On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Astronomy > Astronomy, first cycle programme

Astronomy, first cycle programme (S1-AS)

(in Polish: Astronomia, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: astronomia; dyscyplina dodatkowa: nauki fizyczne
 • kształcenie w zakresie astronomii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone w Obserwatorium Astronomicznym UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia w Obserwatorium Astronomicznym UW (Al. Ujazdowskie 4) i na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Sylwetka absolwenta

Absolwent ma gruntowną wiedzę w zakresie podstaw astronomii, fizyki, matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych przez nie stosowanych. W szczególności, w zakresie wiedzy i umiejętności, absolwent:

 • zna zasady działania prostych układów pomiarowych i elektronicznych,
 • posługuje się aparatem matematycznym przy opisie i modelowaniu podstawowych zjawisk i procesów fizycznych,
 • ma wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie podstawowych technik informatycznych, systemów operacyjnych, programowania i oprogramowania komputerowego, w tym umiejętność posługiwania się wybranym pakietem służącym do obliczeń symbolicznych,
 • zna język angielski na poziomie B2 lub wyższym,
 • potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę przy projektowaniu i realizacji prostych doświadczeń fizycznych, opisie i interpretacji uzyskanych wyników oraz oszacowaniu niepewności pomiarowych.

Absolwent potrafi także pracować w zespole, przyjmując w nim różne, również kierownicze role. Dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania zdobytej wiedzy i dalszego doskonalenia nabytych umiejętności. W szczególności, jest gruntownie przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in astronomy

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

Upon the completion of the study program, the graduate achieves the learning outcomes specified in Resolution No. 414 of the Senate of the University of Warsaw of May 8, 2019 on study programs at the University of Warsaw (Monitor UW of 2019, item 128 as amended d.). The graduate has the following qualifications in terms of knowledge, skills and social competences:
Regarding knowledge, the graduate
- knows and understands the basic laws and concepts of astronomy and astrophysics
- knows and understands the basics of knowledge about basic astronomical objects and the laws governing them as well as about the components of matter and the interactions that govern them, understands the manifestations of these interactions on various scales from subatomic to astronomical, knows the characteristic time and energy scales associated with these phenomena
- knows and understands the elements of higher mathematics and mathematical methods used in astronomy and physics
- knows and understands basic information techniques and numerical methods necessary to solve astrophysical problems, knows selected programming languages, operating programs and basic software used in astronomy, numerical libraries and symbolic packages
- knows and understands the basic observational techniques necessary to plan and perform simple astronomical observations and has theoretical knowledge necessary to describe and interpret their results
- knows and understands the theoretical principles of operation of basic measurement systems and research equipment used in astronomical observations, is aware of technological, apparatus and methodological limitations in scientific research, knows the elements of the theory of measurement uncertainty as applied to observations and experiments
- knows and understands the structure, principle of operation and application of simple electronic components; knows the basic analog and digital electronics and understands the importance of electronic systems in modern observational astronomy
- knows and understands the basic principles of occupational health and safety, in particular to the extent that allows for safe participation in laboratories
- knows and understands the basic legal and ethical conditions related to research and teaching
- knows and understands the basic concepts and principles of industrial property and copyright protection and the need to manage intellectual property resources; can use patent information resources
- knows and understands the general principles of creating and developing forms of individual entrepreneurship, using knowledge of astronomy and physics
- knows and understands the basic laws and concepts of physics

Regarding skills, the graduate:
- is able to use the apparatus of higher mathematics to describe and model basic astrophysical phenomena and processes, is able to independently recreate theorems and equations describing basic phenomena and laws of nature, is able to prove these theorems and laws
- is able to plan, carry out and interpret astronomical observations of medium complexity
- is able to make a critical analysis of the results of observations, theoretical calculations with a quantitative assessment of the accuracy of the results
- is able to use numerical methods, use numerical libraries, databases, basic software used in astrophysics and a selected symbolic package
- is able to present and explain the basic facts of astronomical phenomena and their astrophysical models in an accessible way and to communicate effectively with both specialists and non-specialists in the field of physical sciences
- is able to find the necessary information in professional literature, databases and other sources, is able to critically evaluate information from unverified sources
- is able to prepare a study on a specific, given literary problem in the field of physics as well as a study on own research (experimental or theoretical) and present it in the written, oral, multimedia presentation or poster form, both in Polish and English
- is able to use English at the B2 level of the Common European Framework of Reference for Languages, allowing for independent use of basic English-language literature and communication with specialists in the field of physics
- is able to use modern information and communication technologies, in particular to obtain reliable information

Regarding social skills, the graduate:
- is ready for lifelong learning
- is ready to cooperate and work in a group, in various roles
- is ready to properly define priorities in order to accomplish the task set by himself or others
- is ready to apply and promote the principles of intellectual honesty in the activities of their own and others, to solve ethical problems in the context of research integrity, to promote the decisive role of an experiment in the verification of physical theories, to use the scientific method in gathering knowledge
- is ready to read scientific and popular science literature in order to deepen and expand knowledge, taking into account the risks of obtaining information from unverified sources, including the Internet
- is ready to take responsibility for the undertaken research, experiment or observation initiatives and to take into account the social aspects of the practical application of the acquired knowledge and skills and the related responsibility
- is willing to think and act in an entrepreneurial manner

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Classes
cww - Inter-active lecture
lab - Lab
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading
First semester, first year in astronomyECTSlectclcwwlabexam
Safety and Health Hazards in Laboratory and Ergonomyc
Intellectual property rights - basic course0.54c
Astronomy I33015e
Mathematics I14609030e
Physics I (Mechanics)9456015e
Total:26.513916545
Second semester, first year in astronomyECTSlectclcwwlabexam
Astronomy II31530e
Mathematics II149090e
Physics II (Electricity and Magnetism)9456015e
Analysis of Measurements and Preliminary Laboratoryg
Total:2615018015

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.uw.edu.pl/