Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kryminologia > Kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-KR)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Oferujemy ważne, ciekawe, różnorodne wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia praktyczne z kryminologii – nauki o etiologii, fenomenologii oraz politykach radzenia sobie z przestępczością.

Kierunek studiów „kryminologia” jest interdyscyplinarny. Oferujemy zajęcia na temat zagadnień teoretycznych i praktycznych przestępczości i zjawisk dewiacyjnych. Wykładowcami są kryminolodzy – o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym, psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą pracownicy naukowi Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej oraz innych katedr i zakładów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz innych placówek Uniwersytetu Warszawskiego a także Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.
Program obejmuje studiowanie teoretycznych i praktycznych zagadnień przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, to jest: geneza zachowań przestępczych i dewiacyjnych, rodzaje i rozmiary przestępczości, profile sprawców i ofiar, a także reakcje społeczne i prawne wobec zjawiska przestępczości. Program studiów kryminologicznych koncentruje się zarówno na zagadnieniach teoretycznych, takich jak teorie kryminologiczne wyjaśniające indywidualne i społeczne uwarunkowania przestępczości, jak i praktycznych, takich jak metody pomiaru i analiza zjawiska przestępczości. Wiele uwagi poświęcone jest instytucjom kontroli społecznej i prawnej oraz strukturze i kompetencjom poszczególnych służb porządku publicznego: policji, prokuraturze, sądownictwu, służbie więziennej i kuratorskiej – zarówno w kontekście regulacji prawnych i praktyk polskich jak i unijnych. Silnym punktem naszego programu są przedmioty prawnoporównawcze, komparatystyczne, precedensowe orzeczenia sądów i trybunałów polskich i międzynarodowych. Analizowane są różnorodne rozwiązania w zakresie polityki kryminalnej z uwzględnieniem ich efektów i kosztów. Omawiany jest również problem praw człowieka wobec przymusu stosowanego przez państwo, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób odbywających kary izolacyjne. W obszarze zainteresowań naukowo-badawczych kierunku znajduje się również analiza strategii zapobiegania przestępczości oraz znaczenie czynnika społecznego w kontrolowaniu i zapobieganiu przestępczości i zjawisk dewiacyjnych.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku kryminologia

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

I. Efekty kształcenia dla programu
1. zna pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego oraz prawa innych służb mundurowych, a także prawa rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, kryminologii i nauk pomocniczych prawa karnego
2. ma rozszerzoną wiedzę o istocie nauk społecznych, w szczególności kryminologii i wiktymologii oraz w zakresie polityki kryminalnej wraz ze strategiami zapobiegania przestępczości
3. potrafi wyjaśniać i klasyfikować przestępczość przez pryzmat ujęć teoretycznych, a także analizować i oceniać zdarzenia w kontekście pogwałcenia praw podstawowych i planować działania naprawcze
4. potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i fenomenologii przestępczości w pracy asystenta sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta, detektywa, obrońcy praw człowieka, a także trafnie dobierać środki postępowania ze sprawcami przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości naprawczej
5. umie zaprojektować i przeprowadzić badania empiryczne wraz zastosowaniem różnorodnych metod i technik w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego, trendów przestępczości, a także analizować statystyki przestępczości i przestępstw poszczególnych rodzajów
6. potrafi przygotować i ocenić program/strategię przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm, prostytucja
7. jest świadomy dynamiki przeobrażeń problemów społecznych, do których podchodzi interdyscyplinarnie wraz z projektowaniem strategii ich rozwiązywania
8. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc,
9. potrafi zespołowo diagnozować, opracowywać strategie i plany pracy z indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru sprawiedliwości karnej
10. jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią pomoc; jest gotów do wspólnego przygotowywania projektów pomocowych

II. Wymiar studiów w punktach ECTS i semestrach
120 punktów ECTS, 4 semestry

III. nie dotyczy

IV. Liczba punktów ECTS
Zajęcia podstawowe – 98 ECTS; zajęcia do wyboru 44 ECTS seminaria, przedmioty fakulta-tywne i ogólnouniwersyteckie, moduły przedmiotów w języku obcym)

V. Informacja o praktykach
nie dotyczy

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/