskuje się zdolność wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii, praktyki i historii polityki kryminalnej oraz historii instytucji penitencjarnych i wychowawczych, pogłębia się znajomość społecznych i psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka wykorzystywanych przy budowaniu projektów profilaktyki społecznej, resocjalizacji i reintegracji społecznej.

W ramach realizowanych zajęć dydaktycznych podkreślamy rolę wielowymiarowej analizy zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne.
Przygotowujemy do samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej i samorządowej, zajmującej się rozwiązywaniem problemów społecznych, a także odpowiednio w stowarzyszeniach, organizacjach gospodarczych i społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w środkach masowego przekazu. Zapewniamy możliwość zdobycia odpowiednich kwalifikacji do pracy w aparacie wymiaru sprawiedliwości, w tym jako wychowawca w zakładzie karnym i poprawczym oraz jako zawodowy kurator sądowy oraz w systemie edukacji i wychowania, a także w placówkach naukowo badawczych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - Sociology in applied social sciences

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Annot. 1 The effects of education for the programme (8 – 10 most important ones)
After graduating, a student shall demonstrate the following knowledge / skills / competencies:
11. He has in-depth knowledge of a specific character of social sciences, in particular psychology, sociology, legal sciences, pedagogy, criminology as well as their place in the system of sciences, interrelations between specific scientific disciplines characteristic of the issues of social prevention and resocialisation and their relations with other sciences.
12. He has in-depth knowledge of the elements and different types of social structures and institutions (and the processes of their transformations) significant for diagnosing the protective factors and risk factors of different social threats which are the subject of preventive and corrective actions.
13. He knows research methods, the stages of research process and the principles of creating research tools and data obtaining techniques used in empirical research and the analyses adequate for the sphere of interest of social prevention and resocialisation.
14. He has in-depth knowledge of the essence and content matter (and their historical evolution and modifications) of legal, organisational, moral, ethical norms and rules organising the work of social structures and institutions, including social control institutions operating within social prevention, social re-adaptation and resocialisation, he knows professional codes of ethics binding for professionals in the field of social prevention and resocialisation.
15. He is able to take advantage of the in-depth knowledge within many disciplines of social sciences to interpret social problems, their role and significance for the whole community as well as for individuals, groups and local communities.
16. He diagnoses complex determinants and dynamics of the phenomena requiring intervention and he critically analyses and selects appropriate, scientifically verified counteractions and specialised procedures.
17. He is able to individually and collectively determine the priorities of the projected prophylactic and corrective programs, incorporating in them the needs of individuals and communities that the programs deal with.
18. He can verify the relevance and adequacy of using preventive, educational, therapeutic, supportive, integrated, repressive and other methods of reaction to solve a specific kind of social problems
19. He is able to use the knowledge within many disciplines to analyse, assess the efficiency and costs of various social initiatives and organise strategies, methods and forms in order to counteract social threats and problems.
20. He is able to use in-depth interdisciplinary knowledge to formulate both his own and collective research projects and use modern technologies, standard methods, research tools and analytical means to correctly execute and/or supervise research execution.

Annot. 2. The scope of studies in ECST points and semesters
120 ECTS points and 4 semesters,

Annot. 3. If the programme is based on standards (teacher training) a relevant ordinance must be provided
not applicable

Annot. 4. Number of ECTS points falling on the classes in the scope of basic sciences, practical classes, including laboratories and project classes and elective module classes.

Basic subjects - 98 ECTS,
Workshops – 2 ECTS,
Elective classes 40 ECTS (seminars, facultative subjects and all- university subjects, subject modules taught in a foreign language)

Annot. 5 Information concerning student internship (if provided for in the programme of studies) including the scope of studies and number of ECTS points
Diploma internship – 90 hours – 4 ECTS

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/