Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia

Ochrona środowiska, stacjonarne, drugiego stopnia (S2-OS)

Drugiego stopnia
Stacjonarne, 2-letnie
Język: polski

Limit miejsc: 10, w tym: nie więcej niż 8 miejsc dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników dotychczasowych studiów oraz nie mniej niż 2 miejsca dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy.

Nazwa kierunku studiów – ochrona środowiska

Język, w którym ma być prowadzony kierunek studiów - polski.

Studia stacjonarne drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.

Dyscyplina - nauki biologiczne.

Dyscyplina wiodąca - nauki biologiczne.

Studia II stopnia na kierunku ochrona środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW) prowadzone są w formie stacjonarnej. Celem nadrzędnym studiów II stopnia na kierunku Ochrona środowiska jest przekazanie studentom wiedzy i zaawansowanych umiejętności praktycznych właściwych dla dziedziny ochrona środowiska, przy jednoczesnym ukazaniu tej wiedzy w szerokim kontekście procesów biologicznych zachodzących w przyrodzie.

Studia na kierunku ochrona środowiska oferują studentom dostęp do aktualnej wiedzy oraz nowoczesnej aparatury i umiejętności na najwyższym poziomie światowym.

Z myślą o zapewnieniu wysokich kwalifikacji zawodowych, poza wiedzą teoretyczną studenci w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi zdobywają nowoczesne umiejętności warsztatowe. W kształcenie zaangażowani są naukowcy o znaczących, w skali międzynarodowej, osiągnięciach.

Studia na kierunku ochrona środowiska przygotowują najlepszych absolwentów do pracy naukowej i dydaktycznej na wyższych uczelniach oraz do podjęcia pracy zawodowej w bardzo wielu obszarach.

Cele kształcenia:

Zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik stosowanych w ochronie środowiska, w tym technik molekularnych.

Absolwenci kierunku ochrona środowiska:

  1. posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową;
  2. mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów;
  3. o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych;
  4. posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach ochrony środowiska we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych;
  5. są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku ochrona środowiska mogą:

  • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych;
  • być zatrudnieni w instytucjach: związanych bezpośrednio, lub pośrednio z ochroną środowiska i ochroną przyrody;
  • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Liczba punktów ECTS konieczna dla uzyskania tytułu zawodowego określonej dla rozpatrywanego programu kształcenia – 120 ECTS. Przedmioty do wyboru - 74 ECTS. Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów - 88. Liczba punktów ECTS obejmująca zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach dla profilu ogólnoakademickiego 114.

Informacja o infrastrukturze.

Wydział dysponuje nowoczesnymi pomieszczeniami do prowadzenia zajęć dydaktycznych - aule wykładowe (360, 100 i 70 miejsc) oraz sale seminaryjne wyposażone są w urządzenia do prezentacji audiowizualnej.

Pracownie komputerowe

Posiadamy 2 pracownie komputerowe (32 i 24 stanowiska pracy). Studenci, mają dostęp do sieci komputerowej. W sumie Wydział dysponuje ponad 500 komputerami.

Laboratoria dydaktyczne i pracownie specjalistyczne

Laboratoria dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt i aparaturę. Posiadamy sześć pracowni: Analizy Skażeń Środowiska, Dydaktyki Biologii, Ekotoksykologii, Fitotronowa, Izotopowa i Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, wyposażonych w wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę. Sprzęt będący w posiadaniu poszczególnych zakładów jest także wykorzystywany dla potrzeb dydaktyki.

Mamy 3, dostępne w ciągu całego roku, stacje terenowe:
1. Białowieska Stacja Geobotaniczna (24 miejsca),
2. stacja w Pilchach (24 miejsca),
3. stacja w Urwitałcie (42 miejsca).

Biblioteka Wydziały Biologii (BWB) posiada księgozbiór liczący ponad 70 tys. woluminów, w tym ok. 50 tys. książek i ponad 20 tys. czasopism. BWB ściśle współpracuje z innymi bibliotekami UW i Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie poprzez tworzenie centralnego katalogu online, obsługę Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych oraz udział w ogólnouniwersyteckim systemie informacyjno-bibliotecznym. Czytelnie tradycyjna i komputerowa BWB są ogólnie dostępne. Wypożyczalnia obsługuje tylko studentów i pracowników UW.

Program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Biologii.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie monitoringu i rekultywacji środowiska
Magisterium na kierunku ochrona środowiska w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

Dalsze studia:

szkoła doktorska, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Ochrona Środowiska ściśle wiąże się z naukami biologicznymi w szczególności z ochroną przyrody, monitoringiem i rekultywacją środowiska. Profil ogólnoakademicki w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych ma służyć zdobyciu przez
studenta wiedzy i umiejętności teoretycznych dotyczących zarówno treści poszczególnych przedmiotów, jak i sposobu ich prowadzenia. Wymagania egzaminacyjne służą nabyciu przez studentów określonych umiejętności na bazie pogłębionej wiedzy teoretycznej opartej na wynikach badań własnych i literatury naukowej. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska znają procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiającą rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym czy globalnym, kierując się w swoich działaniach zasadami zrównoważonego rozwoju. Absolwenci posiadają umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania informacji, a także pracy zespołowej. Są przygotowani do pracy w charakterze inwestorów i organizatorów ochrony środowiska we współpracy z administracją państwową i samorządową, specjalistów w dziedzinie analizy i diagnostyki bakteriologicznej i epidemiologicznej. Mogą wykonywać pracę konserwatorów przyrody i jej zasobów. Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska mają możliwość odbycia kształcenia pedagogicznego, które nadaje uprawnienia do podjęcia pracy nauczycielskiej w szkołach ponadgimnazjalnych. Absolwenci kierunku Ochrona Przyrody są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia na Uczelniach w kraju, w instytutach naukowo-badawczych i licznych Uniwersytetach europejskich.

Studia trwają 4 semestry.
Liczba godzin zajęć i punktów ECTS konieczna dla uzyskania kwalifikacji (tytułu zawodowego) – 1800 godzin/120 ECTS

Liczba punktów ECTS przypadająca na zajęcia do wyboru.
52 ECTS (43,3%)

Praktyki
Nie dotyczy.

Plan studiów:

Oznaczenia wykorzystane w siatkach:
wyk - Wykład
ćw - Ćwiczenia
kon - Konwersatorium
lab_spe - Laboratorium specjalizacyjne
prac_mgr - Pracownia magisterska
sem - Seminarium
sem_mgr - Seminarium magisterskie
sem_spe - Seminarium specjalizacyjne
e - Egzamin
z - Zaliczenie
zo - Zaliczenie na ocenę

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/