Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia polska > Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Filologia polska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia (NZ2-FP)

Drugiego stopnia
Niestacjonarne (zaoczne), 2-letnie
Język: polski

Celem studiów na kierunku filologia polska jest wykształcenie wykwalifikowanych absolwentów, którzy zdobędą zaawansowaną wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębią umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im na wykorzystanie wiedzy z tych dziedzin w dalszych badaniach naukowych lub działalności zawodowej. Opracowana koncepcja kształcenia pozwala studentom filologii polskiej na podjęcie specjalistycznych studiów obejmujących z jednej strony między innymi zagadnienia dotyczące najnowszej literatury polskiej, literatury popularnej, badań i metodologii teoretycznoliterackich, z drugiej zaś językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego i leksykografii. Program studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska wyróżnia koncepcja kształcenia zakładająca możliwość wyboru przez studenta jednego z dwóch modułów: tradycja lub nowoczesność, a tym samym wyboru takiej ścieżki edukacji akademickiej, jaka w największym stopniu odpowiada jego potrzebom naukowym. W ramach każdego z modułów studenci mogą skorzystać z szerokiej oferty konwersatoriów, które z jednej strony są kompatybilne z ich zainteresowaniami, z drugiej zaś – spójne z działalnością naukową prowadzoną (również w ramach grantów) przez wykładowców. Daje to studentom niepowtarzalną możliwość włączenia się badania naukowe związane z interesującą ich dziedziną wiedzy. Studenci mogą także współtworzyć liczne koła naukowe.

Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska pozwalają na pogłębienie kompetencji i umiejętności zawodowych nauczyciela polonisty zdobytych podczas studiów pierwszego stopnia. Umożliwia to wybór specjalizacji nauczycielskiej, przy czym w odróżnieniu od studiów pierwszego stopnia wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy. Wybranie specjalizacji wiąże się z koniecznością zrealizowania praktyk zawodowych.

Wszystkie zajęcia polonistyczne odbywają się w soboty i niedziele na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), w gmachu Wydziału Polonistyki. Studenci mają w nim do dyspozycji w pełni wyposażone sale dydaktyczne, dwie biblioteki i czytelnie wydziałowe. Dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia też bliskość Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Aktualny program studiów można znaleźć na stronie http://www.polon.uw.edu.pl/, w zakładce „Studia”.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska zdobywają szczegółową wiedzę z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa polonistycznego oraz pogłębioną wiedzę ogólnohumanistyczną, pozwalającą im kontynuować badania naukowe lub podjąć kształcenie w szkołach doktorskich. Po ukończeniu studiów absolwenci umieją rozpoznawać, analizować i interpretować najważniejsze dzieła i zjawiska literatury polskiej XX i XXI wieku oraz literatury popularnej. Potrafią w stopniu zaawansowanym posługiwać się metodami badań historyczno-, teoretycznoliterackich i językoznawczych, przede wszystkim z zakresu językoznawstwa ogólnego, historii języka polskiego oraz leksykografii. Absolwenci potrafią także prowadzić samodzielne badania naukowe z wybranej przez siebie dziedziny, inicjować je lub włączać się w działalność większych zespołów badawczych. Mają umiejętności pozwalające na samodzielne przygotowanie rozprawy naukowej wraz z wszystkimi etapami je poprzedzającymi (zgromadzenie materiału, wybór metody badawczej, postawienie i obrona tezy, selekcja bibliografii, krytyczne ustosunkowanie się do wiedzy na dany temat) i zgodnie z najnowszymi osiągnięciami metodologicznymi z danego zakresu nauki.

Absolwenci studiów drugiego stopnia na kierunku filologia polska są także gotowi do zawodowego angażowania się w życie społeczne, naukowe i kulturalne, a ukończenie specjalizacji nauczycielskiej (pod warunkiem ukończenia tej samej specjalizacji na studiach pierwszego stopnia) daje im uprawnienia do nauczania języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia polska
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność język – literatura – kultura
Magisterium na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo - językoznawcza

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

ABSOLWENT
ZNA I ROZUMIE:
w pogłębionym stopniu rolę refleksji literaturoznawczej i językoznawczej w kształtowaniu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury współczesnej;
w stopniu pogłębionym miejsce i znaczenie filologii polskiej w relacji do innych nauk oraz najnowszą specyfikę przedmiotową i metodologiczną filologii polskiej;
w stopniu zaawansowanym terminologię literaturoznawczą i językoznawczą w języku polskim, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii stosowanej w najnowszych pracach badawczych z tych dziedzin;
w stopniu zaawansowanym powiązania filologii polskiej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi.
POTRAFI:
w stopniu pogłębionym samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego;
w stopniu zaawansowanym posługiwać się w dyskursie naukowym ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla filologii polskiej;
dobierać i stosować zaawansowane i innowacyjne techniki informacyjno-komunikacyjne oraz wykorzystywać je do komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców;
formułować w sposób pogłębiony w mowie i na piśmie problemy badawcze właściwe dla filologii polskiej, stawiać tezy oraz artykułować własne poglądy w sprawach społecznych, literackich i światopoglądowych;
samodzielnie prowadzić na poziomie rozszerzonym pracę badawczą pod kierunkiem opiekuna naukowego lub kierownika zespołu badawczego;
inicjować prace grupowe i być otwartym na nowe idee oraz gotowym do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;
wszechstronnie wykorzystywać innowacyjne narzędzia wyszukiwawcze właściwe dla filologii polskiej.
JEST GOTÓW DO:
uznania znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
e - Egzamin
zo - Zaliczenie na ocenę
Drugi rok, specjalność literaturoznawczo-językoznawczaECTSwykćwzal
Literatura najnowsza520zo
Literatura popularna320zo
Współczesna krytyka artystycznazo
Historia języka polskiego102020e
Opracowanie językowe tekstu naukowegozo
Razem:182060

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/