Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska, studia stacjonarne, pierwszego stopnia

Filologia włoska, studia stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-FLIT)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski, włoski
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia I stopnia w Katedrze Italianistyki trwają sześć semestrów i pozwalają uzyskać stopień licencjata filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci zarówno bez znajomości włoskiego (rozpoczynają wówczas naukę języka od podstaw w grupie początkującej), jak i z już opanowanym włoskim (dla nich otwierane są grupy zaawansowane).

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania
  • literaturę, historię i kulturę Półwyspu Apenińskiego w różnych epokach
  • przedmioty językoznawcze rozwijające znajomość zasad i kontekstów użycia języka, a także kompetencje i wyczucie językowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia włoska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się:
I. Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
1. w podstawowym stopniu powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;
2. podstawowe metody analizy dzieł literackich;
3. w sposób usystematyzowany historię literatury włoskiej (tendencje, prądy danej epoki, głównych autorów oraz ich twórczość);
4. najważniejsze wydarzenia z historii Włoch oraz istotne aspekty kultury i języka włoskiego;
5. podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia);
6. podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
II. Umiejętności
Absolwent potrafi:
1. czytać ze zrozumieniem teksty w języku włoskim;
2. przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku włoskim;
6. napisać oraz zredagować pracę pisemną w języku polskim i włoskim (semestralną, roczną, a także licencjacką) z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł;
9. posługiwać się językiem włoskim na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
III. Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
1. krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności, rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;
2. udziału w życiu kulturalnym, wypełniania zobowiązań społecznych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę
Pierwszy rok filologii włoskiejECTSwykćwkintzal
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy0,54z
Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część I: Fonetyka i Fonologiae
Gramatyka Opisowa Języka Włoskiego, część II: Morfologiazo
Arcydzieła dawnej literatury włoskiej (Średniowiecze i Renesans)e
Cywilizacja średniowieczna i przełom nowożytny na Półwyspie Apenińskime
Podstawy nauki o językue
Podstawy nauki o literaturzee
Podstawy ochrony własności intelektualnychz
Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B1)1e
PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego od podstaw1zo
PNJW - Słuchanie i konwersacja1zo
PNJW - Podstawy wymowy i pisowni włoskiej1zo
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim4
Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 1roku (moduły)4
Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych4
Razem:12,54

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Drugi rok filologii włoskiejECTSwykćwkintzal
Historia filozofiie
Gramatyka opisowa: struktury języka w komunikacjie
Literatura włoska doby Baroku i Oświeceniae
XIX w. - Stulecie literatury narodoweje
Włochy pod dominacją potęg europejskich (II poł. XVI-XVIII)zo
Włochy od zjednoczenia napoleońskiego do zjednoczenia narodowegozo
Język francuski- 3 językzo
Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom B2)1e
PNJW - Kurs podstawowy: nauka języka włoskiego na poziomie B21zo
PNJW - Słuchanie i konwersacja1zo
PNJW - Struktura języka: składnia, wypowiedź pisemna1zo
Lektorat języka łacińskiegoe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim8
Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)6
Zajęcia fakultatywne na studiach I stopnia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych8
Razem:22

1 - Wymagany do zaliczenia warunkowego.

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/