Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia włoska > Filologia włoska, studia stacjonarne, drugiego stopnia

Filologia włoska, studia stacjonarne, drugiego stopnia (S2-FLIT)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: włoski
  • Dziedzina: nauki humanistyczne
  • Dyscypliny: literaturoznawstwo i językoznawstwo

Program studiów

Studia II stopnia w Katedrze Italianistyki trwają cztery semestry i pozwalają uzyskać stopień magistra filologii włoskiej. Na studia przyjmowani są kandydaci z dyplomem zarówno studiów italianistycznych I stopnia, jak innych kierunków. Warunkiem podjęcia nauki jest znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Zajęcia prowadzone w ramach programu studiów obejmują:

  • kilkaset godzin praktycznej nauki języka włoskiego w każdym roku nauczania, rozwijających zaawansowaną znajomość języka włoskiego w zakresie czterech kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na uzupełnienie wiadomości z zakresu gramatyki, leksykę oraz pragmatykę od poziomu C1 do poziomu C2
  • proseminaria i seminaria magisterskie – językoznawcze i literaturoznawcze
  • wykłady kierunkowe
  • warsztaty tłumaczeniowe dotyczące różnych odmian języka
  • bezpłatne zajęcia przygotowujące do egzaminu DITALS, który daje uprawnienia do nauczania języka włoskiego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Dzięki naukowcom, zapraszanym na gościnne wykłady do Katedry Italianistyki, studenci mają również okazję poznawać tematykę badań i metody dydaktyczne wypracowane na uczelniach zagranicznych.

Studia w Katedrze Italianistyki umożliwiają również wyjazdy krajowe (w ramach programu MOST) i zagraniczne (w ramach programu Erasmus+). Liczne umowy podpisane z europejskimi uczelniami pozwalają odbyć część każdego etapu studiów zagranicą. Do dyspozycji studentów są też staże zagraniczne.

Zajęcia dla studentów filologii włoskiej odbywają się od poniedziałku do piątku w zabytkowej kamienicy Tekli Rapackiej z 1852 roku przy ul. Oboźnej 8 (w kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego) oraz w nowoczesnym budynku Wydziału Neofilologii przy ul. Dobrej 55. Studenci mają do dyspozycji bibliotekę italianistyczną; dostęp do literatury i niezbędnych narzędzi badawczych zapewnia również bliskość Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowe informacje na temat programu studiów, zasad studiowania, a także aktualnych wydarzeń w Katedrze Italianistyki można znaleźć na stronie internetowej: http://italianistyka.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta

Absolwenci filologii włoskiej pracują we włoskich firmach działających na polskim rynku, są zatrudniani w międzynarodowych korporacjach, w których zajmują się rynkiem włoskim, sami zakładają firmy sprowadzające do Polski włoskie produkty. Wielu italianistów podejmuje się nauczania języka włoskiego jako obcego – znaczna część warszawskich szkół językowych prowadzących kursy języka włoskiego to szkoły założone przez naszych absolwentów. Równie częsty wśród absolwentów italianistyki jest wybór zawodu tłumacza i współpraca z biurami tłumaczeń. Filologia włoska umożliwia również pracę w mediach, które niezmiennie cenią znajomość języka i kultury Półwyspu Apenińskiego. Po studiach w Katedrze Italianistyki można również znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, a także podjąć pracę w polskich i włoskich instytucjach państwowych (ambasadach, konsulatach, instytutach kultury). Absolwenci filologii włoskiej wybierający karierę naukową prowadzą badania dotyczące literatury, języka i kultury Półwyspu Apenińskiego.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filologia włoska

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

dyplom ukończenia studiów wyższych, pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

I. Efekty kształcenia
1.Definiuje i opisuje główne trendy i kierunki rozwoju współczesnej filologii oraz językoznawstwa, ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu filologii i językoznawstwa (specjalizacja językoznawcza)
2.Definiuje i opisuje główne trendy i kierunki rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, kulturoznawstwa, ma uporządkowaną, pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię i metodologie stosowane we współczesnej historii literatury (specjalizacja kulturowo-literacka)
3.Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego, opisuje jego historyczną ewolucję
4.Różnicuje regionalnie dialekty języka włoskiego; tradycje historyczne i kulturalne Włoch
5.Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w zakresie innych dyscyplin humanistycznych, a także upowszechniać i popularyzować wiedzę o języku, historii i kulturze Włoch w formie rozbudowanej wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim
6.Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.
7.Stosuje warsztat tłumacza z języka włoskiego na polski oraz z polskiego na włoski różnego rodzaju wypowiedzi ustnych i tekstów (literatura piękna, eseistyka, piśmiennictwo prasowe, naukowe, dokumenty administracyjne i inne).
8.Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom C1)
9.Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturalnego własnego kraju, Europy i świata.
II. Wymiar studiów w punktach ECTS – 120 pkt
Liczba semestrów – 4
III. Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia z zakresu nauk podstawowych - 116 pkt. ECTS
- zajęcia o charakterze praktycznym – 82 pkt. ECTS.
- liczba punktów ECTS przypadających na zajęcia do wyboru – 67 pkt ECTS
IV. IV. Informacja o praktykach - program nie przewiduje praktyk

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.oferta.uw.edu.pl/