On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, extramural first-cycle studies

Polish philology, extramural first-cycle studies (NZ1-FP)

(in Polish: Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach trzech specjalizacji. Są to specjalizacje: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów, filologia dla mediów i dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej specjalizacja nauczycielska. Spośród tych trzech specjalizacji uruchamiane są dwie: obligatoryjnie nauczycielska oraz edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów lub filologia dla mediów. Studenci na początku drugiego semestru pierwszego roku wybierają jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Wiążą się z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

Wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w soboty i niedziele na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „Studia”.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mają wiedzę ogólnohumanistyczną i szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą im podjąć studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury (również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych czy religijnych), rozumieją istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniają i potrafią definiować historyczne style i poetyki, umieją pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Potrafią również zgłębiać najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonywać analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Umieją samodzielnie oceniać wartość artystyczną, językową i poznawczą dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Ponadto absolwenci specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich i innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych oraz portalach internetowych.

Absolwenci specjalizacji filologia dla mediów są gotowi do podjęcia pracy na rynku medialnym, a zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą pracować w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w charakterze nauczyciela języka polskiego, Dzięki realizacji programu studiów drugiego stopnia mogą zdobyć uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Polish Philology
First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Literary Studies and Linguistics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

None

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/