On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Polish Philology > Polish philology, extramural first-cycle studies

Polish philology, extramural first-cycle studies (NZ1-FP)

(in Polish: Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia)
first cycle programme
extramural, 3-year studies
Language: Polish

Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest wykształcenie absolwentów wykwalifikowanych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa polskiego. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów literaturoznawczych i językoznawczych, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu metodologii badań naukowych oraz ich praktycznego zastosowania. Metody kształcenia stosowane na kierunku filologia polska są̨ nakierowane na studenta i pozostają̨ zgodne z tradycjami kształcenia uniwersyteckiego. Ich podstawą jest bezpośredni kontakt studentów z nauczycielami akademickimi, a preferowaną formę zajęć stanowią ćwiczenia, wymagające aktywności wszystkich uczestników spotkań. Studenci mają także możliwość włączania się w działania prowadzone przez liczne koła naukowe.

Studia niestacjonarne (zaoczne) pierwszego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na zdobycie umiejętności i kompetencji zawodowych potrzebnych głównie na rynku krajowym. W związku z tym dużą uwagę poświęca się kształceniu w ramach trzech specjalizacji. Są to specjalizacje: edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów, filologia dla mediów i dająca uprawnienia do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej specjalizacja nauczycielska. Spośród tych trzech specjalizacji uruchamiane są dwie: obligatoryjnie nauczycielska oraz edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów lub filologia dla mediów. Studenci na początku drugiego semestru pierwszego roku wybierają jedną spośród nich. Programy specjalizacji realizowane są na drugim i trzecim roku studiów. Wiążą się z nimi także praktyki kierunkowe, które studenci powinni zrealizować na trzecim roku studiów.

Wszystkie zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w soboty i niedziele na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie: http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „Studia”.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia polska mają wiedzę ogólnohumanistyczną i szczegółową wiedzę z zakresu nauki o literaturze polskiej i nauki o języku polskim, pozwalającą im podjąć studia drugiego stopnia w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych. Przygotowani są także do prowadzenia podstawowych badań w dyscyplinach: literaturoznawstwo i językoznawstwo. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska polskiej literatury (również w perspektywie komparatystycznej i z uwzględnieniem kontekstów kulturowych, filozoficznych czy religijnych), rozumieją istotę procesu historycznoliterackiego, rozróżniają i potrafią definiować historyczne style i poetyki, umieją pisać rozprawki naukowe, brać udział w debatach, a także wykorzystywać refleksję teoretyczną w badaniach historycznoliterackich i językoznawczych. Potrafią również zgłębiać najważniejsze procesy rozwojowe języka polskiego, dokonywać analizy gramatycznej, leksykalnej i stylistycznej tekstów należących do różnych odmian współczesnej i historycznej polszczyzny. Umieją samodzielnie oceniać wartość artystyczną, językową i poznawczą dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

Ponadto absolwenci specjalizacji edytorstwo naukowe i redakcja tekstu dla polonistów są przygotowani do pracy w charakterze edytorów dzieł literackich i innych tekstów kultury, korektorów, adiustatorów i redaktorów w redakcjach czasopism, wydawnictwach książkowych oraz portalach internetowych.

Absolwenci specjalizacji filologia dla mediów są gotowi do podjęcia pracy na rynku medialnym, a zwłaszcza do wykonywania zadań związanych z public relations.

Absolwenci specjalizacji nauczycielskiej mogą pracować w szkołach podstawowych w klasach IV-VIII w charakterze nauczyciela języka polskiego, Dzięki realizacji programu studiów drugiego stopnia mogą zdobyć uprawnienia do nauczania w szkołach ponadpodstawowych.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Polish Philology
First cycle degree - licencjat - in Polish Philology, specjality: Literary Studies and Linguistics

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

The graduate has achieved the learning outcomes defined for the study programme.

Knowledge: the graduate knows and understands:
- culture-shaping role of literary (historical-literary, theoretical-literary, comparative) reflection
- culture-shaping role of linguistic (synchronic and diachronic) reflection
- historical and modern terminologies, theories, and methodologies in the field of the history of Polish literature, literary theory, poetics, and comparative studies
- historical and modern terminologies, theories, and methodologies in the field of the descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, diachronic and synchronic linguistics

Skills: the graduate can:
- independently acquire knowledge and develop research skills in preparation for undertaking scientific research guided by a research supervisor, as well as search, analyse, evaluate, select, integrate information from written and electronic sources and use it in their research in the field of the history of Polish literature, poetics, literary theory, and comparative studies
- independently acquire knowledge and develop research skills in preparation for undertaking scientific research guided by a research supervisor, as well as search, analyse, evaluate, select, integrate information from written and electronic sources and use it in their research in the field of descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, and diachronic and synchronic linguistics
- write papers on the history of Polish literature, poetics with elements of literary theory and comparative studies, and select the relevant source literature independently
- write papers on the descriptive grammar of the Polish language, culture of the Polish language, historical grammar of the Polish language, diachronic and synchronic linguistics, and select the relevant source literature independently
- use a foreign language at B2 level of the European Framework of Reference for Languages
- undertake scientific editing and linguistic editing of written texts

Social competence: the graduate is prepared to:
- recognise the importance of humanistic reflection in the formation of social bonds

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/