On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nanostructure Engineering > Nanostructure Engineering, first cycle programme

Nanostructure Engineering, first cycle programme (S1-INZN)

(in Polish: Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia)
first cycle programme
full-time, 3-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • uzyskanie uprawnień nauczycielskich w ramach przedmiotów ponadprogramowych
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki, bezpośrednio wykorzystujących do działania mechanikę kwantową. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólnie zajęcia na kierunku studiów inżynieria nanostruktur z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studenci stopniowo włączani są w badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i mają szansę realizować własne projekty. Dzięki połączeniu programów studiów z chemii i fizyki Absolwent studiów I stopnia może bezpośrednio kontynuować naukę na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW na studiach drugiego stopnia.

Więcej informacji na stronie kierunku http://nano.fuw.edu.pl.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur;
 • posiada znajomość́ matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać́ się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać́ z literatury naukowej, gromadzić́ i krytycznie analizować́ dane;
 • potrafi analizować́ problemy oraz znajdować́ ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.

Qualification awarded:

First cycle degree - licencjat - in Nanostructure Engineering

Access to further studies:

second cycle programme

Learning outcomes

University of Warsaw

First cycle programme completion diploma

Field of study: Nanostructure Engineering
Speciality:

Duration of programme: 6 semesters
ECTS credits obtained: 180
including:
fundamental sciences courses 90.5
IT techniques 11
practical (labs, workshops) 49.5
modular courses 71
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates general knowledge of physical and chemical science; demonstrates basic knowledge of the structure and functions of research and laboratory equipment; has basic knowledge of nanotechnology and nanostructure engineering;

• Demonstrates knowledge of higher mathematics essential for quantitative descriptions, understanding and modeling physics and chemistry problems of mid-complexity; uses the language of mathematics to describe patterns, phenomena and processes; autonomously reproduces basic theorems and laws;

• Demonstrates knowledge of basic numerical methods essential to solve typical problems in physics and chemistry as well as examples of practical implementation of these methods using IT tools; demonstrates knowledge of basic programming and software engineering;

• Demonstrates basic knowledge of legal and ethical implications of research activities and teaching.

SKILLS

• Demonstrates analytical skills to solve problems using appropriate concepts and methods; demonstrates an ability to plan and interpret quantitative data and draw qualitative conclusions; demonstrates an ability to design and implement basic experiments or observations and interpret the results;

• Demonstrates an ability to apply numerical methods to solve problems in mathematics, physics and chemistry; demonstrates an ability to use basic software packages and selected programming languages;

• Defines and communicates selected problems in physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering in a comprehensible manner and proposes solutions; effectively communicates with both specialists and non-specialists in the area of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering; demonstrates an ability to deliver oral presentations, especially seminars, in the field of physics, chemistry, nanotechnology and nanostructure engineering, both in Polish and in English, using basic computer tools.

SOCIAL COMPETENCIES

• Understands the importance of lifelong learning, professional and personal growth;

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles; correctly identifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

• Correctly identifies and resolves professional, methodological, organizational and ethical issues specific to the field; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and assumes the responsibility for the outcome.

PROFESSIONAL PRACTICE

The students will have an opportunity to gain professional experience and to meet with prospective employers, including research and academic institutions, research and development institutes, companies specialising in production of nanomaterials, electronics, cosmetics, detergents, pharmaceutical companies, research and development laboratories and quality control laboratories utilizing diverse spectroscopic methods.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a team member performing a variety of roles;

• Correctly indentifies priorities to ensure the completion of assigned or self-assigned tasks.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/