Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia II stopnia > Filologia włoska > Filologia włoska, studia stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia włoska, studia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLIT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: włoski
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak i innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
  • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
  • wykłady kierunkowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
  • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Katedra Italianistyki korzysta z sal dydaktycznych w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia włoska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się:
I. Wiedza
Absolwent zna i rozumie:
1. w sposób pogłębiony powiązania filologii włoskiej z innymi dyscyplinami nauk humanistycznych, w tym przede wszystkim nauki o sztuce, nauki o kulturze i religii;
2. w sposób pogłębiony wybrane aspekty historii literatury i języka włoskiego;
3. w sposób pogłębiony wybrane aspekty historyczne, społeczne i kulturowe Włoch;
4. specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;
5. w sposób uporządkowany i pogłębiony zakres tematyczny seminarium;
6. zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.
II. Umiejętności
Absolwent potrafi:
1. przeprowadzić pogłębioną analizę dzieła literackiego z zastosowaniem zróżnicowanych metod;
2. stosować na poziomie rozszerzonym terminologię i teorie właściwe dla dyscypliny;
3. formułować i analizować problemy badawcze poprzez właściwy dobór źródeł oraz zastosować metody i narzędzia odpowiednie dla dyscypliny;
4. samodzielnie zdobywać wiedzę (wyszukiwać, oceniać i analizować informacje przy użyciu różnych źródeł), 5. wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy naukowej, rozwijać umiejętności badawcze w zakresie dyscypliny;
6. komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;
7. potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;
8. zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;
9. przygotować i redagować prace pisemne, w tym pracę dyplomową w języku włoskim;
10. posługiwać się językiem włoskim na poziomie C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
11. posługiwać się drugim językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego;
12. planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;
13. współpracować w zespole;
14. samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie.
III. Kompetencje społeczne
Absolwent jest gotów do:
1. zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;
2. krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;
3. przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;
4. uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/