Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FP)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Specjalność „Język – literatura – kultura” to nowa propozycja studiów II stopnia na kierunku filologia polska, prowadzonym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Proponowany program studiów łączy w sobie tradycje polonistycznego kształcenia akademickiego z potrzebami współczesnych studentów nastawionych z jednej strony na zdobywanie konkretnej, ukierunkowanej i zgodnej z zainteresowaniami wiedzy, z drugiej zaś – na elastyczność programu kształcenia. Od roku akademickiego 2018/2019 student studiów II stopnia na kierunku filologia polska będzie miał możliwość sprofilowania swoich zainteresowań i wyboru jednej z trzech ścieżek kształcenia odpowiadających trzem modułom: „Tradycja”, „Nowoczesność”, „Komparatystyka”. W ramach tych modułów studenci realizują przedmioty obowiązkowe (z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz konwersatoria wybrane przez nich z oferty przedmiotów do wyboru dostosowane do indywidualnych zainteresowań i skorelowane z seminariami magisterskimi. Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku filologia polska nastawione jest z jednej strony na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnohumanistycznej (dotyczącej między innymi historii literatury najnowszej, literatury popularnej, historii języka czy językoznawstwa ogólnego), z drugiej – na wykształcenie w nich umiejętności prowadzenia prac badawczych (temu mają służyć projekty realizowane w ramach konwersatoriów oraz seminaria magisterskie), z trzeciej zaś – na zdobycie przez studentów umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy naukowej, lecz także w innych zawodach, wymagających kreatywności, współpracy w zespole, definiowania celów, planowania zadań i organizacji własnego warsztatu pracy.  

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność język – literatura – kultura
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom licencjata lub równoważny

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Kierunek studiów: Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Efekty kształcenia dla programu:

Absolwent:

ma pogłębioną wiedzę o roli refleksji literaturoznawczej i językoznawczej w kształtowaniu kultury

ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii polskiej w relacji do innych nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej filologii polskiej

ma wszechstronną wiedzę obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu literaturoznawstwa i/lub językoznawstwa

ma pogłębioną wiedze o zależnościach między głównymi subdyscyplinami filologii polskiej

czyta, interpretuje i analizuje teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy, oraz teksty o charakterze naukowym

umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii polskiej

formułuje w sposób pogłębiony w mowie i na piśmie problemy badawcze właściwe dla filologii polskiej, stawia tezy oraz artykułuje własne poglądy w sprawach społecznych, literackich i światopoglądowych

prowadzi na poziomie rozszerzonym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego

umie inicjować prace grupowe i jest otwarty na nowe idee oraz gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

ma dogłębną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Wymiar studiów w punktach ECTS: 120, liczba semestrów: 4.

Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, wynosi 102 punkty ECTS.

Suma punktów ECTS do wyboru przez studentów wynosi 45 ECTS.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwzal
Literatura najnowsza520e
Literatura popularna7 lub 32020zo
Współczesna krytyka artystyczna5 lub 4 lub 320zo
Historia języka polskiego12 lub 102020e
Opracowanie językowe tekstu naukowego4zo
Razem:96060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/