On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Mathematics > Master's degree, second cycle programme, Mathematics

Master's degree, second cycle programme, Mathematics (S2-MAT)

(in Polish: Matematyka, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Matematyka to dyscyplina przypisana do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych. Oferowane na Uniwersytecie Warszawskim studia drugiego stopnia na kierunku matematyka zostały ukształtowane długoletnią tradycją. Program kształcenia jest stale rozwijany i wzbogacany z uwzględnieniem aktualnych kierunków rozwoju matematyki i ich zastosowań na rynku pracy. Program jest dostosowany zarówno do potrzeb tych studentów, którzy traktują matematykę jako ścieżkę kariery zawodowej, jak i tych uzdolnionych w kierunkach ścisłych, planujących karierę naukową. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki jest przy tym miejscem rozpoznawanym i docenianym na świecie.

W trakcie studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka studenci doskonalą umiejętność dowodzenia twierdzeń, formułowania i weryfikacji hipotez, a także komunikatywnego i ścisłego formułowania oraz redagowania treści matematycznych, także po angielsku. Studenci uczą się budować zaawansowane modele matematyczne dla celów zastosowań pozamatematycznych. Zdobywają także rozszerzoną wiedzę z zakresu klasycznych teorii i działów matematyki objętych I etapem studiów oraz bardziej zaawansowaną wiedzę m.in. z analizy zespolonej, geometrii i topologii, algebry i teorii liczb, logiki, teorii przestrzeni Banacha i Hilberta wraz z analizą funkcjonalną, równań różniczkowych cząstkowych, metod stochastycznych i statystyki matematycznej, matematyki obliczeniowej i metod numerycznych.

Studia mają bardzo indywidualny charakter. Są oferowane następujące specjalności związane z oferowanymi seminariami magisterskimi i powiązane z trendami na rynku pracy: matematyka ogólna, matematyka stosowana, metody matematyczne w finansach oraz metody matematyczne w ubezpieczeniach. Kwalifikacja na specjalności odbywa się na podstawie wyników rekrutacji. W ramach niektórych z tych specjalności istnieje możliwość wyboru kilku ścieżek, różniących się od siebie zestawem przedmiotów obowiązkowych. Istnieje także możliwość uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Już od pierwszego roku studenci są objęci indywidualną opieką osób prowadzących seminaria magisterskie. Sprzyja to włączaniu studentów do badań prowadzonych na uczelni i zapewnia dobre przygotowanie do prowadzenia własnej działalności naukowo-badawczej i podjęcia studiów doktoranckich.

Matematyk XXI wieku to doskonale wykształcony specjalista, potrafiący tworzyć i analizować modele w świecie finansów, w przemyśle, w ubezpieczeniach. Pracodawcy uważają, że matematyk z wykształconymi umiejętnościami analitycznego i syntetycznego myślenia, to dobry pracownik, którego warto zatrudniać. Dlatego absolwenci matematyki znajdują zatrudnienie w sektorze finansowym jako analitycy, zdają egzaminy aktuarialne pozwalające na pracę w firmach ubezpieczeniowych, pracują również w przemyśle, np. jako statystycy lub analitycy danych.

Studia dają także możliwość rozwoju zainteresowań w bardzo szerokim spektrum różnych dziedzin matematyki czystej i stosowanej. Nasi pracownicy prowadzą badania na poziomie światowym współpracując z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi. Główne specjalności matematyczne reprezentowane na MIMUW to w kolejności alfabetycznej: algebra, analiza matematyczna, analiza numeryczna, biomatematyka, geometria algebraiczna, matematyka finansowa, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka, systemy decyzyjne, topologia, układy dynamiczne.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in mathematics

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the second-cycle degree programme in Computer Science in Annex No. 90 (2nd cycle Annexes) to Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of 8 May 2019 on degree programmes at the University of Warsaw (UW Monitor 2019, No. 128 as amended).

On completing this curriculum the student:
- has improved their ability, acquired during their first-cycle studies, to prove theorems, formulate and verify hypotheses, as well as to formulate and edit mathematical content communicatively and accurately, also in English;
- has deepened knowledge of classical theories and branches of mathematics with particular emphasis on advanced knowledge in a selected broad branch of modern, computational, financial or actuarial mathematics;
- can apply the knowledge and skills acquired also in applications unrelated to their field of study, for example in interdisciplinary research teams, in biology, physics or finance.

More details in the study programme available on the web pages: https://monitor.uw.edu.pl and: www.mimuw.edu.pl

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
sem - Seminar
sem_mgr - Second cycle diploma seminar
g - Grading
First year, mathematicsECTSlectclsemsem_mgrexam
Optional/monographic courses148240240
Monographic seminar2660
Master seminar3660
Total:602402406060

1 - Eight courses from the group optional/monographoc for mathematics, 6 ECTS each.

2 - Seminar from the group Monographic seminars for mathematics.

3 - Seminar from the group Master seminars from mathematics.

Second year, mathematicsECTSlectclsemsem_mgrexam
Optional/monographic courses124120120
Monographic seminar2660
Master seminar3660
General university courses4, 5660g
Master thesis18
Total:601801206060

1 - Four courses from the group optional/monographic for mathematics, 6 ECTS each.

2 - Seminar from the group Monographic seminars for mathematics.

3 - Seminar from the group Master seminars from mathematics.

4 - Grading or Egzamination

5 - In total, in general university courses at least 5 ECTS in the humanities and the social sciences.

Requirements for Master seminars and obligatory courses for individual programs and specializations are presented in the tables below.

Program: General mathematics

Program: Applied mathematics

Program: Mathematical methods in finance

Program: Mathematical methods in insurance

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/