On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Cultural Studies - Mediterranean CIvilization > Cultural studies – mediterranean civilization, full-time, second cicle programme

Cultural studies – mediterranean civilization, full-time, second cicle programme (S2-KUIBI)

(in Polish: Kulturoznawstwo-cywilizacja śródziemnomorska, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Greek, Spanish, Polish, Italian

Dziedzina nauk humanistycznych

Dyscypliny: nauki o kulturze i religii (dyscyplina wiodąca), literaturoznawstwo, historia, językoznawstwo

Cechy i cele programu:

W ramach różnorodnych zajęć studenci poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej aspektach, pogłębiając wiedzę dzięki uczestnictwu w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach współprowadzonych również z ekspertami ze świata kultury (reżyserowie, pisarze, aktorzy, dziennikarze), uwzględniających dzieje Śródziemnomorza od starożytności po czasy współczesne. Ponadto studenci uczestniczą w nowych rozbudowanych modułach językowych obejmujących konwersatoria prowadzone przez native speakerów w językach śródziemnomorskich (po hiszpańsku, nowogrecku, francusku i po włosku, a od niedawna i po rosyjsku), kończąc edukację ze znajomością co najmniej jednego języka z puli do wyboru na poziomie C1. Mają okazję do zdobycia znajomości drugiego wybranego języka (także spoza puli) na poziomie B2. Zdobycie szerokich kompetencji językowych na poziomie zaawansowanym umożliwia studentom dodatkowo konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim.

Studenci mają wyjątkową możliwość włączenia się w projekty badawcze o zasięgu krajowym i międzynarodowym prowadzone na Wydziale, co wiąże się dla nich z uczestnictwem w konferencjach naukowych, wygłoszeniem referatu, publikacjami naukowymi.

Kończąc studia, absolwenci Cywilizacji Śródziemnomorskiej posiadają zatem niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy, oraz solidne podstawy do dalszego kształcenia na studia doktoranckich i pracy w środowiskach naukowych.

Zajęcia odbywają się w okolicy Kampusu Centralnego UW w Pałacu Zamojskich, ul. Nowy Świat 69 oraz Krakowskie Przedmieście 1, a także w budynku Kolegium Artes Liberales w Białej Willi, ul. Dobra 72, w sąsiedztwie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Więcej informacji, w tym program studiów oraz aktualne plany zajęć, znajdują się na podstronie internetowej kierunku Wydziału „Artes Liberales”: www.cs.al.uw.edu.pl

Sylwetka absolwenta:

Absolwenci kierunku rozumieją specyfikę interdyscyplinarnego podejścia do analizowanych zjawisk i znają metodologie badań związanych ze studiami nad kulturą. Ponadto (także dzięki znajomości języków basenu śródziemnomorskiego na poziomie zaawansowanym) potrafią interpretować teksty kultury z uwzględnieniem nowatorskiego ujęcia problematyki Śródziemnomorza jako dziedzictwa, którego siła oddziaływania wykracza poza geograficzne granice regionu. To ujęcie eksperymentalne i unikalne w kontekście studiów kulturoznawczych, pozwalające absolwentom na szerokie spojrzenie na kulturę w ogóle. Dzięki temu absolwenci stają się gotowi do prowadzenia dialogu z respektem dla odmienności jego uczestników oraz z zachowaniem szacunku dla tożsamości historyczno-kulturowej regionów i państw. Tego rodzaju kompetencje zapewniają absolwentom atrakcyjną pozycję na rynku pracy, opierającym się w coraz większym stopniu na współpracy międzynarodowej.

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi do kontynuowania edukacji w szkole doktorskiej oraz rozpoczęcia pracy badawczej; są jednocześnie otwarci i przygotowani do pracy poza systemem szkolnictwa wyższego – w instytucjach kultury, edukacji i tych wszystkich sektorach gospodarki, gdzie wymagana jest wiedza o kulturze i tradycji krajów basenu Morza Śródziemnego oraz znajomość języków obcych na poziomie zaawansowanym (np. animator kultury, redaktor, tłumacz, przewodnik turystyczny, dziennikarz, pracownik dyplomacji, pracownik instytucji europejskich).

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in cultural studies – mediterranean civilization

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

None

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/