Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Inżynieria nanostruktur > Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia

Inżynieria nanostruktur, stacjonarne, pierwszego stopnia (S1-INZN)

Pierwszego stopnia
Stacjonarne, 3-letnie
Język: polski

Program studiów

 • dyscyplina wiodąca: nauki fizyczne, pozostałe dyscypliny: nauki chemiczne
 • studia interdyscyplinarne
 • kształcenie w zakresie fizyki oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Fizyki UW
 • kształcenie w zakresie chemii oparte o światowej klasy badania naukowe prowadzone na Wydziale Chemii UW
 • szeroki zakres zajęć laboratoryjnych na Wydziale Fizyki UW i na Wydziale Chemii UW
 • dostęp do pracowni komputerowych i bogato wyposażonych bibliotek specjalistycznych
 • możliwość wykonywania własnych projektów i prototypów w pracowni Makerspace@UW
 • praktyki zawodowe w ramach studiów
 • zajęcia na Wydziale Fizyki UW (ul. Pasteura 5) i na Wydziale Chemii UW (ul. Pasteura 1).
 • ostatni nabór na studia licencjackie w roku akademickim 2021/2022, w związku z rozwijaniem studiów inżynierskich na projektowanym kierunku nanoinżynieria z planowanym uruchomieniem w roku akademickim 2021/2022

Nanotechnologia stanowi jedno z największych wyzwań dzisiejszych czasów. Na świecie obserwuje się gwałtowny rozwój nano-nauk i technologii z pogranicza fizyki, chemii i informatyki, bezpośrednio wykorzystujących do działania mechanikę kwantową. Wychodząc naprzeciw światowym trendom, Wydział Fizyki wraz z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Warszawskiego prowadzą wspólnie zajęcia na kierunku studiów inżynieria nanostruktur z programem odpowiadającym interdyscyplinarnemu charakterowi wiedzy dotyczącej projektowania i wytwarzania nowych struktur dla nanotechnologii, badania ich własności i funkcjonalnych zastosowań. Studenci stopniowo włączani są w badania naukowe prowadzone na Uniwersytecie Warszawskim i mają szansę realizować własne projekty. Dzięki połączeniu programów studiów z chemii i fizyki, Absolwent studiów pierwszego stopnia może bezpośrednio kontynuować naukę na Wydziale Fizyki lub Wydziale Chemii UW na studiach drugiego stopnia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent:

 • jest przygotowany do pracy w zespołach interdyscyplinarnych i wspólnego rozwiązywania problemów z pogranicza fizyki i chemii.
 • ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki klasycznej i kwantowej, chemii organicznej, chemii nieorganicznej i chemii fizycznej;
 • posiada wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur;
 • posiada znajomość́ matematyki wyższej i metod matematycznych oraz technik informatycznych i metod numerycznych w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów fizycznych, chemicznych i w naukach pokrewnych;
 • zna podstawy programowania i inżynierii oprogramowania;
 • potrafi posługiwać́ się̨ przyrządami pomiarowymi: mechanicznymi, elektrycznymi i elektronicznymi oraz chemicznym sprzętem laboratoryjnym;
 • zna zasady bezpiecznego posługiwania się̨ substancjami chemicznymi i postępowania z odpadami;
 • umie korzystać́ z literatury naukowej, gromadzić́ i krytycznie analizować́ dane;
 • potrafi analizować́ problemy oraz znajdować́ ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat z inżynierii nanostruktur

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie przez absolwenta efektów uczenia się określonych w uchwale nr 414 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie programów studiów na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 128 z późn. zm.). Absolwent posiada określone poniżej kwalifikacje w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych:
Wiedza: absolwent zna i rozumie
• ma ogólną wiedzę w zakresie fizyki i chemii
• zna matematykę wyższą w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu, zrozumienia i modelowania zjawisk i problemów fizycznych i chemicznych o średnim poziomie złożoności.
• zna podstawowe metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania typowych problemów fizycznych oraz przykłady praktycznej implementacji tych metod z wykorzystaniem narzędzi informatycznych; w szczególności zna podstawy programowania.
• zna podstawy budowy i działania aparatury naukowej i sprzętu laboratoryjnego wykorzystywanego w fizyce i chemii.
• posiada podstawową wiedzę z zakresu nanotechnologii oraz inżynierii nanostruktur.
• zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym pracy laboratoryjnej.
• ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną.
• zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.
• ma podstawową wiedzę o wybranych kierunkach badań we współczesnej nauce.
• ma podstawową wiedzę o współczesnych technologiach informacyjnych i komunikacyjnych

Umiejętności: absolwent
• potrafi analizować problemy oraz znajdować ich rozwiązania w oparciu o poznane twierdzenia i metody.
• potrafi planować i wykonywać analizy ilościowe i formułować na tej podstawie wnioski jakościowe.
• potrafi planować i wykonywać proste badania doświadczalne lub obserwacje oraz analizować ich wyniki.
• potrafi stosować metody numeryczne do rozwiązywania problemów fizycznych przy użyciu wybranych języków programowania i pakietów oprogramowania.
• potrafi w sposób zrozumiały przedstawić określony problem z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur wraz ze sposobami jego rozwiązania.
• potrafi skutecznie komunikować się ze specjalistami i niespecjalistami w zakresie fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur.
• potrafi uczyć się samodzielnie.
• potrafi realizować działania zespołowe, przyjmując różne role, w tym lidera zespołu.
• potrafi przygotować typową pracę pisemną w formie prostej rozprawy naukowej z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych.
• potrafi przygotować wystąpienie ustne z zakresu fizyki, chemii, nanotechnologii i inżynierii nanostruktur, w języku polskim i angielskim, z zastosowaniem prostych narzędzi komputerowych.
• potrafi komunikować się w mowie i piśmie na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii fizycznej, chemicznej oraz stosowanej w inżynierii nanostruktur.
• potrafi korzystać ze współczesnych technologii cyfrowych do zdobywania informacji i komunikowania się

Kompetencje społeczne: absolwent
• jest gotów do uczenia się przez całe życie.
• jest gotów do pracy w zespole, w tym do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.
• jest gotów do rozstrzygania związanych z wykonywaniem zawodu dylematów natury merytorycznej, metodologicznej, organizacyjnej i etycznej.
• jest gotów przyjąć odpowiedzialność związaną ze społecznymi aspektami stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności.
• jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

Plan studiów:

Kwalifikacja:

Ze szczegółowymi kryteriami kwalifikacji można zapoznać się na stronie: https://irk.uw.edu.pl/