On-line services of the University of Warsaw
You are not logged in | log in
Study programmes > All studies > Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry > Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry full time 2 year programme leading to M. Sc. Degree

Nuclear Power Engineering and Nuclear Chemistry full time 2 year programme leading to M. Sc. Degree (S2-ECHJ)

(in Polish: Energetyka i chemia jądrowa, stacjonarne, drugiego stopnia)
second cycle programme
full-time, 2-year studies
Language: Polish

Limit miejsc: 3, w tym: 2 miejsca dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników z dotychczasowych studiów oraz 1 miejsce dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu.

Studia prowadzone są w języku polskim.

 • Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki chemiczne
 • Liczba semestrów: 4
 • Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie: 120
 • Tytuł zawodowy nadawany absolwentom: magister
 • Zajęcia odbywają się na Kampusie Ochota, na Wydziale Chemii UW, przy ulicy Pasteura 1 oraz na Wydziale Fizyki, przy ulicy Pasteura 5.
 • Szczegółowy program studiów dostępny jest tutaj.

Do podjęcia studiów II stopnia na kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa nie jest wymagane ukończenie studiów I stopnia na tym kierunku, konieczny jest jedynie licencjat z chemii, fizyki lub nauk pokrewnych, zdobyty na dowolnej uczelni.

Na studiach II stopnia dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

 • Fizyka u podstaw Energetyki Jądrowej

Ścieżka ta obejmuje głównie zagadnienia fizyki reaktorowej, jak neutronika i zagadnienia cieplno-przepływowe oraz zaawansowanej fizyki jądrowej. W toku studiów odbędą się ćwiczenia laboratoryjne przy reaktorze jądrowym oraz pracę z symulatorami reaktora i oprogramowaniem do symulacji procesów zachodzących w reaktorze.

 • Chemia Jądrowa

Ścieżka chemiczna obejmuje zagadnienia z obszaru energetyki jądrowej, chemii analitycznej izotopów promieniotwórczych, zaawansowanej fizyki jądrowej, wykorzystania źródeł promieniotwórczych w nauce, przemyśle i medycynie jak również problemy bezpieczeństwa jądrowego, w tym kwestie bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego oraz sposoby postępowania w sytuacji kryzysowej związanej z wypadkami radiacyjnymi.

Wyboru specjalności dokonuje się po pierwszym semestrze. Na obu ścieżkach student ma dużą swobodę wyboru przedmiotów.

Absolwent studiów II stopnia kierunku Energetyka i Chemia Jądrowa:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu fizyki, chemii i medycyny jądrowej;
 • jest merytorycznie przygotowany do rozwiązywania problemów technicznych i naukowych z wykorzystaniem izotopów promieniotwórczych, zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej, w tym także badań środowiskowych;
 • posiada umiejętność rozumienia działania urządzeń jądrowych: reaktorów jądrowych, akceleratorów;
 • posiada praktyczną umiejętność detekcji promieniowania jonizującego, obsługi urządzeń dozymetrycznych, umiejętność oceny zagrożenia promieniowaniem jonizującym oraz znajomość sposobów ograniczania narażenia;
 • umie pozyskiwać i opracowywać dane empiryczne, potrafi je wizualizować i interpretować, posiada umiejętność korzystania z literatury naukowej i technicznej, baz danych jądrowych;
 • potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami oraz niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nauk i technik jądrowych oraz dziedzin pokrewnych, nawiązując dyskusję naukową lub przyczyniając się do popularyzacji wiedzy.
 • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych oraz radiochemicznych.

Uzyskana wiedza pozwoli absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach związanych z wykorzystaniem energetyki jądrowej, chemii jądrowej, radioanalityką, medycyną jądrową oraz na kontynuowanie nauki, w tym podjęcia studiów 3 stopnia.

ECTS Coordinators:

Qualification awarded:

Second cycle degree - magister – in nuclear power engineering and nuclear chemistry

Access to further studies:

doctoral school, non-degree postgraduate education

Learning outcomes

1. Have general knowledge of the fundamentals of physics and chemistry, the history of science, and the role of science in human development.
2. Are able to follow mathematical theorems and laws, and to create new mathematical models.
3. Know modern experimental techniques including the design of instrumentation used in scientific research and industrial equipment used in nuclear chemistry.
4. Have a firm foundation in chemistry, physics and nuclear techniques.
5. Are able to design, carry out, and analyze experiments in physics, chemistry and nuclear chemistry.
6. Are able to critically assess the results of the experiments and estimate error.
7. Are able to use acquired knowledge and skills in the areas of physics and chemistry in order to solve problems in other areas of research.
8. Are able to identify and assess methodological, organizational and ethical problems that arise as a result of practicing nuclear power engineering and nuclear chemistry.

Course structure diagram:

Admission procedures:

Visit the following page for details on admission procedures: https://irk.oferta.uw.edu.pl/