Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie > Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-ZA)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności:

 • Zarządzanie małym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie w korporacji
 • Zarządzanie w e-gospodarce
 • Zarządzanie w sektorze publicznym

Nabór studentów do grup w ramach specjalności, będzie dokonywany na podstawie wyników nauki z pierwszego i drugiego roku studiów, obliczonych ze średniej, z uzyskanych ocen.

Uruchomienie w/w specjalności będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8.00, średnio do godziny 16.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających: ekonomii i finansach, naukach prawnych.
 • Ma wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami.
 • Ma wiedzę dotyczącą funkcji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem, w organizacji.
 • Zna i rozumie teorie i modele ekonomiczne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie regulacje prawne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.
 • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych, potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Absolwent w zakresie umiejętności:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł w języku polskim i angielskim.
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania.
 • Posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach drugiego stopnia.
 • Posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
 • administracji państwowej,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku zarządzanie
Licencjat na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie małym przedsiębiorstwem
Licencjat na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w e-gospodarce
Licencjat na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w korporacji
Licencjat na kierunku zarządzanie w zakresie zarządzanie w sektorze publicznym

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

1. Efekty kształcenia
Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie absolwent:

WIEDZA

- ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi . Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną

- ma podstawą wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach

- zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania)

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki

- potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji

- posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej

- potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę

- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera


2. Wymiar studiów w punktach ECTS - 180,
Liczba semestrów – 6

3. Jeżeli program jest oparty na standardach (kształcenie nauczycieli) należy podać odpowiednie rozporządzenie - NIE

4. Liczba punktów ECTS:

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia - 108

- którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych - 51

- w ramach zajęć modułowych do wyboru - 54

5. Informacja o praktykach (jeżeli są przewidziane w programie studiów) z podaniem wymiaru i liczby punktów ECTS:

- zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie zostały uchwalone przez Radę Wydziału Zarządzania UW 18 kwietnia 2009 r. Praktyki na Wydziale Zarządzania obowiązują od 1 czerwca 2009 r.

- czas trwania praktyk na kierunku zarządzanie wynosi 4 tygodnie (w programie studiów 90 godzin – 5 ECTS). Każdy student musi odbyć praktykę i uzyskać zaliczenie praktyki nie później niż do końca ostatniego semestru studiów, a przed obroną pracy dyplomowej

- opiekę merytoryczną nad prawidłowym procesem zaliczenia praktyk sprawuje Pełnomocnik ds. praktyk, działający w imieniu Prodziekana ds. studenckich. Pracę Pełnomocnika ds. praktyk, wspomaga pracownik administracyjny, prowadzący obsługę studentów oraz dokumentację praktyk.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
kint - Kurs internetowy
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/