On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Applications of Physics in Biology and Medicine > Applications of Physics in Biology and Medicine, second cycle - M. Sc. Degree

Applications of Physics in Biology and Medicine, second cycle - M. Sc. Degree (S2-FBM)

(in Polish: Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne, nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu
 • studia interdyscyplinarne
 • cztery specjalności do wyboru: biofizyka molekularna, fizyka medyczna, neuroinformatyka, projektowanie molekularne i bioinformatyka
 • wybór specjalności na początku studiów
 • kształcenie w ramach specjalności od początku studiów
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte na światowej klasy badaniach naukowych prowadzonych na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w na podstawie indywidualnego planu studiów przygotowywanego przez studenta zgodnie z jego zainteresowaniami, wspólnie z opiekunem kierunku
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • możliwość uczestniczenia w pracach naukowych prowadzonych przez grupy badawcze na Wydziale Fizyki.
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5)

Interdyscyplinarny kierunek studiów łączący fizykę z naukami biologicznymi i medycyną. Pogranicze tych nauk jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów badań naukowych, a także zastosowań najnowszych technologii.

Charakterystyka specjalności

Biofizyka molekularna: celem biofizyki molekularnej jest badanie układów o znaczeniu biologicznym metodami fizycznymi, takimi jak wielowymiarowy jądrowy rezonans magnetyczny, metody mikroskopii i manipulacji pojedynczymi cząsteczkami, spektrometria masowa, ultrawirowanie analityczne oraz teoretyczne metody modelowania molekularnego. Badania w tym zakresie, obejmujące zagadnienia z pogranicza fizyki, chemii, biologii i bioinformatyki, stwarzają unikalną możliwość konstruowania modeli obiektów biologicznych i wyjaśniania mechanizmów procesów zachodzących w układach ożywionych na dowolnym poziomie, od pojedynczych makromolekuł a nawet wiązań molekularnych do całych organizmów i ekosystemów. Informacje, których dostarczają badania metodami biofizyki molekularnej są niezwykle przydatne w medycynie np. przy poznawaniu molekularnych podstaw chorób i projektowaniu skutecznych leków.

Fizyka medyczna: w medycynie w ostatnich latach zostały wprowadzone nowe technologie diagnostyczne i terapeutyczne wywodzące się z osiągnięć fizyki. Tomografia pozytonowa (PET) jest już stosowana w wielu ośrodkach diagnostyki nowotworowej w Polsce a terapia hadronowa, opierająca się na najnowszych wynikach badań naukowych w zakresie fizyki jądrowej, wprowadzana do praktyki klinicznej w Europie (Heidelberg i Pavia) i również stosowana w Polsce (Kraków). Współczesna diagnostyka i terapia medyczna, w szczególności diagnostyka i terapia nowotworów wymaga nie tylko wykwalifikowanego personelu lekarskiego, ale i fizyków medycznych oraz personelu technicznego wspomagającego medyczne technologie radiacyjne.

Neuroinformatyka: gwałtowny rozwój neuroinformatyki na świecie odbywa się zarówno w zakresie badań podstawowych, jak i konkretnych zastosowań. Studia neuroinformatyki dostarczą gospodarce specjalistów w dziedzinie już od kilku lat dynamicznie rozwijającej się za granicą, która owocuje coraz większą ilością ważnych zastosowań medycznych w zakresie zaawansowanych technologii. Celem studiów drugiego stopnia w zakresie Neuroinformatyki jest zapewnienie studentom rozszerzonego w stosunku do studiów I stopnia wykształcenia w dziedzinie informatyki i statystyki, potrzebnego w klinikach i laboratoriach.

Projektowanie molekularne i bioinformatyka: wieloskalowe metody molekularnego projektowania i bioinformatyki są powszechnie stosowane w nano-i biomedycynie, jak również w różnego rodzaju nano- i biotechnologiach. Prace projektowe związane z inżynierią molekularną białek i kwasów nukleinowych, projektowanie leków, prace interdyscyplinarne związane z badaniami struktury i dynamiki układów (bio)molekularnych czy analiza onkogennych szlaków sygnałowych, należą do burzliwie rozwijających się dziedzin wiedzy i technologii. W projektowaniu molekularnym stosowane są też coraz szerzej metody wirtualnej rzeczywistości (virtual reality). Powstały takie nowe dziedziny jak genomika i proteomika, których celem jest pełna i wysoce przepustowa (high throughput) charakterystyka sekwencjonowanych genomów oraz kompletna charakterystyka białek kodowanych przez sekwencjonowane genomy. Kształcenie specjalistów potrafiących rozwijać i wykorzystywać metody projektowania molekularnego i bioinformatyki należy więc do silnie rozwijającego się nurtu edukacyjnego na świecie. Celem studiów drugiego stopnia w zakresie Projektowania molekularnego i bioinformatyki jest przygotowanie studentów do operowania rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzą z zakresu biologii, fizyki, chemii, a przede wszystkim informatyki stosowanej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci specjalności biofizyka molekularna będą przygotowani do operowania rozszerzoną wiedzą z zakresu biologii, fizyki i chemii.

Uzyskują umiejętności:

 • obsługi nowoczesnej aparatury badawczej i stosowania związanych z nią metod fizycznych, chemicznych i biologicznych w laboratoriach badawczych,
 • rozwiązywania złożonych problemów dotyczących funkcjonowania biomolekuł,
 • projektowania biomolekuł pod kątem zastosowań biotechnologicznych i medycznych.

Będą także praktycznie wykorzystywać swoje umiejętności w laboratoriach o profilu medycznym, analitycznych i diagnostycznych.

Absolwenci fizyki medycznej będą mieli umiejętności łączenia podstawowych metod i idei z różnych obszarów fizyki, chemii i biologii oraz wybranych dziedzin medycyny. Ponadto studia magisterskie przygotują wysoko wykwalifikowanych specjalistów ochrony radiologicznej i dozymetrii dla Zakładów Medycyny Nuklearnej i Zakładów Radioterapii, a także dla przemysłu stosującego techniki radiacyjne.

Atutem absolwentów fizyki medycznej będzie umiejętność wykorzystania interdyscyplinarnego podejścia do problemu. Znajomość zaawansowanych technik doświadczalnych, obserwacyjnych i numerycznych pozwoli absolwentowi zaplanować i wykonać złożony eksperyment, dokonać krytycznej analizy wyników pomiarów, obserwacji lub obliczeń teoretycznych i modelowania komputerowego wraz z oceną dokładności wyników oraz zinterpretować dane doświadczalne na gruncie teorii i modeli teoretycznych. Dzięki temu absolwent może być cennym pracownikiem nie tylko zespołu naukowego, ale również w wielu innych dziedzinach. Dzięki umiejętności syntezy metod i idei z różnych obszarów będzie potrafił wyszukać w literaturze i zaadaptować wiedzę i metodykę fizyki, a także stosowane metody doświadczalne i teoretyczne do rozwiązywanego problemu, oraz klarownie przedstawić wyniki badań w grupach interdyscyplinarnych.

Absolwenci neuroinformatyki będą wykształceni w dziedzinie pomiaru i analizy sygnałów takich jak EEG, EMG, EKG szeroko stosowanych w diagnostyce klinicznej. Zapoznają się również z technikami takimi jak: neurofeedback czy interfejsy mózg-komputer (BCI), stanowiące jedyną szansę dla pacjentów w ciężkich stadiach chorób neurodegeneracyjnych. Absolwent neuroinformatyki pozna zaawansowane techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne w eksperymentach fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz będzie potrafił opisać i wytłumaczyć ich wyniki z wykorzystaniem języka matematyki, pozna techniki programowania oraz korzystania z komputerowych baz danych. Znajomość technik pomiarowych, programowania i technik statystycznej analizy danych zapewni im szeroki dostęp do rynku pracy. Absolwenci będą cennymi pracownikami, potrafiącymi mierzyć i analizować sygnały stosowane w praktyce klinicznej, wykonywać opracowania statystyczne danych medycznych, zestawiać systemy do zyskującego na popularności neurofeedbacku.

Absolwenci specjalności projektowanie molekularne i bioinformatyka uzyskają wykształcenie w zakresie stosowania różnorodnych metod projektowania molekularnego i bioinformatyki w biofizyce, chemii, biologii i naukach medycznych. Studia przygotują do prowadzenia wspomaganych komputerowo prac o charakterze interdyscyplinarnym, jak również dobrego rozumienia prac eksperymentalnych i umiejętności komunikowania się z eksperymentatorami i specjalistami z innych dziedzin przyrodniczych i medycznych.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister - in Applications of physics in biology and medicine
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, medical physics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, molecular biophysics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, molecular modelling and bioinformatics
Second cycle degree - magister - in applications of physics in biology and medicine, neuroinformatics
Second cycle degree - magister - in Applications of physics in biology and medicine, speciality: Biophysics and biochemistry of vision duration

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

We have more than one version of this field. Click below and select the version you want to see:

University of Warsaw

Second cycle programme completion diploma

Field of study: Applications of Physics in Biology and Medicine
Speciality: Biophysics and Biochemistry of Vision

Duration of programme: 4 semesters
ECTS credits obtained: 120
including:
fundamental sciences courses 56
practical (labs and workshops) 20
modular courses 50
Professional practice: 3

On completion of the programme of study the graduate:

KNOWLEDGE

• Demonstrates broadened general knowledge of selected areas of physical, chemical and biological science, as well as their historical development, interconnections and their significance for the progress in science, the exploration of the Universe and human development; demonstrates an ability to autonomously reproduce basic theorems and laws and their proofs; understands complex physical, chemical and biological phenomena and processes as defined in the syllabus of the chosen speciality of study; recognizes the importance and advantages of interdisciplinary approach in science;

• Demonstrates knowledge of physicochemical and biological basis of health science specific to the chosen speciality and field of study; demonstrates knowledge of the theoretical principles of operation of research equipment used in medical science and specific to the chosen speciality and field of study;

• Demonstrates knowledge of advanced experimental, observational and numerical methods to design and implement complex physical, chemical and biological experiments;

• Demonstrates knowledge of current developments in physical, natural and medical science as defined in the syllabus of the chosen speciality of study; uses scientific terminology specific to the discipline;

• Demonstrates an understanding of basic concepts and principles of protection of industrial property rights and copyrights as well as the management of intellectual property capital; demonstrates an ability to make use of patent information resources.

SKILLS

• Demonstrates an ability to critically analyse and evaluate the results of measurements, observations or theoretical calculations and computational modeling; makes appropriate approximations and interprets the outcome of experimental data using the knowledge of theory and theoretical models;
• Presents the results of research (experimental, theoretical or numerical) in writing (in Polish and in English), orally (in Polish and in English), as a multimedia presentation and conference poster; demonstrates an ability to present the research results in the form of a master’s thesis and possesses basic skills to write a scientific article (in Polish and in English) under the guidance of a scientific counsellor;

• Demonstrates interpersonal skills in communicating with both specialists and non-specialists in the chosen speciality and field of study and closely related interdisciplinary areas.

SOCIAL COMPETENCIES

• Demonstrates communication and interpersonal skills as a member of interdisciplinary teams; is aware of own limitations and knows when to seek experts’ advice;

• Accepts responsibilities for initiating scientific research, experiments or observations; understands social aspects of applying the acquired knowledge and skills and assumes the responsibility for the outcome.

PROFESSIONAL PRACTICE

The practice takes place in an optician’s or optometrist’s office. The student’s practice supervisor should be either an optometrist, an optician with completed 3rd degree refraction courses or an ophthalmologist licensed in spherocylindrical lenses and binocular vision anomalies corrections. The student, under the supervision, makes decisions and undertakes actions which, in the future, will do independently as a licensed optometrist.

On completion of the practice programme the student:

• Demonstrates an ability to autonomously plan and conduct optometric examinations and make decisions on appropriate choice of corrective eyeglasses, contact lenses and other vision impaired aids for patients of all ages;

• Demonstrates an ability to autonomously design, implement and supervise corrective eye exercises for patients;

• Follows the code of ethics and conduct for paramedic professionals.

Course structure diagram:

Abbreviations used in tables:
lect - Lecture
cl - Class
lab - Lab
prac_mgr - Master Diploma Laboratory
praktyka - Placement
psem - Proseminar
sem - Seminar
c - Pass/fail
e - Examination
g - Grading

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/