Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja > Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, drugiego stopnia

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-PRO)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polskiMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja posiada pogłębioną wiedzę z dziedziny nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii. Zna naukowe uzasadnienia rozwoju i zastosowania interdyscyplinarnej perspektywy i wielodyscyplinarnej wiedzy naukowej w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Posiada umiejętności samodzielnego formułowania i analizowania problemów teoretycznych, jak również zarządzania działaniami w sferze rozwiązywania problemów społecznych. Absolwent studiów ma ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy naukowo-badawczej, w tym do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia. Posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania różnych sfer życia społecznego i mechanizmów funkcjonowania człowieka, mechanizmów zmiany społecznej, polityki i strategii decyzyjnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do opracowania własnych i zespołowych projektów badawczych oraz stosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań. Aktywnie poszukuje i wykorzystuje wiedzę w toku rozwiązywania konkretnych problemów w praktyce zawodowej. Potrafi właściwie stosować specjalistyczne procedury i metody projektowania programów profilaktycznych, korekcyjnych, integracyjnych dotyczących m.in. integracji społecznej osób wykluczonych społecznie, a także uchodźców, osób odmiennych kulturowo, czy pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, sądowych środków realizowanych w środowisku naturalnym, przeciwdziałania bezrobociu. Ma kwalifikacje niezbędne do prawidłowej prezentacji i monitorowania projektów, organizowania oraz kierowania pracą zespołową, a także umiejętności pozyskiwania funduszy na realizację projektów. Dostrzega konieczność i posiada umiejętność poprawnego ewaluowania skuteczności i społecznych kosztów konstruowanych projektów. Umie dostrzec dylematy interwencji społecznych, w tym dylematy etyczne procesu kształtowania rzeczywistości społecznej i oddziaływania na ludzi, sprawnie posługuje się systemami normatywnymi i zasadami etycznymi kategorii zawodowych działających w tych dziedzinach. Posiada umiejętności w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się (w tym w języku obcym na poziomie B2+) z innymi specjalistami w zakresie programów zapobiegawczych i naprawczych, potrafi również porozumiewać się z odbiorcami tych programów (w tym obcojęzycznymi w zakresie kształconego języka obcego). Jest wrażliwy na zjawiska wymagające interwencji społecznej, podejmuje inicjatywy w tej dziedzinie i potrafi w tym celu aktywizować innych. Umie rozpoznawać i przewidywać stygmatyzujące efekty nieprawidłowych oddziaływań psycho- i socjotechnicznych kierowanych do jednostek, grup i społeczności, świadomie unika ich w swojej działalności zawodowej.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

rozmowa kwalifikacyjna

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia
1. ma pogłębioną wiedzę o właściwościach nauk społecznych, a szczególnie psychologii, socjologii, nauk prawnych, pedagogiki, kryminologii, o ich miejscu w systemie nauk, wzajemnych relacjach pomiędzy dyscyplinami szczegółowymi właściwymi dla problematyki profilaktyki społecznej i resocjalizacji oraz ich relacjach do innych nauk
2. ma pogłębioną wiedzę o elementach i różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (oraz procesach ich przeobrażeń) istotnych dla diagnozowania czynników chroniących i czynników ryzyka rozmaitych społecznych zagrożeń, które są przedmiotem oddziaływań zapobiegawczych i naprawczych
3. zna metody badań i etapy procesu badawczego oraz zasady konstruowania narzędzi badawczych i techniki pozyskiwania danych wykorzystywane w badaniach empirycznych i analizach właściwych dla obszaru zainteresowań profilaktyki społecznej i resocjalizacji
4. ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o istocie i treści (oraz ich historycznej ewolucji i modyfikacjach) norm i reguł prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących działanie struktur i instytucji społecznych, w tym instytucji kontroli społecznej działających w zakresie profilaktyki społecznej, readaptacji społecznej i resocjalizacji, zna zawodowe kodeksy etyczne obowiązujące profesjonalistów w dziedzinie profilaktyki społecznej i resocjalizacji
5. potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk społecznych do interpretowania społecznych problemów oraz ich roli i znaczenia dla ogółu społeczeństwa, a także jednostek, grup i lokalnych społeczności
6. diagnozuje złożone uwarunkowania i dynamikę zjawisk wymagających interwencji oraz krytycznie analizuje i dobiera odpowiednie, naukowo zweryfikowane środki przeciwdziałania oraz specjalistyczne procedury
7. potrafi samodzielnie i zespołowo określać priorytety projektowanych programów profilak-tycznych i naprawczych, uwzględnia w nich potrzeby osób i społeczności objętych tymi programami
8. umie weryfikować zasadność i adekwatność stosowania sposobów reakcji o charakterze zapobiegawczym, wychowawczym, terapeutycznym, pomocowym, integracyjnym, represyjnym itp. do rozwiązywania określonego rodzaju problemów społecznych
9. potrafi, w sposób usystematyzowany wykorzystywać wiedzę wielu dyscyplin do analizy, oceny skuteczności i kosztów rozmaitych społecznych inicjatyw oraz zorganizowanych strategii, metod i form przeciwdziałania społecznym zagrożeniom i problemom
10. potrafi wykorzystywać pogłębioną interdyscyplinarną wiedzę do formułowania własnych i zespołowych projektów badawczych i zastosować nowoczesne technologie, standardowe metody, narzędzia badawcze i środki analityczne do prawidłowego wykonania i/lub kierowania wykonaniem badań

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
120 punktów ECTS, 4 semestry

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Zajęcia podstawowe – 98 ECTS;
Zajęcia warsztatowe – 2 ECTS
Zajęcia do wyboru - 40 ECTS (seminaria, przedmioty fakultatywne i ogólnouniwersyteckie, moduły przedmiotów w języku obcym)

V. Informacja o praktykach
Praktyka dyplomowa – 90 godz. - 4 ECTS

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/