On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanostructure Engineering > Interdisciplinary studies, Nanostructures Engineering, second cycle - M. Sc. Degree

Interdisciplinary studies, Nanostructures Engineering, second cycle - M. Sc. Degree (S2-INZN)

(in Polish: Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Chemii UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1)

Celem kształcenia na kierunku inżynieria nanostruktur jest przekazanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu fizyki i chemii. Absolwent uzyska wiedzę zarówno teoretyczną, jak również praktyczną w trakcie pracy w nowocześnie wyposażonych laboratoriach Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracujących z nimi innych jednostek naukowych. Absolwent pozna i zrozumie rolę nanotechnologii i inżynierii nanostruktur w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa. Będzie merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych w nanotechnologii, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych. Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach związanych z wykorzystaniem chemii, fizyki oraz na kontynuowanie nauki.

Studia na kierunku Inżynieria nanostruktur dają możliwość rozwijania zainteresowań w kilku kierunkach: zgłębiając fotonikę, studenci poznają zasady działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych oraz ich zastosowania; skupiając się na modelowaniu nanostruktur i nowych materiałów, studenci zaznajamiają się z nowoczesnymi metodami do tego służącymi oraz metodami poznawania natury opartymi na realistycznych symulacjach komputerowych; studenci zainteresowani nanotechnologiami i charakteryzacją nowych materiałów będą mogli zapoznać się ze strategiami syntezy i fizycznego otrzymywania nanostruktur, projektowaniem i badaniem właściwości fizykochemicznych nowych materiałów, w szczególności wpływowi nanostrukturyzacji na właściwości fizykochemiczne nanomateriałów węglowych, półprzewodnikowych i polimerowych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów inżynierii nanostruktur drugiego stopnia otrzymuje wykształcenie w dziedzinie chemii, fizyki, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie fizyki i chemii oraz zaawansowanej matematyki i metod matematycznych; zn zaawansowane techniki numeryczne, obliczeniowe i informatyczne, a także zaawansowane techniki doświadczalne i obserwacyjne. Absolwent zna nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą oraz częściowo aparaturę przemysłową wykorzystywaną w inżynierii nanostruktur. Zna też zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w obszarze fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur. Wie o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w dziedzinie fizyki, chemii, nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur, potrafił zaplanować i wykonać obserwacje, doświadczenia, i obliczenia z zakresu fizyki, chemii oraz dotyczące nanotechnologii i inżynierii nanostruktur. Potrafi krytycznie ocenić wyniki doświadczeń i obliczeń teoretycznych oraz przeprowadzić analizę ich dokładności, znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach. Umie zastosować zdobytą wiedzę, umiejętności oraz metodykę fizyki i chemii do rozwiązywania problemów z dziedzin pokrewnych. Dzięki zajęciom w grupach badawczych absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role. W zależności od wybranego dziedziny absolwent może posiadać następujące umiejętności:

 • rozumienie działania podstawowych przyrządów i elementów fotonicznych; rozumienie podstawowych metod technologii i nanotechnologii materiałów tworzonych na potrzeby fotoniki; znajomość podstawowych metod charakteryzacji materiałów i struktur fotonicznych; twórcze podejście do zagadnienia nowych materiałów dla fotoniki, zarówno pod względem technologii ich otrzymywania, jak i modyfikowania ich właściwości
 • zdefiniowanie i rozumienie podstawowych zagadnień nanotechnologii, dostrzeganie zarówno zjawisk i procesów fizycznych jak też ekonomicznych; pozyskiwanie i opracowywanie danych empirycznych a w tym zwłaszcza dużych rekordów danych; umiejętność wizualizacji danych i ich interpretacji, modelowania matematycznego i algorytmizowania oraz modelowania numerycznego i komputerowego; umiejętność projektowania i prowadzenia symulacji komputerowych oraz porównywania uzyskanych wyników teoretycznych z empirycznymi
 • rozumienie podstawowych metod technologii i nanotechnologii materiałów; znajomość podstawowych metod charakteryzacji nanomateriałów; twórcze podejście do zagadnienia nowych nanomateriałów, zarówno pod względem technologii ich otrzymywania, jak i modyfikowania ich właściwości

Możliwe miejsca zatrudnienia obejmują: instytuty badawcze i badawczo rozwojowe, firmy produkujące nanomateriały, materiały elektroniczne, kosmetyki, środki czyszczące i ochronne, firmy farmaceutyczne, laboratoria badawczo-rozwojowe oraz laboratoria kontroli jakości wykorzystujące różnorodne metody spektroskopowe.

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in nanostructures engineering

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

University of Warsaw

Second cycle programme completion diploma

Field of study: Nanostructure Engineering
Speciality:

Duration of programme: 4 semesters
ECTS credits obtained: 120
including:
fundamental sciences courses 35
practical (labs, workshops) 46
modular courses 99
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates broadened knowledge of physical and chemical science as well as their historical development and their significance for the progress in science, the exploration of the Universe and human development; demonstrates knowledge of advanced experimental and observational techniques; is familiar with functions of scientific and research equipment as well as selected industrial equipment used in nanostructure engineering; understands occupational safety and health standards to ensure autonomous research in the area of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering;

• Demonstrates deepened knowledge of advanced mathematics and mathematical methods; demonstrates an ability to build mathematical models; autonomously reproduces and proves basic theorems and laws; demonstrates knowledge of advanced numerical, calculation and IT methods;

• Demonstrates deepened knowledge of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering; demonstrates knowledge of current developments and recent discoveries in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering;

• Demonstrates basic knowledge of legal and ethical implications of research activities and teaching.

SKILLS

• Demonstrates an ability to design and implement observations, experiments and numerical analysis in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering; demonstrates an ability to interpret, evaluate and assess the experimental and theoretical data results;

• Demonstrates an ability to apply the knowledge, skills and methods of physics and chemistry to solve problems in related disciplines; demonstrates an ability to conduct scholarly research of scientific literature, databases and other sources; is familiar with basic physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering scientific journals;

• Demonstrates an ability to clearly present concepts, research results and research discoveries emphasizing the most important aspects, presenting methodology, comparing and evaluating the results with those similar in nature; effectively communicates with both specialists and non-specialists in the area of physics, chemistry, nanotechnology, nanostructure engineering and related fields, engaging in scientific debates or promoting science;

• Demonstrates an ability to prepare written presentations, including posters, descriptions, scientific articles and intermediate level research papers in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering and related fields, both in Polish and in English, using computer typesetting software and graphic data visualisation; demonstrates an ability to deliver oral presentations, especially seminars, in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering, both in Polish and in English, using multimedia presentation techniques.

SOCIAL COMPETENCIES

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles; correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks;

• Understands the importance of lifelong learning; motivates and provides guidance in learning processes of other people; understands the need to constantly upgrade knowledge and keep up to date with scientific and popular science literature; understands risks of relying on data from unverified sources, including the internet;

• Correctly identifies and resolves professional, methodological, organizational and ethical issues specific to the field; accepts responsibilities for initiating scientific research, experiments or observations; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and assumes the responsibility for the outcome.

PROFESSIONAL PRACTICE

Extensive knowledge and skills will enable the graduate students to solve technical and scientific problems in nanotechnology, both on laboratory and industrial scales, including environmental studies. The students will have an opportunity to gain professional experience and to meet with prospective employers, including research and academic institutions, research and development institutes, companies specialising in production of nanomaterials, electronics, cosmetics, detergents, pharmaceutical companies, research and development laboratories and quality control laboratories utilizing diverse spectroscopic methods.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
prac_mgr - Master Diploma Laboratory
praktyka - Placement
psem - Proseminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/