On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Astronomy > Astronomy, first cycle programme

Astronomy, first cycle programme (S1-AS)

(in Polish: Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytej wiedzy przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

Absolwent potrafi także pracować w zespole, przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, jest gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in astronomy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

University of Warsaw

First cycle programme completion diploma

Field of study: Astronomy
Speciality: Astronomy

Duration of programme: 6 semesters
ECTS credits obtained: 180
including:
fundamental sciences courses 170
practical (labs and workshops) 51
modular courses 76
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates an understanding of basic laws and concepts of astronomy, astrophysics and physics as well as their historical development and their significance for the progress in science, the exploration of the Universe and human development;

• Demonstrates an understanding of basic concepts in advanced mathematics, mathematical methods and information technology, including selected programming languages, numeric libraries, symbolic packages software;

• Understands theoretical principles in the functioning of measurement systems in astronomy;

• Demonstrates knowledge of current developments in astronomy and physics;

• Demonstrates an understanding of basic concepts and principles of protection of industrial property rights and copyrights as well as the management of intellectual property capital; demonstrates an ability to make use of patent information resources.

SKILLS

• Demonstrates an ability to apply advanced mathematical tools to describe and model basic astrophysical phenomena and processes;

• Demonstrates an ability to design and conduct astronomical observations of moderate complexity;

• Applies knowledge, methodology and methods of astronomy and physics to related fields of study.

SOCIAL COMPETENCIES

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Accepts responsibilities for initiating scientific research, experiments or observations; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills; assumes the responsibility for the outcome; develops entrepreneurial skills.

PROFESSIONAL PRACTICE

The professional practice encompasses a project carried out in a research institution or a laboratory affiliated with the industry. The practice assignments differ depending on the venue. They include taking part in a scientific research project related to the chosen field of study, numerical analysis of scientific problems or developing computer applications based on the knowledge of information technology methods. At all times, however, the students are required to fully cooperate and be prepared to complete the tasks assigned by the practice host institution. The practice programme is custom designed for each student with the collaboration of the host institution representative and the approval of the Faculty practice programme coordinator.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
cww - Class-plenary
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
Second semester, first year in astronomyECTSlectclcwwlabexam
Astronomy II31530e
Mathematics II149090e
Physics II (Electricity and Magnetism)9456015e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Total:2615018015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/