On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Master's degree, second cycle programme, Mathematics

Master's degree, second cycle programme, Mathematics (S2-MAT)

(in Polish: Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka studenci doskonalą umiejętność dowodzenia twierdzeń, formułowania i weryfikacji hipotez, a także komunikatywnego i ścisłego formułowania oraz redagowania treści matematycznych, także po angielsku. Studenci uczą się budować zaawansowane modele matematyczne dla celów zastosowań pozamatematycznych. Zdobywają także rozszerzoną wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki objętych I etapem studiów oraz bardziej zaawansowaną wiedzę m.in. z analizy zespolonej, geometrii i topologii, algebry i teorii liczb, logiki, teorii przestrzeni Banacha i Hilberta wraz z analizą funkcjonalną, równań różniczkowych cząstkowych, metod stochastycznych i statystyki matematycznej, matematyki obliczeniowej i metod numerycznych.

Studia mają bardzo indywidualny charakter. Są oferowane następujące specjalności związane z oferowanymi seminariami magisterskimi i powiązane z trendami na rynku pracy: matematyka ogólna, matematyka stosowana, metody matematyczne w finansach oraz metody matematyczne w ubezpieczeniach. Kwalifikacja na specjalności odbywa się na podstawie wyników rekrutacji. W ramach niektórych z tych specjalności istnieje możliwość wyboru kilku ścieżek, różniących się od siebie zestawem przedmiotów obowiązkowych. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Już od pierwszego roku studenci są objęci indywidualną opieką osób prowadzących seminaria magisterskie. Sprzyja to włączaniu studentów do badań prowadzonych na uczelni i zapewnia dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Pracodawcy uważają, że matematyk z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in mathematics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

Learning outcomes
On completing the curriculum the student:
• knows the most important theorems, key assertions and hypotheses of the main branches of mathematics
• has in­depth knowledge in selected branches of theoretical or applied mathematics
• knows the connection of ideas between the selected branches and the other areas of theoretical and applied mathematics
• knows the most of the classic definitions, theorems and their proofs in the selected branches
• has the skills to express mathematical issues, both verbally and in writing, in mathematical texts of various types
• has the skills to construct mathematical reasoning, proving theorems and refuting hypotheses by constructing and selecting appropriate counterexamples
• is able, at an advanced level involving contemporary mathematics, to use and present, both verbally and in writing, methods from at least one selected branch of mathematics: mathematical analysis and functional analysis, the theory of differential equations and dynamical systems, algebra and number theory, geometry and topology, probability theory and statistics, discrete mathematics and graph theory, logic and set theory
• can formulate questions accurately in order to deepen his/her comprehension of a given topic or to find missing elements of reasoning
• can work in a team, understands the need to work systematically on long term projects
• recognises formal structures related to basic areas of mathematics and understands their significance

Number of ECTS credits: 120
Number of semesters: 4

Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in core courses: 114
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in practical courses: 0
Number of ECTS credits for the learning outcomes achieved in elective courses: 100

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
sem - Seminar
sem_mgr - Master's seminar
g - Grading
First year, mathematicsECTSlectclsemsem_mgrexam
Optional/monographic courses148240240
Monographic seminar2660
Master seminar3660
Total:602402406060

1 - Eight courses from the group optional/monographoc for mathematics, 6 ECTS each.

2 - Seminar from the group Monographic seminars for mathematics.

3 - Seminar from the group Master seminars from mathematics.

Second year, mathematicsECTSlectclsemsem_mgrexam
Optional/monographic courses124120120
Monographic seminar2660
Master seminar3660
General university courses4, 5660g
Master thesis18
Total:601801206060

1 - Four courses from the group optional/monographic for mathematics, 6 ECTS each.

2 - Seminar from the group Monographic seminars for mathematics.

3 - Seminar from the group Master seminars from mathematics.

4 - Grading or Egzamination

5 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Requirements for Master seminars and obligatory courses for individual programs and specializations are presented in the tables below.

Program: General mathematics

Program: Applied mathematics

Program: Mathematical methods in finance

Program: Mathematical methods in insurance

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/