On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Environmental Protection > Environmental conservation, full-time first-cycle studies

Environmental conservation, full-time first-cycle studies (S1-OS)

(in Polish: Ochrona środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Ochrona środowiska związana jest ściśle z naukami biologicznymi. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku ochrona środowiska otrzymują dyplom licencjacki. Posiadają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych (matematyki, fizyki, chemii, statystyki i informatyki oraz biochemii, biologii komórki, genetyki, mikrobiologii) oraz nauk o środowisku (ekologii, ochrony środowiska, ochrony przyrody). Wiedzę zdobytą w czasie studiów potrafią wykorzystać w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem podstawowych zasad prawnych i etycznych. Są przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych oraz w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska. Są także przygotowani do rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwenci kierunku ochrona środowiska przygotowani są do podjęcia studiów II stopnia.

Kierunek ochrona środowiska na Wydziale Biologii realizuje program kształcenia w obszarze nauk przyrodniczych, ukierunkowany przede wszystkim na najnowsze metody i akty prawne w zakresie ochrony przyrody, znacznie szerzej niż kierunki pokrewne realizowane na UW. Studia licencjackie na kierunku ochrona środowiska są zgodne z nowoczesnym podejściem do całokształtu zagadnień związanych z problemami środowiska przyrodniczego, a możliwość prowadzenia zajęć terenowych gwarantuje z jednej strony podwyższenie poziomu umiejętności bezpośredniej obserwacji i oceny stanu środowiska przyrodniczego.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in environmental protection

Access to further studies:

second cycle programme

Access requirements

ranking of Matura certificates (certificate of secondary education) or an Olympiad diploma

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
kint - E-learning course
c - Pass/fail
c/g - Pass/fail or grading
e - Examination
g - Grading
Second year of environmental conservationECTSlectclkintexam
Statistics3 or 445g
Conservation botany31530e
Conservation zoology31530e
Microbiology in environment protection63060e
Field Ecology690e
Ecotoxicology31530e
Genetics and genetic engineering M33015e
Limnology - W230e
Biogeochemistry2 or 31530e
Habitat Studies63060e
Total:32180390

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/